Etikettarkiv: Löneutveckling

Konkurrenskraftig löneutveckling nödvändig

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Kalle Assbring
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Kalle Assbring

Även om ingångslönerna för socionomer generellt sett har ökat på senare år så har löneutvecklingen för erfarna inte gjort samma strukturella lyft. Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad och erfaren socionom är för låg och möjligheterna till lönekarriär behöver bli tydligare för att stärka yrkets attraktivitet.

Framtidens Karriär – Socionoms undersökning visar att socionomerna anser att en erfaren socionom med femton års yrkeserfarenhet inom socialt arbete i genomsnitt bör ha 42 700 kronor i månadslön.
– Socionomers sammanpressade löne­struktur har ändrats något de senaste åren, men förändringstakten är för låg. För att få dynamik i den lokala lönebildningen anser vi att en socionom med femton års relevant yrkeserfarenhet behöver ligga runt 45 000 kronor eller strax däröver i månadslön. Socionomer har ett av de svåraste handläggaruppdragen som finns, med ett stort ansvar för andras liv, hälsa och samhällsutveckling. Det bör förstås synas i lönekuvertet. Medianlönen efter femton år i yrket ligger i dagsläget på 36 800 kronor, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

”Arbetsgivare bör satsa mer på strukturell löneutveckling som tydligt illustrerar socionomers möjlighet till lönekarriär.”

Strukturell löneutveckling
Det är de nyutexaminerade socionomerna som fått ta del av den största löneökningen på senare år. Markus Furuberg betonar vikten av att arbetsgivare även satsar på en attraktiv lönestruktur och löneutveckling för erfarna socionomer.
– God lönesättning och löneutveckling för erfarna minskar personalomsättningen, ger nyanställda tillgång till en grundlig introduktion av erfarna kollegor och ökar samtidigt stabiliteten och lugnet i organisationen. Arbetsgivare bör därför satsa mer på strukturell löneutveckling som tydligt illustrerar socionomers möjlighet till lönekarriär, säger Markus Furuberg.
Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor.
– Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten. För socionomer är det nätt och jämnt att den utbildningsinvestering man gjort betalar av sig på sikt, säger Markus Furuberg.

Krävs för att behålla erfarna
Han anser att en socionom bör kunna dubblera sin ingångslön under karriärens gång. Det är ingen ovanlighet i andra akademikerkategorier, exempelvis ekonomer eller ingenjörer.
– En konkurrenskraftig löneutveckling innebär att socionomer upplever att de får rätt lön för den viktiga samhällsfunktion de fyller och det professionella arbete de utför. Fler arbetsgivare, även i kommuner och regioner, behöver arbeta långsiktigt med strukturell löneutveckling och en ökad lönespridning framöver. För att attrahera och behålla de värdefulla erfarna socionomerna krävs en överskådlig och attraktiv lönestruktur och löneutveckling, säger Markus Furuberg.

Vilken månadslön (före skatt) anser du att en erfaren socionom med cirka 15 års yrkeserfarenhet inom socialt arbete bör ha?


I genomsnitt anses att en erfaren socionom med cirka 15 års yrkeserfarenhet bör ha 42 700 kr i månadslön.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Bra ledarskap viktigast för att stanna långsiktigt

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Foto: Anna Sigge
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Foto: Anna Sigge
En bra arbetsledning, bra lön, rimlig arbetsbelastning och bra arbetskamrater. Det är de fyra viktigaste faktorerna föra att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare, enligt Framtidens Karriär – Socionoms undersökning.

– Undersökningsresultatet påminner om resultatet från liknande undersökningar som genomförts tidigare. Vi har själva gjort en liknande undersökning lokalt här i Borås. Vårt undersökningsresultat liknade detta, men en bra introduktion, tid för återhämtning och reflektion samt balans mellan familj och fritid rankades högre i vår undersökning. Även intressanta arbetsuppgifter rankades högre i vår undersökning, säger Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås. Hon har tidigare arbetat som handläggare samt som IFO-chef och enhetschef i socialtjänsten.

Bra ledarskap och kollegialt stöd
I Borås initierade man 2017 en satsning för att lyckas bättre med rekrytering och få fler socionomer att stanna, för att få en bättre kontinuitet i verksamheten. Satsningen har resulterat i att kommunens socialtjänst inte längre behöver anlita några socionomkonsulter. Löneutvecklingen ligger numera i nivå med andra likvärdiga kommuner och omgivande kommuner, och vakanserna bland socionomerna har försvunnit. Kontinuiteten i verksamheten har förbättrats i takt med att personal­omsättningen minskat. Kommunen har dessutom överanställt socionomer för att kunna hantera naturlig rörlighet som föräldraledigheter och sjukfrånvaro.
– Det råder ingen tvekan om att ett bra ledarskap är viktigt för många socionomer. Lön och löneutveckling är betydelsefullt i kombination med andra faktorer, till exempel att man ingår i ett välfungerande team med kollegialt stöd som komplement till en bra arbetsledning, säger Anna-Lena Sellergren.

Anna-Lena Sellergrens råd till social­tjänster som vill bli attraktivare som arbetsgivare
• Kombinera extern och intern marknadsföring. Befintliga medarbetare är ofta era bästa ambassadörer. Glöm därför inte att satsa på intern marknadsföring och involvera medarbetarna i arbetet med att stärka er som arbetsgivare.
• Satsa på riktade rekryteringsbudskap till olika målgrupper. När man vill rekrytera erfarna socionomer kräver det andra argument och ett annat budskap än om man satsar på att rekrytera nyutexaminerade. Fokusera på att rikta budskapet i era annonser så mycket som möjligt till varje målgrupp.
• Anpassa arbetet med att stärka er position som arbetsgivare utifrån era förutsättningar. Varje socialtjänst har olika behov och förutsättningar för att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare. Anpassa era satsningar utifrån era behov snarare än att kopiera från någon annan.

Vilka faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? (Ange gärna flera.)

1. Ett bra ledarskap/arbetsledning
2. Bra lön/löneutveckling
3. Rimlig arbetsbelastning
4. Bra team/arbetskamrater
5. Möjlighet till kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning
6. Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7. Tid till återhämtning och reflektion
8. Bra arbetsmiljö
9. Bra introduktion för nyanställda
10. Bra utvecklingsmöjligheter
11. Mer tid för det sociala arbetet
12. Administrativ avlastning
13. En trygg arbetsplats
14. Övrigt

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Vilka faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? (Ange gärna flera.)

1 Ett bra ledarskap/arbetsledning
2 Bra lön/löneutveckling
3 Rimlig arbetsbelastning
4 Bra team/arbetskamrater
5 Möjlighet till kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning
6 Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7 Tid till återhämtning och reflektion
8 Bra arbetsmiljö
9 Bra introduktion för nyanställda
10 Bra utvecklingsmöjligheter
11 Mer tid för det sociala arbetet
12 Administrativ avlastning
13 En trygg arbetsplats
14 Övrigt

Undersökningen är gjord mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Varannan socionomer anser att personalomsättningen är för hög på deras arbetsplats inom socialtjänsten. Strukturella lönesatsningar, bättre löneutveckling och karriärmöjligheter för erfarna socionomer kan minska personalomsättningen avsevärt.

– Undersökningsresultatet om personalomsättningen speglar hur verkligheten ser ut. Bland socialsekreterare i genomsnitt i hela landet har personalomsättningen varit drygt 30 procent per år, och på vissa arbetsplatser mer än så – då tar det inte många år förrän hela personalstyrkan är utbytt. Det enda sättet att öka sin lön är för merparten av socionomerna nämligen att byta jobb, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Utarmar kompetens
För individen är det förstås positivt att kunna höja sin lön, men för arbetsgivarna har utvecklingen fått många negativa konsekvenser. Arbetsgivare lägger mycket resurser på rekrytering och introduktion av nyanställda och klienter tvingas vänja sig vid att ständigt möta nya handläggare, vilket riskerar att underminera förtroendet för socialtjänsten.
Den höga personalomsättningen riskerar även att utarma organisationers samlade kompetenskapital; arbetsgivare vittnar om att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna socionomer. En ständigt hög personalomsättning gör det också svårt att genomföra utvecklingsarbete i organisationen. För att råda bot på situationen krävs strukturella och långsiktiga lönesatsningar, i synnerhet för de erfarna socionomerna.

Kompetensförsörjningsplan
– Specialistsocionomtjänster är en viktig pusselbit för att premiera erfarenhet och påbyggnadsutbildningar. Specialistsocionomerna kan dessutom stötta kollegor och chefer genom evidensbaserade bedömningar, säger Markus Furuberg.
Han rekommenderar arbetsgivare att inkludera medarbetarna i arbetet med att skapa en långsiktig kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över tre till fem års tid.
– De pengar som arbetsgivare i dagsläget lägger på rekrytering och introduktion för nyanställda kan istället investeras i strukturella löneåtgärder som ger en attraktiv lönespridning och motiverar erfarna socionomer att stanna kvar, säger Markus Furuberg.

Bör kunna dubbla sin lön
På frågan om vilken nivå månadslönen ligger på för en nyutexaminerad socionom, svarade merparten av socionomerna att den ligger på mellan 25 000 och 30 000 kronor. På frågan om lönenivån för socionomer med tio års arbetslivserfarenhet, angav merparten att den ligger på 30 000–37 500 kronor per månad.
– Lönenivåerna för den erfarna gruppen bör istället ligga i den högre delen av skalan. Det bör vara realistiskt för socionomer att kunna dubblera sin lön under sin karriär. Åtgärder som förbättrar erfarna socionomers möjligheter till lönekarriär kan verkligen bidra till att minska personalomsättningen på såväl kort som lång sikt. Den här typen av satsningar har också ett signalvärde eftersom det signalerar för nyutexaminerade att det här är en arbetsgivare där man kan göra karriär, avslutar Markus Furuberg.

Hur är personalomsättningen på din arbetsplats inom socialtjänsten?

Svaren avser endast socionomer som arbetar inom socialtjänsten.
Svaren från alla socionomer är 38% för hög och 56% lagom.

Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en nyutexaminerad socionom på din arbetsplats?

Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en socionom med 10 års arbetslivserfarenhet på din arbetsplats?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

8 av 10 kan tänka sig att arbeta på mindre ort

Mats Bengtsson, enhetschef på social­tjänsten i Simrishamns kommun.
Mats Bengtsson, enhetschef på social­tjänsten i Simrishamns kommun.
8 av 10 socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön, rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka och bra team är de viktigaste faktorerna för att öka intresset för socionomer att arbeta på mindre ort.

– Det är roligt att en så stor andel av socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön rankas något högre än jag förväntade mig. Att kollegial samverkan rankas högt är positivt eftersom det ofta är naturligt i mindre kommuner med små organisationer. Men jag anser att låg personalomsättning borde rankas något högre i undersökningen, säger Mats Bengtsson, enhetschef för barn och ungdom på socialtjänsten i Simrishamns kommun.
Några av de främsta fördelarna med att arbeta som socionom på en mindre ort är, enligt Mats Bengtsson, närheten till kollegor och externa samarbetspartners. Många gånger är också avstånden till enhetschefer och socialchefer mindre.

Mer omväxlande arbete
– På mindre orter ges ofta möjlighet till att arbeta med många olika typer av ärenden. Rollen som socialsekreterare blir mer omväxlande och utvecklande när man kan arbeta utifrån ett bredare ärendeperspektiv, säger Mats Bengtsson.
Hans råd till andra mindre kommuner som vill attrahera fler socionomer är att verkligen ta hand om sin personal på olika sätt.
– Satsa på en attraktiv löneutveckling, en genomtänkt introduktion och se till att verkligen ge socionomer möjlighet att göra ett riktigt bra arbete. Tveka inte att marknadsföra hur ni tar hand om er personal och fördelarna med att arbeta på en mindre ort, säger Mats Bengtsson.

Kan du som socionom tänka dig att arbeta på en mindre ort i Sverige? (färre än cirka 30 000 invånare)

Vilka faktorer anser du ökar intresset för en socionom att arbeta på en mindre ort?

1. Bra lön
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Möjlighet att påverka din arbetssituation
4. Bra team/arbetskamrater
5. Bra arbetsmiljö
6. Ett bra och närmare ledarskap
7. Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
8. Bra balans mellan jobb och fritid
9. Bra utvecklingsmöjligheter
10. Arbetsplats nära hemmet
11. Bra introduktion för nyanställda
12. Låg personalomsättning
13. Närhet till natur/fritidsaktiviteter
14. Övrigt

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.
Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.

Ett bra ledarskap, en bra löneutveckling och rimlig arbetsbelastning är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete. Även kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö rankades högt i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning mot socionomer.

– Undersökningsresultatet bekräftar de undersökningar vi gjort. Även där rankades en rimlig arbetsbelastning och ett professionellt ledarskap högt. Goda förutsättningar för att göra ett bra jobb var en viktig faktor i flera av våra undersökningar, men framgår inte lika tydligt i denna undersökning. Däremot framgår det tydligt att rimlig arbetsbelastning är mycket viktigt för många, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.
Hon betraktar mer tid för socialt arbete som en av de mest avgörande faktorerna för en arbetsgivares attraktivitet. I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning ansåg 53 procent att det är en viktig faktor.

Underskatta inte ledarskapet
– Undersökningsresultatet ger en tydlig signal om hur viktigt ledarskapet är, det bör inte underskattas i verksamheter där det förekommer myndighetsutövning. För en arbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är det därför ofta avgörande att ge cheferna så goda förutsättningar som möjligt.
Hennes råd till arbetsgivare som vill behålla och attrahera socionomer är att ha en löpande dialog med fackliga organisationer kring vilka attraktivitetshöjande faktorer som är mest relevanta att jobba med.
– Vi vet av erfarenhet att det är betydelsefullt för många socionomer att känna sig sedda och bekräftade på jobbet. Att satsa på en genomtänkt introduktion och individuellt utformad kompetensutveckling är exempel på två bra investeringar för arbetsgivare, liksom att ge medarbetarna tid för återhämtning och reflektion, säger Veronica Magnusson.

Premiera erfarna medarbetare
– Undersökningsresultatet känns definitivt rimligt. Det som saknas är storleken på arbetsgruppen, ofta har chefer stora grupper att arbetsleda inom framförallt individ- och familjeomsorgen. Små arbetsgrupper möjliggör ett närvarande ledarskap som efterfrågas av många, säger Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun och styrelseledamot i Sveriges Socialchefer.
Han understryker vikten av att se och vårda organisationens befintliga medarbetare och tillägger att fokus ofta hamnar på att attrahera nya medarbetare. Det gör att de befintliga medarbetarna ibland glöms bort.
– Erfarna medarbetare som funnits med länge i organisationen är en mycket viktig resurs som behöver vårdas. Det gäller även lönemässigt, självklart är det positivt att ingångslönerna har gått upp på senare år, men det tydliggör också vikten av att det ska synas i även i lönekuvertet om man är en erfaren socionom, säger Per Sandberg.

Välfärdsteknik och digitalisering
I undersökningen ansåg endast 19 procent av socionomerna att arbetsgivares attraktivitet stärks om de ligger långt fram med digitalisering. Per Sandberg anser däremot att det är en nyckelfaktor för att rekrytera socionomer, såväl idag som i framtiden.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete?