Förändrat beslutsmandat ökar verklighetsförankring

Publicerad 6 september 2017
Text: Annika Wihlborg

Alexander Ramsing, socialsekreterare i Lessebo kommun.
Alexander Ramsing, socialsekreterare i Lessebo kommun.
57 procent av socionomerna anser att de politiska besluten i kommunerna för socialtjänsten inte är så verklighetsförankrade eller inte alls verklighetsförankrade. Mer delaktighet i socialnämndens beslut kan bidra till en ökad verklighetsförankring.

– Orsaken till att så många socionomer anser att de politiska besluten helt eller delvis saknar verklighetsförankring är bland annat att kommunernas socialnämnd, som i allmänhet består av fritidspolitiker, ofta har beslutsfattande mandat i socialtjänstens individärenden. Dessa beslut styrs inte sällan av budgetfaktorer. Jag anser att individärendena i första hand bör beslutas av socionomer, säger Alexander Ramsing, styrelseledamot i Akademikerförbundet SSR:s styrelse samt socialsekreterare och gruppledare inom missbruks- och barn- och familjegruppen i Lessebo kommun.

Öka delaktigheten
Ytterligare en orsak är, enligt Alexander Ramsing, att många socionomer saknar insikter i bakgrunden till de budgetbeslut som socialnämnden klubbar igenom. Bakgrunden till de ekonomiska prioriteringarna är inte sällan oklara för socialsekreterarna.
– Här har cheferna och nämnderna inom socialtjänsten en viktig uppgift. De bör sträva efter att öka socialsekreterarnas delaktighet i och insikt i bakgrunden till socialnämndens budgetbeslut. Cheferna behöver också fungera som en länk mellan socialsekreterarna och socialnämnden och informera socialnämnden om socialförvaltningens förutsättningar och behov, säger Alexander Ramsing.

Inkludera omvärldsfaktorer
Socialsekreterare som saknar tilltro till socialnämnden upplever ofta att grunden för deras arbete blir skakig. Alexander Ramsing anser att verklighetsförankrade politiska beslut utgör ett viktigt fundament för socialsekreterarnas dagliga arbete. Det gör att socialsekreterarna kan fatta rättssäkra beslut som baseras på evidens och aktuella forskningsresultat. Han tillägger att socialnämnderna bör upprätta en flerårig budget parallellt med den gängse ettåriga budgeten.
– En åtgärd för att öka socialsekreterarnas förtroende för de politiska besluten i kommunen är att låta socialsekreterarna fatta beslut i individärenden, att socialnämnden inkluderar omvärldsfaktorer som invandring eller ökad arbetslöshet när de fattar sina budgetbeslut samt att socialsekreterarna inkluderas i beslutsfattande via sina chefer eller fackligt förtroendevalda, säger Alexander Ramsing.

Hur verklighetsförankrade anser du att de politiska besluten för socialtjänsten är i den kommun där du är anställd?
verklighet_graf