Etikettarkiv: Socialchefsrapport

Tillgängliga och tidiga insatser kan bli vanligare

Veronica Magnusson, ordförande Vision. Foto: Gustav Gräll
Veronica Magnusson, ordförande Vision. Foto: Gustav Gräll
I barn- och ungdomsvård, missbruksvård och äldreomsorg är det ganska vanligt att socialtjänsten erbjuder insatser utan utredning och biståndsbeslut. Många socialsekreterare vill arbeta mer förbyggande och behovet finns där.

Enligt Visions Socialchefsrapport, som genomfördes i maj 2019, anger 65 procent av socialcheferna att det är ganska vanligt att socialtjänsten erbjuder insatser utan utredning och biståndsbeslut i den sociala barn- och ungdomsvården.
– Det är inte förvånande att så många socialtjänster erbjuder insatser utan utredning och biståndsbeslut. Det beror förmodligen på att det finns ett behov av den typen av insatser. Socialsekreterare och socialchefer vet också att det ger ett bättre resultat för individ och samhälle om man kan erbjuda stöd i ett tidigt skede, säger Visions ordförande Veronica Magnusson.

Mer tillgängliga insatser
69 procent av socialcheferna som deltog i Visions socialchefsrapport anser att det är en önskvärd utveckling att gå mot mer tillgängliga insatser utan förgående utredning och biståndsbeslut.
– Vi ser att det här är en utveckling som verkligen behövs. Vi har under många år fått vittnesmål om att social­sekreterare tvingas lägga mycket tid på administration och dokumentation. Samtidigt finns det en vilja att arbeta mer förbyggande, säger Veronica Magnusson.
En fördel med mer tillgängliga insatser är, enligt Veronica Magnusson, att det blir mindre dramatiskt för individen att söka stöd och hjälp från socialtjänsten. Att exempelvis delta i en rådgivande verksamhet kan kännas betydligt mindre dramatiskt än att själv lämna in en ansökan till socialtjänsten.
– Det är viktigt att även den här typen av insatser dokumenteras på ett systematiskt sätt, för att kunna följa individen, för att kunna garantera rättssäkerheten och för att säkerställa att barnperspektivet finns med. Det vore bra om varje kommun tittar på vad som faktiskt är viktigt att dokumentera så socialsekreterarna slipper ägna sig åt onödig dokumentation, säger Veronica Magnusson.

Tydliggör förebyggande uppdrag
Behovet av tidiga insatser finns på i stort sett samtliga av socialtjänstens områden, även om individen förstås alltid har rätt att få sin ansökan prövad.
– Oavsett område så blir problematiken ofta lindrigare ju tidigare man kan erbjuda rätt insatser, oavsett om det gäller barn och unga, missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Vi vill att socialtjänstens förebyggande uppdrag ska tydliggöras i den regeringsutredning av socialtjänstlagen som för närvarande pågår. Ett tydliggjort förebyggande uppdrag gör det förebyggande arbetet mer likvärdigt i hela landet. Eftersom det i dagsläget är frivilligt så är det lätt att kommuner prioriterar bort det förebyggande arbetet i tuffa tider, säger Veronica Magnusson.

Tycker du det är en önskvärd utveckling att gå mot mer tillgängliga insatser utan föregående utredning och biståndsbeslut?
Om undersökningen
Undersökningen är från Visions årliga socialchefsrapport från maj 2019, en enkätundersökning bland landets socialchefer. Socialchefer från 148 kommuner har svarat.

Hantera kompetensförsörjningen med mandat och vilja

Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.
Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.
Många socialchefer runtom i landet vittnar om svårigheterna att rekrytera socionomer, inte minst till områden som den sociala barn- och ungdomsvården, försörjningsstöd, LSS och biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Det framgår av Visions senaste socialchefsrapport. Situationen kan dock vändas med ett helhetsgrepp om organisationens kompetensförsörjning.

– Socialchefsrapporten visar att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna medarbetare till den sociala barn- och ungdomsvården. Den aktuella debatten kring läget inom barn- och ungdomsvården kan ha en avskräckande effekt. Det är ett arbete med krävande och ofta känsliga ärenden där många upplever att det saknas tillräckligt chefsstöd, handledning och fortbildning, säger Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.

Kompetensförsörjningsplan
Även om socialchefsrapporten målar upp en relativt dyster bild av rekryteringsläget i socialtjänsten framhåller Dalia Eid att det finns hopp och att situationen kan förändras.
– Mycket faller på plats så snart chefer börjar involvera och diskutera kompetensförsörjningsfrågan med sina medarbetare. För att vända situationen krävs dels vilja och mandat från chefens sida och dels en långsiktig kompetensförsörjningsplan som även inkluderar åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. De faktorer våra medlemmar rankar högt är bra kollegor, ett bra ledarskap samt en attraktiv lön. Dessa faktorer bör förstås inkluderas i den långsiktiga strategin, säger Dalia Eid.
– Socialchefsrapporten visar att förvånansvärt många socialchefer inte upplever att de får stöd i sitt rekryteringsarbete från kommunernas centrala HR-funktion. Jag vill därför uppmana socialchefer att ta HR-funktionernas resurser i anspråk så snart det behövs, de kan avlasta och bidra med mycket stöd i kompetensförsörjningsarbetet, säger Dalia Eid.

Viktigt signalvärde
En god introduktion till det sociala arbetet samt stöd från erfarna kollegor är andra avgörande faktorer för medarbetarnas långsiktiga trivsel i socialtjänsten. Dalia Eid påminner även om vikten av att kontinuerligt mäta medarbetarnas arbetsbelastning, vilket även Arbetsmiljöverket påpekade när de genomförde arbetsplatsbesök på socialtjänster runtom i landet.
– Man ska inte heller underskatta signalvärdet i chefer som tydligt visar för sina medarbetare att de tar kompetensförsörjningsfrågan på allvar, att de är beredda att agera och sätta in långsiktiga åtgärder för att vända situationen och se över arbetsvillkoren på de områden där man har störst svårigheter att rekrytera erfaren personal, säger Dalia Eid.

Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare och biståndshandläggare


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare barn och unga


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare ekonomiskt bistånd


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare/biståndshandläggare, LSS


Förutsättningar för rekrytering – biståndshandläggare, äldreomsorg


Om undersökningen
Vision gör årligen en enkät bland landet socialchefer, eller motsvarande förvaltningschefer, i syfte att följa upp förutsättningarna för landet socialtjänst och villkoren för denna chefsgrupp. Årets undersökning genomfördes under maj 2018. Totalt sändes enkäten ut till 345 personer och svarsfrekvensen var 54 procent.

Vissa kommuner har stadsdelar eller har delat upp sin sociala verksamhet, till exempel mellan individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I de fallen sändes enkäten till de respektive högsta förvaltningscheferna.