Nyutexaminerade inte väl förberedda

Publicerad 11 september 2019
Text: Anette Bodinger Larsson

Anna Flink, chef för försörjningsstöd inom socialtjänsten i Södertälje kommun.
Anna Flink, chef för försörjningsstöd inom socialtjänsten i Södertälje kommun.
Åtta av tio socionomer efterlyser ett obligatoriskt förberedande yrkesår.
– Ett allmäntjänstgörande år skulle öka yrkestryggheten bland nyutexaminerade socionomer, säger Anna Flink, chef för försörjningsstöd inom socialtjänsten i Södertälje kommun.

Att nyexaminerade socionomer ska få möjlighet till en bra start på sin yrkeskarriär som myndighetsutövande socialsekreterare är en viktig fråga inom dagens socialtjänst. Många verksamheter har väl utarbetade introduktionsprogram för arbetsplatsen och dess rutiner, men det som många efterlyser är en brygga mellan studier och arbete. Allt fler röster höjs för att socionomer ska få ett obligatoriskt, yrkesförberedande introduktionsår, motsvarande läkarnas AT-tjänstgöring.

Ställer krav på livserfarenhet
– Dagens nyutexaminerade socionomer är mycket välutbildade rent teoretiskt. Men praxis, att kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, ställer krav på viss livserfarenhet. Att arbeta med målgrupper som man kanske aldrig har träffat tidigare, utan bara läst om, kan vara en övermäktig uppgift för en ny socialsekreterare, säger Anna Flink.
Ett intressant resultat från undersökningen är också att ingen av socionomerna som svarat på enkäten anser att nyutexaminerade socionomer är mycket väl förberedda för yrket, däremot anser 59 % av socionomerna att unga nyutexaminerade socionomer inte är så väl eller dåligt förberedda för yrket.

Obligatoriskt introduktionsår
– Att introducera en helt ny socionom ställer stora krav på verksamheten eftersom det inte bara handlar om att lotsa in personen på själva arbetsplatsen, utan även om en grundintroduktion till yrket som sådant. Det senare ryms sällan inom vare sig budget eller tidsramar, därför vore det önskvärt med ett obligatoriskt yrkesförberedande år för nya socionomer. En AT-tjänstgöring där verksamhet och akademi samarbetar för att fylla det glapp mellan teori och praktik som så många nyutexaminerade socionomer vittnar om, skulle både öka yrkestryggheten och bidra till att fler stannar i yrket. Det blir också en möjlighet för oss ute i verksamheterna att ta del av utbildning och forskning på ett naturligt sätt, fastslår Anna Flink.

Borde ett förberedande yrkesår/introduktionsår för nyutexaminerade socionomer vara obligatoriskt för att förbereda för det sociala arbete och myndighetsutövning som väntar?
Hur väl förberedda anser du att unga nyutexaminerade socionomer är för det sociala arbete och beslutsfattande som de möter i sitt yrke? De är ...
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.