Idéburen verksamhet ger bättre trivsel

Publicerad 29 januari 2019
Text: Marianne Sjöberg

Varför är socionomerna intresserade av att arbeta i idéburet socialt arbete? De främsta anledningarna är gemenskap, bättre trivsel, större frihet, bättre delaktighet och att tänka i andra banor.

De socionomer som svarade att de skulle kunna tänka sig att arbeta i en idéburen verksamhet inom socialt arbete fick en följdfråga om varför de skulle kunna tänka sig det.

Trivsel, synsätt och värdegrund
Flera av de tillfrågade arbetar idag och har tidigare arbetat inom idéburen verksamhet och det råder enighet om att de trivs mycket bra med det. Man menar att det svetsar samman medarbetare att ha en gemensam vision om vad man gör, och det ger arbetsgruppen stolthet. Det framkommer också att det blir en tydligare organisation om det finns en idé som alla står bakom. Positiva idéer ger mer engagemang, och alla arbetar mot samma mål och med värdegrund. Att arbeta inom idéburen verksamhet ger medarbetare möjlighet att använda hela sitt professionella spektrum på ett annat sätt än inom socialtjänsten. ”Goda idéer skapar arbetsglädje.”
Flera ser också en möjlighet att kunna utvecklas i sitt yrke. ”Det känns spännande att få prova något nytt, och använda mina starka sidor.”
”De gör ett arbete som behövs och där skulle jag känna mig behövd och att jag skulle göra nytta.”

Utveckling och flexibilitet
Här ser man en möjlighet att få utveckla sin kreativitet och vara med och utveckla arbetet i hög grad. Beslutsvägarna kan bli kortare och man blir mer delaktig i arbetet.
Man menar att det är en viktig del av samhället då de kan arbeta mer fritt och att det inte är lika tabu att söka hjälp här, till skillnad från att söka den hos en myndighet. ”Kan vara ett första steg till rätt hjälp.”
Man uppfattar också att det är lättare att göra förändringar inom idéburen verksamhet. Socialt arbete handlar om en idé eller filosofi om att förbättra livet och underlätta för människor, och man är inte lika uppbunden av lagar.

Mindre byråkrati
Man menar att det är svårt att arbeta i en politiskt styrd organisation och att en idéburen verksamhet kan vara stabilare. Det skapar osäkerhet och förvirring med många omorganisationer och förändringar, och man kan då känna sig dränerad på initiativkraft.
Det saknas idag en övergripande vision om etiska frågor inom traditionell verksamhet. Verksamheten är toppstyrd med administrativa krångliga system.
”Det vore en lättnad att slippa allt sådant!”

Det här attraherar med idéburen verksamhet
1. Gemensam värdegrund och mål
2. Stolthet i arbetsgruppen
3. Bättre trivsel
4. Mer frihet och flexibilitet
5. Kreativitet, delaktighet i utveckling
6. Mindre administration och byråkrati
7. Utvecklas och tänka i andra banor
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.