Socialpolitiska visioner stärker det sociala arbetet

Publicerad 29 januari 2019
Text: Annika Wihlborg

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
Många socionomer anser att tydligare socialpolitiska visioner på nationell och kommunal nivå skulle stärka autonomin i deras yrkesutövning och tydliggöra riktningen för det sociala arbetet.

Framtidens Karriär – Socionoms undersökning visar att 8 av 10 socionomer anser att en tydligare socialpolitisk vision skulle stärka det sociala arbetet både på nationell och kommunal nivå.
– Att så många socionomer anser att en tydligare socialpolitisk vision skulle stärka det sociala arbetet visar hur viktig den här frågan är för hela det sociala arbetet, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
– Med utgångspunkt i socialtjänstlagen kan socialpolitiska visioner formuleras på såväl nationell som kommunal nivå. Utifrån visionen kan övergripande socialpolitiska mål formuleras för alla kommuner i Sverige, exempelvis att alla människor har rätt till tak över huvudet eller en nollvision när det gäller våld i nära relationer. De kommunala socialpolitiska målen bör anpassas utifrån hur behoven ser ut i den aktuella kommunen. Den kan exempelvis innehålla målsättningar om att inga barn ska värvas till organiserad brottslighet eller att unga föräldrar ska få mer stöd, säger Heike Erkers.

Stärker socionomers autonomi
Hon betonar att det är dags att stärka autonomin i socionomernas yrkesutövning. Idag bygger lagen på att det är socialnämnden som fattar alla beslut eller delegerar dem till tjänstemän. Översynen av socialtjänstlagen ska se över lagens konstruktion och professionens befogenheter och ansvar.
– Idag är det självklart för lärare och sjuksköterskor att kunna fatta självständiga beslut, men för socialarbetare är det långt ifrån lika självklart. En förutsättning för att få en kunskapsbaserad socialtjänst är att det är de som har kunskapen, socionomerna, som fattar beslut i individärenden. Socialnämndens politiker bör få det uppdrag som andra nämndpolitiker har, att sätta mål, avsätta resurser och följa upp verksamheten. Här tror vi att en socialpolitisk vision kan fungera som en viktig pusselbit, säger Heike Erkers.

Ett dokument att stöda sig på
Hon anser även att en socialpolitisk vision synliggör vikten av det sociala arbetet och dessutom bidrar till att lyfta in ett socialt perspektiv i såväl det brottsförebyggande arbetet som i skolpolitiken. Medborgarna ska kunna känna sig trygga i att de får den hjälp de behöver och att kommunen avsätter de resurser som behövs till det sociala arbetet.
– En socialpolitisk vision är definitivt ett dokument som socionomer kan stöda sig på i sin dagliga yrkesutövning. När socialpolitiska mål är formulerade i en vision blir det också lättare att ställa krav, till exempel om inte tillräckligt med resurser frigörs för att socialtjänsten ska kunna uppnå målet. Kraven ställs också ofta i samverkan med andra samhällsaktörer, säger Heike Erkers.

Skulle en tydligare socialpolitisk vision, både på nationell och kommunal nivå, stärka det sociala arbetet?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.