Etikettarkiv: Bris

Satsar på skyddade boenden med barnrättsperspektiv

Malin Rekke, legitimerad psykolog på Bris.
Malin Rekke, legitimerad psykolog på Bris.

Stadsmissionen och Bris driver sedan hösten 2018 samverkansprojektet Barns rätt i skyddat boende. Det är ett unikt projekt där aktörerna gemensamt utvecklar ett koncept för att driva skyddat boende utifrån ett barnrättsperspektiv. Utgångspunkten är att barn som upplevt våld i hemmet är egna rättssubjekt och egna aktörer i sina liv. Det är därför avgörande att de får göra sin röst hörd kring sina behov.

Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina erfarenheter av att ha upplevt våld och våldets konsekvenser. Ett viktigt syfte är att utveckla en modell för hur man kan stärka barnrättsperspektivet på skyddade boenden i många olika kontexter.
– På våra skyddade boenden med barnrättsperspektiv ges barn som upplevt våld hemma möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som möter deras behov av skydd och stöd. Barn får dessvärre alltför sällan möjlighet att berätta om sin situation och dela med sig av sina erfarenheter av att leva med våld i familjen, säger Sara Liljegren, projektledare och enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.

Klicka här för att läsa om allt som är aktuellt just nu på Bris

Klicka här för att läsa mer om barns rätt i skyddat boende

Sara Liljegren, projektledare och enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.
Sara Liljegren, projektledare och enhetschef på Stadsmissionen i Linköping.

Barn vill dela med sig
I juli 2020 kom Bris och Stadsmissionens rapport ”Min tur att berätta: barns röster om att leva med våld”. Rapporten bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på skyddade boenden. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet påverkar hela deras livssituation på kort och lång sikt, och att skyddet och stödet behöver stärkas och utgå från barnets behov.
– Barnens vittnesmål markerar tydligt varför ett starkare barnrättsperspektiv behövs på skyddade boenden. Rapporten visar att barn är kompetenta aktörer i sina egna liv som ofta har betydligt bättre insikt i sin situation än vad vuxenvärlden tror. Många gånger brister det i att tillgodose barnets rättigheter som delaktighet, skola, hälsovård, meningsfull fritid och att bearbeta konsekvenserna av våldet, säger Sara Liljegren.
– Alla barnen i intervjuerna upplever att vuxna inte frågat dem om deras upplevelser av våldet och inte heller berättat för barnen vilka rättigheter de har. Vi vill förändra så att barnen blir bemötta som egna individer, att vuxna frågar dem om deras upplevelser av våldet och lyssnar på vad de berättar. Att de har rätt till egna samtal, riskbedömningar, egna utvärderingar och egen delaktighet i rättsprocesser säger Malin Rekke, legitimerad psykolog på Bris.

Klicka här för att läsa om allt som är aktuellt just nu på Bris

Klicka här för att läsa mer om barns rätt i skyddat boende

Stadsmissionen & Bris

Samverkansprojektet är treårigt och finansieras via medel från Postkodlotteriet. Projektmetodiken baseras på Bris metod ”Expertgrupp barn” som utgår från att barn är experter på sina egna liv med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar.

www.bris.se
www.sverigesstadsmissioner.se

Skyddade boenden med barnrättsperspektiv

Catarina Berndtsson, chef för skyddade boenden på Göteborgs Stadsmission.
Catarina Berndtsson, chef för skyddade boenden på Göteborgs Stadsmission.

Att lyfta fram barnens perspektiv vid placering i skyddade boenden är angeläget av flera anledningar, inte minst för att kunna ge barnet förutsättningar att bearbeta sina våldsupplevelser och möjlighet att återgå till en trygg vardag.

– Vi bedriver skyddat boende med barnrättsperspektiv i Göteborg, som är en del i Bris och Sveriges Stadsmissioners samarbetsprojekt ”Barns rätt i skyddat boende”. Där genomgår barnen samma kartläggning av våldsutsatthet, behov av insatser och skyddsbehov som sina placerade mödrar. Vi använder samma evidensbaserade riskbedömningsverktyg på såväl mödrarna som barnen, säger Catarina Berndtsson, chef för skyddade boenden på Göteborgs Stadsmission.

Insatsbeslut även för barnen
På Stadsmissionens skyddade boende finns en särskild barnpedagog som kontinuerligt informerar barnen och arbetar aktivt för att stärka deras delaktighet i situationen.
– Vi är särskilt noga med att barnen delges och tar till sig information i samband med in- och utflyttning. Mamman eller dess handläggare avgör när insatsen ska avbrytas. Så länge det inte finns någon beslutad insats med fokus på barnet så är det inte barnets behov av skydd och stöd som avgör exempelvis hur lång vistelsen på ett skyddat boende ska bli, säger Catarina Berndtsson.
– Barn på skyddade boenden har ofta levt med våld under lång tid, vilket förstås får konsekvenser för barnets fysiska och psykiska hälsa. Grunden till att förändra situationen och stärka barnrättsperspektivet på fler skyddade boenden är att fatta separata insatsbeslut för barnen. Med en insats kommer också ett uppföljningsansvar från socialtjänstens sida. Utan konkreta insatser riskerar barnens perspektiv att hamna i skymundan, säger Catarina Berndtsson.

”Barn på skyddade boenden har ofta levt med våld under lång tid, vilket förstås ger konsekvenser för barnets fysiska och psykiska hälsa.”

Placera barn utan samtycke
I somras kom promemorian ”Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende”, där Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, även om det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Promemorian kompletterar betänkandet ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”.
– Promemorian fokuserar även på stärkt sekretess och dessa barns möjlighet till skolgång. Promemorian överensstämmer i stora drag med de förändringar vi anser behövs. Samtidigt är det viktigt att inte ha för korta beslutsprocesser, det skapar otrygghet och oförutsägbarhet för barnet. Här behöver man ta avstamp i vad forskningen säger om barn och trauma­samtal. För att kunna påbörja traumasamtal krävs en viss långsiktig förutsägbarhet, säger Catarina Berndtsson.

Eldsjälar under covid-19

Socionomer tillhör de yrkesgrupper som dagligen jobbar närmast våra mest utsatta invånare. Under coronapandemin har socialtjänsten, ofta i samarbete med frivilligorganisationer, mobiliserat för att möta den nya utmaningen som bland annat inneburit att många äldre hamnat i ofrivillig ensamhet. Trots det tuffa läget tas många fina initiativ. Här presenterar vi några av dem.

UNICEF

”Under den pågående pandemi upplevde UNICEF Sverige att barns egna röster saknas i diskussionerna om hur pandemin påverkar deras liv. För att få en tydligare bild av hur barn i Sverige påverkas av den pågående pandemin beslutade vi därför att göra en kartläggning och ställa frågor direkt till ett antal barn. Detta för att möjliggöra för barn att själva få komma till tals och ge dem en plattform att uttrycka sina åsikter. Vi hoppas även att kartläggningen kan tjäna som ett relevant underlag för beslutsfattare i de beslut som nu och framöver ska tas för att hantera effekterna av coronapandemin.”

Bogruppen

”Det tillkomna läget med covid-19-viruset innebär att kvinnor kan tvingas till karantän med en förövare. Med anledning av denna akuta situation har Bogruppen valt att använda våra lägenheter runt om i Sverige för den målgrupp som just nu riskerar att fara väldigt illa.”

Birgitta, diakon och socionom hos Svenska kyrkan

”Krisledningsgruppen på Strängnäs stiftskansli var min utgångspunkt för att stödja lokal ´omställning´ i Svenska kyrkan. För människors insidas skull har det varit viktigt att hålla mötesplatser, samtal, gudstjänster och kontakter igång i den mån det varit klokt att göra så. Svenska kyrkans församlingar har också gett praktiskt stöd till människor i riskgrupp, i samverkan med MSB eller i egen lokal regi. Utökat arbete med stödjande samtal och hjälpt till att stärka upp jourhavande präst. Det gick att ställa om!”

BRIS

”Isoleringen under pandemin har blivit särskilt påtaglig för barn som befinner sig i utsatta situationer. Bris har under våren stärkt bemanningen och utökat sina öppettider då barn anonymt kan få prata med en kurator via chatt, mejl och telefon för att få stöd för sin livssituation.”