Presentation

Säkerhetsteam och arbete först i Mölndal

Publicerad 31 januari 2018

Fyra enhetschefer som utvecklar social­tjänsten i Mölndal. Från vänster: Jan Hurtig, Louise Idestål, Anders Nordberg-Markhede och Ingrid Kabo Irekvist. Foto: Patrik Bergenstav
Fyra enhetschefer som utvecklar social­tjänsten i Mölndal. Från vänster: Jan Hurtig, Louise Idestål, Anders Nordberg-Markhede och Ingrid Kabo Irekvist. Foto: Patrik Bergenstav
”Arbete först” är mottot när Mölndal inför en egen variant av Trelleborgsmodellen, där robotar frigör tid för möten med klienter. Som en av landets första kommuner startar Mölndal också ett säkerhetsteam, för att utsatta barn ska kunna bo kvar hemma.

– Teamet ska arbeta med familjer där det finns en mycket stor oro för barnens säkerhet, där alternativet är placering utanför familjen. En förutsättning för arbetet är att familjen och familjens nätverk vill medverka, säger enhetschef Louise Idestål.
Säkerhetsteamet får fyra medlemmar: två socialsekreterare och två familjebehandlare.
– Socialsekreterarna står för myndighetskompetensen och familjebehandlarna är vana vid förändrande samtal. Vi tror på den kombinationen, säger enhetschef Ingrid Kabo Irekvist.
Teamet startar under våren 2018 och ska arbeta tätt ihop med familjens nätverk; ofta ett mycket intensivt arbete i början, för att vara säker på att barnet är tryggt hemma.

Is i magen
Här krävs personer med mod, is i magen samt rigor and grace, ett uttryck inom Signs of Safety.
– Det betyder att man måste stå fast men samtidigt vara oerhört ödmjuk, säger Louise Idestål.
Hon tycker att vi inom socialtjänsten ofta är dåliga på att möta utsatta barns behov.
– All forskning visar att placering för med sig trauma för resten av livet. Vi vet att de flesta barn mår bäst av att bo kvar i sin hemmiljö. Vår vilja är att i större utsträckning säkra upp med hjälp av det naturliga nätverket så att barnet kan bo kvar hemma, säger Louise Idestål.

Ökat behov
– Vi tror att behovet kommer att öka, med tanke på ökningen av anmälningar om barn som utsätts för våld.
Troligen var Karlstad först i Sverige med säkerhetsteam, som en förlängning av begreppet säkerhetsplanering i Signs of Safety.
– Vi har varit på studiebesök i Karlstad och blivit inspirerade av dem, säger Louise Idestål.
Det nya säkerhetsteamet är en fortsättning på Mölndalsmodellen, som gjorde Mölndal känt i hela social-Sverige för ett nytt sätt att arbeta med barn och unga. Modellen infördes 2015 och har lett till att utredarna fortfarande har ”näsan ovanför vattnet”, trots att antalet utredningar fortsatt öka.

Minskad sjukfrånvaro
– Under 2017 har antalet inkomna anmälningar ökat med 20% och antalet inledda utredningar ökat med 13%, säger Louise Idestål.
Ändå har personalomsättningen och sjukfrånvaron bland utredarna minskat.
– Vi har en stabil personalsituation. Ibland är det tungt, men det är ändå hanterbart, säger Ingrid Kabo Irekvist.
– Och vi släpar inte efter med utredningar. För några år sedan hade vi över 200 utredningar som ”gått över tiden”. Idag har vi inga alls, vi ligger helt i fas.
Ett annat utvecklingsarbete i Mölndal innebär att införa Trelleborgsmodellen för ekonomiskt bistånd.

Robot betalar ut
– Den stora grejen är egentligen att ändra synsätt, till ”arbete först”, att se potentialen i varje person och utgå från att de kan komma ut i arbete eller studier, säger enhetschef Anders Nordberg-Markhede.
Startskottet gick i december 2017, då man slog ihop de enheter som hanterar ekonomiskt bistånd med arbetsmarknadsenheten. Här ingår även integration av nyanlända.
Skarpt läge blir det i september 2018. Då byter Mölndal administrativt system och inför en teknik som gör det möjligt för robotar att betala ut till exempel försörjningsstöd.
– Det frigör en massa tid när roboten tar över rutinjobb. Då kan våra medarbetare fokusera på personen och kompetenser och kvalifikationer som kan leda till studier eller arbete, säger enhetschef Jan Hurtig.

Viktiga ord
Ett ordbyte från socialsekreterare till arbetsmarknadssekreterare är ett viktigt inslag i Trelleborgsmodellen.
– I stället för att socialsekreterarna träffar sina klienter en gång varannan månad, kommer arbetsmarknadssekreterarna att träffa dem två gånger i veckan, en enorm skillnad i fokus, säger Jan Hurtig.
Mölndal kan komma att anlita språkstödjare, som i Trelleborg.
– En språkstödjare kan till exempel hjälpa nyanlända byggnadsjobbare att bli kompatibla på en svensk byggarbetsplats, med alla ord och fackuttryck som behövs. En specialutbildning som inte behöver pågå mer än någon månad, det har Trelleborg visat, säger Jan Hurtig.
Praktiksamordnaren på arbetsmarknadsenheten har tillgång till ett 90-tal praktikplatser inom Mölndals kommun. När Trelleborgsmodellen införs, kommer social- och arbetsmarknadsförvaltningen också att anställa två rekryterare som på heltid ska arbeta mot företagen i Mölndal.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndal
På Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) i Mölndal arbetar 215 socionomer fördelade på tre verksamhetsgrenar: Barn och familj, vuxen samt integration, som alla arbetar för mottot Bästa möjliga Mölndal varje dag.
Inom barn- och familjeområdet pågår sedan 2015 ett intensivt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarnas arbetsmiljö och möjligheterna för familjerna att få rätt stöd i rätt tid. Arbetet är grundat i aktuell forskning inom området och just nu följs resultaten av de olika satsningarna upp i samarbete med en följeforskare.
Vuxenområdet arbetar med såväl missbruks- som boendefrågor, men har under 2017 inlett ett stort arbete kring digitalisering och ett tätt samarbete mellan enheterna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Detta i syfte att skapa snabbare vägar till sysselsättning för människor, som därigenom kan få ett självständigt liv.
Inom integrationsområdet är målet att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning för nyanlända ska öka och därigenom ge bra förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället.
Fram till mars 2018 deltar Mölndal i ett utvecklingsprojekt med 13 andra kommuner, SKL samt Vinnova. Syftet är att kommunerna ska hitta ett eget sätt att arbeta enligt Trelleborgsmodellen för arbetsmarknad, etablering och ekonomiskt bistånd.

SAF i Mölndal
Södra Ågatan 4
431 82 Mölndal
Tel: 031-315 10 00
www.molndal.se

www.molndal.se