Etikettarkiv: Norstedts Juridik

3 aktuella böcker

Rättslig ram för socialtjänstens handläggning
– Praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder

Reglerna som inramar socialt utredningsarbete är omfattande och består av såväl lagar som föreskrifter. Den här boken hjälper dig att förstå hur reglerna kopplas till socialtjänstens arbete och hur de förhåller sig till varandra.

Författare: Beatrice Nordebrink
ISBN: 978-913911672-1

Klicka här för att beställa boken


LVM
– En vägledning

Att vårda någon med stöd av LVM är en form av frihetsberövande och medför betydande inskränkningar i den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Den här boken är tänkt som en vägledning vid tillämpningen av LVM. Den beskriver frågor som är centrala i handläggningen av LVM-ärenden.

Författare: Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström
ISBN: 978-913902326-5

Klicka här för att beställa boken


LSS – konkreta ärendefrågor
– Tolkning och tillämpning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innehåller tio olika insatser. Ofta saknas tydlig vägledning för tillämpningen. Den här boken fyller luckor där vägledning saknas och är utformad enligt fråga–svar-modellen.

Författare: Finn Kronsporre
ISBN: 978-913902477-4

Klicka här för att beställa boken

Norsteds Juridik

Norstedts Juridik är marknadens ledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster. Efter 150 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver.

www.nj.se

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Johan Qvinth på Norstedts Juridik.
Johan Qvinth på Norstedts Juridik.
Socionomer arbetar ofta med juridiska frågor, men att läsa lagtext har sina utmaningar. Tack vare den nya informationstjänsten JUNO för kommuner kan socialtjänstens medarbetare snabbt hitta förenklad juridisk information, beslutsunderlag och kommentarer om just sina ämnen.

JUNO för kommuner är en informationstjänst som ger socialtjänstens medarbetare tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Här finns allt från vägledande rättsfall, lagtext och nyhetsuppdateringar till lagkommentarer för socialtjänstens lagområde. Bakom tjänsten står Norstedts Juridik som har servat jurister med lagkommentarer i mer än 150 år.
– Vi ingår numera i Karnov Group som även de har en lång historia av att tillhandahålla juridiska tjänster. Tillsammans har vi utvecklat vårt erbjudande mot en ny målgrupp, nämligen de som arbetar med juridiska frågor men inte själva är jurister, säger Johan Qvinth på Norstedts Juridik.
En stor fördel med JUNO är att tjänsten innehåller vardagsnära förklaringar av lagar och regler som rör just socialtjänstens ämnesområde.
– En annan framgångsfaktor är en väldigt tydlig integration. Oavsett vilken paragraf man tittar på, i till exempel socialtjänstlagen, finns det utifrån varje paragraf mängder av förklaringar som länkar till de viktigaste rättsfallen och tidskriftsartiklarna, och tidigare lydelser av lagen.

Läs mer om JUNO för Social omsorg och familjerätt. Klicka här!

Besparing
I JUNO finns även alla domar, förarbeten och mängder av myndighetsmaterial som är relevanta för ett visst ämne.
– På så vis kan medarbetare på kort tid skapa sig en helhetsbild av vad som gäller och snabbt komma till beslut, alternativt gå vidare och fördjupa sig i ämnet, säger Johan Qvinth.
Nytt är att JUNO tillhandahåller guider med fokus på konkreta problem.
– Här finns till exempel analyser och guider utifrån situationer som kan uppstå i en viss grupp inom en viss förvaltning, vilket kompletteras med möjligheten att ställa frågor till våra experter och få svar inom max sju dagar utan extra kostnad.
Med hjälp av JUNO kan alla snabbt hitta rätt information samtidigt som förvaltningarna har pengar att spara genom att skippa en mängd dyra småtjänster och bokinköp, fastslår Johan Qvinth.

Norstedts Juridik
JUNO för kommuner är en informationstjänst som är unikt anpassad för medarbetare inom kommunal verksamhet. Tjänsten ger tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Allt förenklat och anpassat för specifika kommunala ämnesområden. Vi hjälper dig att bli mer effektiv i din yrkesroll. Allt för att du ska kunna fatta bättre beslut snabbare.

Norstedts Juridik
Hälsingegatan 43
Stockholm
08-598 191 90
www.nj.se/juno/kommun

Juridisk kompetens ökar tryggheten

Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
77 procent av socionomerna anser att de skulle ha nytta av bättre juridiska kunskaper i sitt yrke. En stärkt juridisk kompetens gör socionomerna tryggare i beslutsfattandet.

– Undersökningsresultatet är inte särskilt förvånande, då socionomer fattar beslut som i många fall är otroligt viktiga och avgörande för individen. Många socionomer upplever att en gedigen juridisk kompetens gör dem tryggare i beslutsfattandet, säger Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.
Eftersom socialtjänstens arbete regleras av många olika lagar så är en hög rättssäkerhet förstås mycket viktig.
– Ju bättre juridisk kompetens socionomer har, desto mer troligt är det att samtliga klienter behandlas lika av kommuner och myndigheter. Det är viktigt att varje enskild klient känner förtroende för sin socialsekreterare. En god juridisk kompetens hos socionomer stärker både samhället, klienten och den enskilda socionomen, säger Peter Krohn.

Omhändertaganden och LSS
Han anser att socionomer som arbetar med omhändertagandeärenden eller LSS har störst nytta av bättre socialrättsliga kunskaper, även om i princip alla socionomer på ett eller annat sätt har nytta av en stärkt juridisk kompetens som gör dem ännu tryggare i sitt beslutsfattande.
Omhändertagande av olika slag samt LSS-lagstiftningen hör till de juridiska områden som är mest efterfrågade av socionomer.
– Det kan röra sig om omhändertagande av ungdomar eller missbrukare, överförmyndarfrågor eller frågor kring hur man kan tillvarata barnets intresse i en familjeutredning. När LSS-lagstiftningen ändrades fick vi förstås många frågor om det. I samband med lagändringar får vi självklart många frågor, då uppstår ofta osäkerheter kring hur lagstiftningen bör tolkas, säger Peter Krohn.

Skulle du ha nytta av bättre kunskaper inom socialrätt/juridik i ditt arbete som socionom?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.