Bättre arbetsmiljö – en ledarskaps- och personalfråga

Publicerad 29 januari 2019
Text: Marianne Sjöberg

Hur skulle arbetsmiljön på din arbetsplats kunna förbättras? Socionomernas vanligaste svar är mer och kompetent personal, gemensamt synsätt, ett tydligt ledarskap och en rimlig arbetsbelastning.

Ett slumpmässigt urval av socionomer som inte arbetar som chefer fick frågan ”Hur skulle arbetsmiljön på din arbetsplats kunna förbättras?”

Mer och kompetent personal
Många anser att man behöver anställa mer och kompetent personal. Det är också viktigt att befintlig personal får möjlighet att fortbilda sig på högskolenivå. Mer personal ger också en bättre arbetssituation tidsmässigt. Fler belyser vikten av gemensamt synsätt och teamarbete i personalgruppen. ”Mindre skitsnack, mera stöd till varandra.” Man efterlyser även bättre samverkan mellan kollegor på olika enheter och andra myndigheter och verksamheter.
”Var och en ska ta ansvar för att vi är varandras arbetsmiljö.”

Tydligt ledarskap
Ett tydligare och mer tillgängligt ledarskap skulle skapa en bättre arbetsmiljö menar ett stort antal av de tillfrågade. Man efterlyser chefer som vågar ta feedback och som förstår helheten i arbetet. Man vill ha en tydligare organisation med bättre kommunikation mellan ledning och arbetstagare, och att ”ledningen står upp för det sociala arbetet och höjer statusen på det viktiga arbete vi gör.”
Den höga arbetsbelastningen återkommer i många av svaren. Det måste finnas tid för återhämtning och reflektion, speciellt då man arbetar med ”tunga” ärenden. Arbetsbelastningen kan regleras med färre ärenden per handläggare, administrativt stöd och färre möten.
Handledning är också en arbetsmiljöfråga menar man. Det kan vara handledning från en engagerad chef i svåra ärenden, men även handledning för nyanställda för att komma in i arbetsgruppen och ärendehantering på ett smidigt och positivt sätt.

Arbetslokaler
Att få bättre lokaler att arbeta i är något som tas upp av många av de tillfrågade. Exempel ges på lokaler med dålig luft, det är trångt om man sitter flera i ett rum och mögellukt i lokalen. Det ges även exempel på lokaler i anslutning till missbrukare, annan otrygghet och med insyn utifrån.

För bättre arbetsmiljö
1. Mer och kompetent personal
2. Gemensamt synsätt och teamarbete
3. Tydligt och tillgängligt ledarskap
4. Rimlig arbetsbelastning
5. Handledning
6. Bättre arbetslokaler