Etikettarkiv: Erfarenhet

Nyutexaminerade inte väl förberedda

Anna Flink, chef för försörjningsstöd inom socialtjänsten i Södertälje kommun.
Anna Flink, chef för försörjningsstöd inom socialtjänsten i Södertälje kommun.
Åtta av tio socionomer efterlyser ett obligatoriskt förberedande yrkesår.
– Ett allmäntjänstgörande år skulle öka yrkestryggheten bland nyutexaminerade socionomer, säger Anna Flink, chef för försörjningsstöd inom socialtjänsten i Södertälje kommun.

Att nyexaminerade socionomer ska få möjlighet till en bra start på sin yrkeskarriär som myndighetsutövande socialsekreterare är en viktig fråga inom dagens socialtjänst. Många verksamheter har väl utarbetade introduktionsprogram för arbetsplatsen och dess rutiner, men det som många efterlyser är en brygga mellan studier och arbete. Allt fler röster höjs för att socionomer ska få ett obligatoriskt, yrkesförberedande introduktionsår, motsvarande läkarnas AT-tjänstgöring.

Ställer krav på livserfarenhet
– Dagens nyutexaminerade socionomer är mycket välutbildade rent teoretiskt. Men praxis, att kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, ställer krav på viss livserfarenhet. Att arbeta med målgrupper som man kanske aldrig har träffat tidigare, utan bara läst om, kan vara en övermäktig uppgift för en ny socialsekreterare, säger Anna Flink.
Ett intressant resultat från undersökningen är också att ingen av socionomerna som svarat på enkäten anser att nyutexaminerade socionomer är mycket väl förberedda för yrket, däremot anser 59 % av socionomerna att unga nyutexaminerade socionomer inte är så väl eller dåligt förberedda för yrket.

Obligatoriskt introduktionsår
– Att introducera en helt ny socionom ställer stora krav på verksamheten eftersom det inte bara handlar om att lotsa in personen på själva arbetsplatsen, utan även om en grundintroduktion till yrket som sådant. Det senare ryms sällan inom vare sig budget eller tidsramar, därför vore det önskvärt med ett obligatoriskt yrkesförberedande år för nya socionomer. En AT-tjänstgöring där verksamhet och akademi samarbetar för att fylla det glapp mellan teori och praktik som så många nyutexaminerade socionomer vittnar om, skulle både öka yrkestryggheten och bidra till att fler stannar i yrket. Det blir också en möjlighet för oss ute i verksamheterna att ta del av utbildning och forskning på ett naturligt sätt, fastslår Anna Flink.

Borde ett förberedande yrkesår/introduktionsår för nyutexaminerade socionomer vara obligatoriskt för att förbereda för det sociala arbete och myndighetsutövning som väntar?
Hur väl förberedda anser du att unga nyutexaminerade socionomer är för det sociala arbete och beslutsfattande som de möter i sitt yrke? De är ...
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Fler erfarna socionomer bör premieras av arbetsgivare

Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision.
Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision.
93 procent av socionomerna anser att det är viktigt med tillräckligt många erfarna socionomer i socialtjänsten. En lättöverskådlig karriärutvecklingstrappa där olika karriärvägar presenteras är ett sätt att behålla fler erfarna socionomer.

– Undersökningsresultatet är inte förvånande. Det visar hur viktigt professionen tycker det är att det finns tillräckligt många erfarna socionomer inom socialtjänsten. De erfarna socionomerna fyller en mycket viktig funktion, både som stöd till nyutexaminerade kollegor, i verksamhetens utvecklingsarbete och i arbetet med att hantera de mest komplexa klientärendena, säger Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision. Hon är socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänsten, och på SKL med att driva förbättringsarbete för socialtjänsten samt som politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

Kvalificerade beslut
Hon anser att socionomers erfarenhetsbaserade kompetens är ett viktigt komplement till den formella kompetensen. För att samtliga socionomer på en arbetsplats ska känna sig trygga i sin yrkesutövning krävs tillräckligt många erfarna kollegor.
– Om det inte finns tillräckligt många erfarna socionomer på en arbetsplats får det konsekvenser. Dels kan det då saknas tillräcklig kompetens för att göra en kvalificerad bedömning av komplicerade ärenden, dels får de nyanställda inte det stöd de behöver och kan därför tvingas ta sig an alltför komplexa ärenden. Det måste alltid finna en balans mellan krav och resurser på en arbetsplats, och erfarna kollegor är en värdefull resurs, liksom ett närvarande ledarskap, säger Sara Roxell.

Skapa långsiktig attraktivitet
Bara 9 procent av socionomerna anser att deras arbetsgivare premierar erfarenhet fullt ut. 48 procent anser att erfarenheten premieras ganska lite eller inte alls. Sara Roxell anser att undersökningsresultatet bör vara en tydlig fingervisning för arbetsgivare om vikten av att premiera erfarenhet. Hon efterlyser en dialog mellan förvaltningschef, kommunpolitiker och de fackliga organisationerna om hur socialtjänsten kan skapa långsiktig attraktivitet för sina medarbetare.
– Det är jätteviktigt att arbetsgivare erbjuder möjligheter till utveckling i yrkesrollen. Samtliga arbetsgivare bör erbjuda en karriär- och kompetensutvecklingstrappa som är lätt att överblicka redan när man är nyanställd. I den bör det framgå hur ansvar, arbetsuppgifter och lön förändras beroende på vilken utvecklingsväg man väljer, om man till exempel vill bli chef, specialistsocionom eller mentor för nyexaminerade kollegor, säger Sara Roxell.

Hur viktigt är det att det finns tillräckligt många erfarna socionomer anställda inom socialt arbete/socialtjänsten?
I vilken omfattning premieras erfarenhet hos en socionom av din arbetsgivare?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer

Artikel_Nyutex
Foto: Shutterstock

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer speglar den tuffa vardagen, men ger också en bild av ett oerhört viktigt arbete. Några av de viktigaste råden är: var rädd om dig, tillåt dig att vara ny, skaffa en bra grunderfarenhet och kräv mentor och introduktionsprogram.

Ett genomsnittligt urval av socionomer fick svara på den här frågan: ”Vilka yrkesråd vill du ge till en nyutexaminerad socionom?”

Var rädd om dig
En övervägande del av de tillfrågade ger rådet att man ska vara rädd om sig i det här yrket. Det är viktigt att våga säga nej till ärenden som känns svåra. Många betonar också att inte ta med sig jobbet hem, och att ha en rik fritid som tillför energi och skratt. ”Undvik att låta jobbet inkräkta på privatlivet när det gäller arbetstid och känslomässigt engagemang.” Ett råd som ligger i tiden framkom också i undersökningen: ”Är du med i olika sociala medier se till att inga klienter kan följa dig. Du minskar både i trovärdighet och kan få problem.”
Många uppmanar till att lyssna på sin kropp för att inte bränna ut sig. Man menar att socionomjobb är känslomässigt krävande, så det är viktigt att ”investera lagom mycket av sig själv i arbetet”. Därför kan det också vara viktigt att byta jobb regelbundet för att få nya influenser.

Skaffa dig bred erfarenhet
En stor andel gav rådet att skaffa en bra grunderfarenhet, till exempel inom socialtjänsten med myndighetsutövning. Man menar att det är bra att prova flera olika jobb för att hitta det som passar just den enskilde. En uppmaning som också återkommer är att låta det ta tid att bli en bra socionom och att ha en del arbetslivserfarenhet innan utbildningen.

Skaffa en mentor – våga fråga
Att få en mentor från dag ett är en förutsättning för att komma in i jobbet på ett bra sätt menar många. En nyutexaminerad bör fråga efter introduktionsprogram och mentor redan vid anställningsintervjun. En mentor bör följa den nya socionomen i minst ett år som sedan bör få tillgång till handledning kontinuerligt.
En stor del av de tillfrågade ger rådet att det är viktigt att våga fråga och tillåta sig att vara ny. ”Erfarenhet gör en enorm skillnad i arbetet. Sätt därför inte för höga krav på dig själv som ny och låt inte chefen göra det heller.”

Var ödmjuk
Att jobba med människor i utsatta situationer kräver ödmjukhet. Man menar också att man bör vara ödmjuk inför sin okunskap som nyutexaminerad.
Några få positiva råd som bör noteras: ”Du har ett fantastiskt yrke, men du kan inte rädda världen.”, ”Du är kompetent och viktig.”, ”Glöm inte att ha roligt.”

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer
1. Var rädd om dig.
2. Låt inte jobbet inkräkta på privatlivet.
3. Skaffa dig en bra grunderfarenhet.
4. Låt det ta tid att bli en bra socionom – tillåt dig att vara ny.
5. Kräv att få en mentor och introduktion.
6. Var ödmjuk.
7. Våga fråga!
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Erfarenhet och samarbete ger hög kvalitet

Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Winge och Kalle Walfridson på Humana. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lång erfarenhet bland Humanas socionomer ger högkvalitativa lösningar för kommuner runt om i landet. Genom tryggt ledarskap och gott samarbete internt är man en populär arbetsgivare. Nyckeln till framgången är att sätta individen i första rummet och följa sin etiska kompass.

På Humanas huvudkontor i Stockholm kommer ett hemtrevligt sorl av röster från lunchrummet och det är där jag möter Malin Winge och Kalle Walfridson. Efter 10 år som enhetschef på socialtjänsten i Vallentuna kommun började Malin arbeta här som regionchef för snart två år sedan.
– Det är jättekul att få vara med och påverka socialtjänsten från ett annat håll. Vi som arbetar här är alla trygga i vår profession, vilket ger utrymme för kreativa lösningar för våra uppdragsgivare, säger hon.

Socionomer med bred erfarenhet
Malin får medhåll av Kalle, regionchef på Göteborgskontoret, som även han är socionom i botten med över 40 års erfarenhet inom kommunal socialtjänst.
– Jag räknade ut att våra socionomer i snitt har 18 års erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för att man ska klara av arbetsuppgifterna i ett tufft jobb, säger han och berättar att det var Humanas etiska värdegrund som lockade honom hit.
– Det jag fick med mig från första mötet med chefen för Individ och Familj på Humana var att man inte ska ta ett uppdrag som går emot ens etiska kompass, vilket jag för vidare till personalen, fortsätter han.

Flera experter inom Humana
För båda är det viktigt att deras medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Förutom att bolla idéer och diskutera eventuella problem är Malin och Kalle alltid med på uppstartmöte med kommunen och följer systematiskt upp uppdragen på plats ca var 6:e vecka.
– Inom Humana finns också en bredd av kompetenser och erfarenhet, som vi använder oss av. Bland annat har vi konsulterat vår expert på hederskultur och våld i nära relationer, Nina Darvish, vid olika tillfällen. Utbyte av kompetens skapar mervärde, säger Malin.
Som socionom på Humana kan man välja att vara tillsvidareanställd, uppdragsanställd eller underleverantör. Företaget är också ett auktoriserat bemanningsföretag och kollektivavtal finns för de anställda.
– Det är inte alla bolag som är auktoriserade, men det kvalitetskravet borde vara en självklarhet för kommunerna vid upphandling, säger Kalle och får medhåll av Malin som också vill framhålla möjligheterna för medarbetarna att prova andra uppdrag inom företaget.
– Här finns stora möjligheter att byta arbetsuppgifter och vidareutveckla sina färdigheter. Ett av våra värdeord är glädje, vilket jag verkligen känner finns här, avslutar hon.

Humana Bemanning
Humana Bemanning erbjuder socionomer för olika uppdrag som bland annat utredare, arbetsledare och chef i hela landet. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med 15 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. Humana är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om Humana på www.humana.se
Mer om Humana Bemanning hittar du på www.humanabemanning.se


www.humanabemanning.se