Etikettarkiv: Socialchef

Hantera kompetensförsörjningen med mandat och vilja

Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.
Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.
Många socialchefer runtom i landet vittnar om svårigheterna att rekrytera socionomer, inte minst till områden som den sociala barn- och ungdomsvården, försörjningsstöd, LSS och biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Det framgår av Visions senaste socialchefsrapport. Situationen kan dock vändas med ett helhetsgrepp om organisationens kompetensförsörjning.

– Socialchefsrapporten visar att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna medarbetare till den sociala barn- och ungdomsvården. Den aktuella debatten kring läget inom barn- och ungdomsvården kan ha en avskräckande effekt. Det är ett arbete med krävande och ofta känsliga ärenden där många upplever att det saknas tillräckligt chefsstöd, handledning och fortbildning, säger Dalia Eid, socialtjänsten i Nyköping och styrelseledamot i Vision.

Kompetensförsörjningsplan
Även om socialchefsrapporten målar upp en relativt dyster bild av rekryteringsläget i socialtjänsten framhåller Dalia Eid att det finns hopp och att situationen kan förändras.
– Mycket faller på plats så snart chefer börjar involvera och diskutera kompetensförsörjningsfrågan med sina medarbetare. För att vända situationen krävs dels vilja och mandat från chefens sida och dels en långsiktig kompetensförsörjningsplan som även inkluderar åtgärder för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. De faktorer våra medlemmar rankar högt är bra kollegor, ett bra ledarskap samt en attraktiv lön. Dessa faktorer bör förstås inkluderas i den långsiktiga strategin, säger Dalia Eid.
– Socialchefsrapporten visar att förvånansvärt många socialchefer inte upplever att de får stöd i sitt rekryteringsarbete från kommunernas centrala HR-funktion. Jag vill därför uppmana socialchefer att ta HR-funktionernas resurser i anspråk så snart det behövs, de kan avlasta och bidra med mycket stöd i kompetensförsörjningsarbetet, säger Dalia Eid.

Viktigt signalvärde
En god introduktion till det sociala arbetet samt stöd från erfarna kollegor är andra avgörande faktorer för medarbetarnas långsiktiga trivsel i socialtjänsten. Dalia Eid påminner även om vikten av att kontinuerligt mäta medarbetarnas arbetsbelastning, vilket även Arbetsmiljöverket påpekade när de genomförde arbetsplatsbesök på socialtjänster runtom i landet.
– Man ska inte heller underskatta signalvärdet i chefer som tydligt visar för sina medarbetare att de tar kompetensförsörjningsfrågan på allvar, att de är beredda att agera och sätta in långsiktiga åtgärder för att vända situationen och se över arbetsvillkoren på de områden där man har störst svårigheter att rekrytera erfaren personal, säger Dalia Eid.

Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare och biståndshandläggare


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare barn och unga


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare ekonomiskt bistånd


Förutsättningar för rekrytering – socialsekreterare/biståndshandläggare, LSS


Förutsättningar för rekrytering – biståndshandläggare, äldreomsorg


Om undersökningen
Vision gör årligen en enkät bland landet socialchefer, eller motsvarande förvaltningschefer, i syfte att följa upp förutsättningarna för landet socialtjänst och villkoren för denna chefsgrupp. Årets undersökning genomfördes under maj 2018. Totalt sändes enkäten ut till 345 personer och svarsfrekvensen var 54 procent.

Vissa kommuner har stadsdelar eller har delat upp sin sociala verksamhet, till exempel mellan individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. I de fallen sändes enkäten till de respektive högsta förvaltningscheferna.

Professionellt ledarskap fyller nyckelfunktion i det sociala arbetet

Helén Eurenius, socialchef i Östersunds kommun.
Helén Eurenius, socialchef i Östersunds kommun.
49 procent av socionomerna som deltog i Framtidens Karriär Socionoms undersökning anser att ledarskapet inom det sociala arbetet där de är anställda fungerar ganska bra. 34 procent anser däremot att ledarskapet på deras arbetsplats inte fungerar så bra eller inte alls bra.

– Många parametrar påverkar hur socionomer upplever ledarskapet i sina organisationer. Allt fler medarbetare i socialtjänsten är nyutexaminerade eller har kort yrkeserfarenhet i bagaget. Det innebär att deras förväntningar på ledarskapet inte alltid överensstämmer med verkligheten, säger Helén Eurenius, som var handläggare på Migrationsverket innan hon började arbeta i Östersunds kommun 2004. Hon har bland annat arbetat som handläggare med internationella frågor och studentfrågor samt som verksamhetschef för integrationsservice i kommunen. Sedan 2016 är hon socialchef i kommunen och styrelseledamot i Sveriges Socialchefer.

Öka tilliten i organisationen
En ökad förståelse bland medarbetarna för förutsättningarna och uppgiften för en chef i socialtjänsten kan, enligt Helén Eurenius, bidra till att fler blir nöjda med ledarskapet på sin arbetsplats. En viktig del är därför introduktion av nya medarbetare som skapar en förståelse för komplexiteten och ansvaret samt medarbetarnas delaktighet i verksamhetsfrågorna – detta ger en bra plattform till att lyckas med sitt ledarskap och öka tilliten i organisationen.
Hon efterlyser även en ökad förståelse från omgivningen för att socialtjänsten sällan kan redovisa konkreta resultat av sina insatser och satsningar från ett budgetår till ett annat. Resultatet visar sig istället ofta flera år senare. Ett grundmurat stort förtroende för socialchefens kompetens och beslutsfattande förmåga är därför viktigt, liksom att cheferna ges rätt förutsättningar och förtroende för att arbeta långsiktigt.

Skapa arbetsro och trygghet
– Socialt arbete kan vara komplext och ibland också svårt, därför är ett bra ledarskap särskilt viktigt i socialtjänsten. En av chefernas viktigaste uppgifter är att skapa arbetsro och trygghet så medarbetarna känner sig trygga med sitt ansvar och med sina arbetsuppgifter, säger Helén Eurenius.

Helén Eurenius bästa ledarskapsråd
• Satsa på en ledarstil som är rak och ärlig. Det lönar sig alltid i längden och merparten av alla medarbetare uppskattar en chef som vågar vara ärlig, oavsett situation. Satsa på att etablera ett nätverk med andra chefer, både från socialtjänsten men även från andra verksamheter. Det är mycket värt att kunna utbyta erfarenheter med varandra.

• Agera länk mellan socialarbetare och politiker. En av de viktigaste uppgifterna för en chef i socialtjänsten är att agera länk mellan socialarbetare och politiker. Det är din uppgift att se till att det finns en dialog mellan dessa två grupper samtidigt som rollerna ska vara tydliga. Som ledare i en politiskt styrd verksamhet behöver man finna balansen mellan verksamhetens uppdrag och nämndens ansvar, så låt den uppgiften ta tid.

• Skaffa dig en mentor. Om du är nyfiken på chefsrollen bör du definitivt våga ta vara på de möjligheter som dyker upp. Det är först när du provar på en ledarskapsroll i praktiken som du vet om det passar dig. Hör dig för angående möjligheten att få en mentor knuten till dig. Det behöver inte nödvändigtvis vara en mentor från socialtjänsten, men gärna en chef med erfarenhet av att leda en ”mjuk” verksamhet. Glöm inte heller att ta dig tid för en givande och avkopplande fritid, det gör att du orkar bli långvarig i din roll som chef.