Etikettarkiv: Arbetsgivare

Arbetsgivares värderingar attraktiva

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna (Foto: Lena Dahlström) och Therese Linerhav, affärsområdeschef på Linköpings Stadsmission (Foto: Linköpings Stadsmission).
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna (Foto: Lena Dahlström) och Therese Linerhav, affärsområdeschef på Linköpings Stadsmission (Foto: Linköpings Stadsmission).
9 av 10 socionomer anser att arbetsgivarens värderingar och värdegrund är viktiga eller mycket viktiga om de skulle byta jobb. Värderingsstyrda organisationer är attraktiva för många socionomer, som ofta väljer jobb med hjärtat.

– Resultatet är mycket glädjande och stämmer med den tydliga samhällstrenden där allt fler betraktar arbetsgivarens värdegrund och värderingar som avgörande faktorer vid val av jobb. Många socionomer är värderingsstyrda och attraheras av organisationer med en tydlig värdegrund, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige.

Tydliggör inriktningen
En attraktiv värdegrund kan bidra till att tydliggöra riktningen och tillföra ett övergripande syfte till det dagliga arbetet.
–Det kan kännas motiverande att vara omgiven av kollegor med gemensam värdegrund. Värdegrunden styr i viss mån vilka utmaningar man prioriterar och hur man tar sig an dem, säger Ulrika Stuart Hamilton.
I idéburna verksamheter utgör värderingar och värdegrund själva fundamentet för hela verksamheten.
– Den idéburna sektorn behöver bli bättre på att nå ut med de karriärmöjligheter man kan erbjuda socionomer. Organisationerna erbjuder konkurrenskraftiga löner och en möjlighet att arbeta mindre regelstyrt och hierarkiskt. Hela verksamheten präglas dessutom av ett stort engagemang och utrymme för egna idéer, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Söker jobb med hjärtat
– Socionomer är en yrkesgrupp som söker jobb med hjärtat. Många socionomer vill vara med och påverka samhällsstrukturer och tycker det är viktigt att dela värderingar med sin arbetsgivare, speciellt arbetsgivare som verkligen lever efter sina värderingar i praktiken, säger Therese Linerhav, affärsområdeschef för stöd och behandling på Linköpings Stadsmission.
Det har blivit allt viktigare för socionomer att välja arbetsgivare utifrån dess värderingar och värdegrund. Therese Linerhav, som arbetat stora delar av sin karriär i socialtjänsten, upplever skillnaderna mellan att arbeta i socialtjänsten och i en idéburen organisation som stora.

Engagerade medarbetare
– Här får jag utöva ett värderingsbaserat snarare än ett prestationsbaserat ledarskap. I värderingsstyrda organisationer möts alla medarbetare på lika villkor, man vågar utmana varandra även i de högsta leden. Idéburna organisationer har värderingar som ledstjärna i alla beslut som fattas. Organisationer med en stark värdegrund genererar engagerade och motiverade medarbetare, säger Therese Linerhav.

Om du skulle byta jobb, hur viktiga skulle din arbetsgivares värderingar / värdegrund vara, vid val av ny arbetsgivare?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.
Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.

Ett bra ledarskap, en bra löneutveckling och rimlig arbetsbelastning är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete. Även kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö rankades högt i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning mot socionomer.

– Undersökningsresultatet bekräftar de undersökningar vi gjort. Även där rankades en rimlig arbetsbelastning och ett professionellt ledarskap högt. Goda förutsättningar för att göra ett bra jobb var en viktig faktor i flera av våra undersökningar, men framgår inte lika tydligt i denna undersökning. Däremot framgår det tydligt att rimlig arbetsbelastning är mycket viktigt för många, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.
Hon betraktar mer tid för socialt arbete som en av de mest avgörande faktorerna för en arbetsgivares attraktivitet. I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning ansåg 53 procent att det är en viktig faktor.

Underskatta inte ledarskapet
– Undersökningsresultatet ger en tydlig signal om hur viktigt ledarskapet är, det bör inte underskattas i verksamheter där det förekommer myndighetsutövning. För en arbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är det därför ofta avgörande att ge cheferna så goda förutsättningar som möjligt.
Hennes råd till arbetsgivare som vill behålla och attrahera socionomer är att ha en löpande dialog med fackliga organisationer kring vilka attraktivitetshöjande faktorer som är mest relevanta att jobba med.
– Vi vet av erfarenhet att det är betydelsefullt för många socionomer att känna sig sedda och bekräftade på jobbet. Att satsa på en genomtänkt introduktion och individuellt utformad kompetensutveckling är exempel på två bra investeringar för arbetsgivare, liksom att ge medarbetarna tid för återhämtning och reflektion, säger Veronica Magnusson.

Premiera erfarna medarbetare
– Undersökningsresultatet känns definitivt rimligt. Det som saknas är storleken på arbetsgruppen, ofta har chefer stora grupper att arbetsleda inom framförallt individ- och familjeomsorgen. Små arbetsgrupper möjliggör ett närvarande ledarskap som efterfrågas av många, säger Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun och styrelseledamot i Sveriges Socialchefer.
Han understryker vikten av att se och vårda organisationens befintliga medarbetare och tillägger att fokus ofta hamnar på att attrahera nya medarbetare. Det gör att de befintliga medarbetarna ibland glöms bort.
– Erfarna medarbetare som funnits med länge i organisationen är en mycket viktig resurs som behöver vårdas. Det gäller även lönemässigt, självklart är det positivt att ingångslönerna har gått upp på senare år, men det tydliggör också vikten av att det ska synas i även i lönekuvertet om man är en erfaren socionom, säger Per Sandberg.

Välfärdsteknik och digitalisering
I undersökningen ansåg endast 19 procent av socionomerna att arbetsgivares attraktivitet stärks om de ligger långt fram med digitalisering. Per Sandberg anser däremot att det är en nyckelfaktor för att rekrytera socionomer, såväl idag som i framtiden.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete?

9 av 10 socionomer kan tänka sig att jobba statligt

Niklas Eldholm, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.
Niklas Eldholm, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.

92 procent av socionomerna kan tänka sig att arbeta för en statlig arbetsgivare. De statliga arbetsgivarna som flest socionomer har ett positivt intryck av är Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Kriminalvården.

– Staten har överlag ett gott rykte som arbetsgivare bland socionomer. En bidragande faktor till det är att statliga arbetsgivare inte är lika detaljstyrda av politiker som socialtjänsten. Staten kan även erbjuda ett antal förmåner som är attraktiva för många, exempelvis längre semester och möjlighet till läkarbesök på arbetstid. Ytterligare en faktor som stärker statens attraktivitet är att arbetsbelastningen generellt sett är lägre än på kommunal nivå, säger Niklas Eldholm, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR.

Kontrollmyndigheter rankas högst
Socialstyrelsen är den statliga arbetsgivare som flest socionomer, 61 procent, har ett positivt intryck av. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ligger tvåa med 45 procent och Kriminalvården är trea med 34 procent. Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hamnar däremot i botten av undersökningen.
– Socialstyrelsen och IVO är kontrollmyndigheter för socialtjänsten och anställer ofta rutinerade och erfarna socialsekreterare. Båda dessa myndigheter har traditionellt sett en positiv klang bland socionomer. En bidragande orsak till Kriminalvårdens popularitet är förmodligen att de arbetar fokuserat med ett kognitivt beteendeprogram, säger Niklas Eldholm.

Stora myndigheter rankas lågt
Han är förvånad över att endast 15 procent av socionomerna har ett positivt intryck av Arbetsförmedlingen som arbetsgivare.
– Det kan bero på att Arbetsförmedlingen förmodligen är den myndighet som är mest politikerstyrd, vilket innebär att politiska beslut med kort varsel kan ändra förutsättningarna för verksamheten. Det medför förstås en osäkerhet. Försäkringskassans låga ranking kan ha orsakats av en ökad tonvikt på administrativa snarare än klientnära arbetsuppgifter. Migrationsverkets låga popularitet kan bero på att flyktingtillströmningen väntas minska, vilket kan innebära varsel och färre arbetsmöjligheter för socionomer, säger Niklas Eldholm.

Fler upptäcker statliga arbetsgivare
Hans intryck är att kännedomen om och viljan att arbeta för statliga arbetsgivare är högre bland socionomer idag jämfört med tidigare. När arbetsbelastningen varit hög inom socialtjänsten har allt fler socionomer börjat se sig om efter andra arbetsgivare. Det gör att en växande grupp upptäcker de statliga karriärmöjligheterna.
– Det är positivt eftersom staten kan erbjuda fler karriärmöjligheter för socionomer än man vid en första anblick kan tro, avslutar Niklas Eldholm.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig arbetsgivare för socionomer?

Vilka av följande statliga arbetsgivare för socionomer har du positivt intryck av?

Socialtjänstens digitaliseringstakt ökar med innovationstänk

Anette Gladher, biträdande förvaltningschef och tidigare socialchef i Karlskrona kommun. Foto: Karlskrona kommun
Anette Gladher, biträdande förvaltningschef och tidigare socialchef i Karlskrona kommun. Foto: Karlskrona kommun

59 procent av socionomerna anser att deras arbetsgivare inte ligger långt framme inom välfärdsteknik och digitalisering. En kommun som satsat på digitalisering är Karlskrona, som utvecklat en app för familjehemsvården som frigör tid och höjer kvaliteten.

− Att 59 procent av socionomerna inte anser att deras arbetsgivare ligger långt framme inom välfärdsteknik och digitalisering är förstås inte positivt. Däremot finns det en omfattande utvecklingspotential på det här området, socialtjänsten kan åstadkomma mycket nytta med digitala verktyg. Socialtjänstens medarbetare kommer säkerligen att komma med många förslag på hur digitalisering kan effektivisera arbetet framöver, det är viktigt att chefer är lyhörda för dessa förslag, säger Anette Gladher, biträdande förvaltningschef och tidigare socialchef i Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun är en av tio kommuner som deltar i SKL:s projekt LEDA för smartare välfärd, med syftet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Frigör tid för socialsekreterare
− I samarbete med ett lokalt it-företag utvecklade vi appen BarnSam, som används i familjehemsvården. Genom att använda BarnSam, där familjehemsplacerade barn får besvara frågor via ett formulär, frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen. Det bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå, säger Anette Gladher.
Hon tillägger att BarnSam bidrar till att såväl barn som socialsekreterare upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i familjehemsvården. Kvaliteten i socialsekreterarnas uppföljning höjs och administrationstiden minskar.

Innovationstänk
− För att öka digitaliseringstakten i socialtjänsten krävs en förändrad syn på digitala innovationer. Socialtjänsten behöver bli en organisation som präglas av ett innovationstänk på det här området. Tillvarata socionomernas förslag, formulera en utmaning och se om digitalisering är rätt väg att gå för att lösa den, säger Anette Gladher.
Tanken är att BarnSam på sikt ska kunna användas även i andra delar av socialtjänsten. Karlskrona kommun har även utvecklat en e-tjänst som effektiviserar hanteringen av serveringstillstånd.

Långsiktig digitaliseringsplan
Hennes råd till andra kommuner är att ha en långsiktig digitaliseringsplan som det tagits beslut kring på högsta ledningsnivå. Se även till att det finns tid för medarbetarna att lära och ta till sig de nya verktygen.
− Tänk gärna stort, men börja med att utveckla småskaliga digitala lösningar. Kom ihåg att ni inte behöver sitta på alla svar själva; tveka inte att anlita extern expertis från näringslivet och akademin. Samverka genom att dela digitala lösningar med andra kommuner och inrätta gärna en central utvecklingsavdelning som uteslutande fokuserar på att utveckla digitala lösningar för kommunens olika verksamheter, säger Anette Gladher.

Hur långt framme ligger din arbetsgivare (inom socialt arbete) inom välfärdsteknik och digitalisering?