Etikettarkiv: Utmaningar

Digitaliseringen kräver samverkan och ändrad lagstiftning

Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.
Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.
Socialtjänstens digitalisering är ett område med stor potential för effektivisering, ökad tillgänglighet för klienten och ökad automatisering, vilket innebär att socialsekreterarna kan fokusera mer på socialt arbete där det behövs som mest. Samtidigt är lagstiftningen en utmaning för utvecklingen.

– Vi bedriver sedan drygt två år tillbaka en långsiktig och fokuserad digitaliseringssatsning. Socialtjänsten har en egen it-enhet, som bemannas av medarbetare med egen yrkeserfarenhet från och god verksamhetskunskap om socialtjänsten, säger Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun.
Kommunen har robotiserat hanteringen av ekonomiskt bistånd och erbjuder e-tjänster för bland annat orosanmälan för barn, socialpsykiatriska insatser, bekräftelse av faderskap samt ansökan om personligt ombud. Kommunen har även provat taligenkänning för dokumentation, vilket gör det möjligt för socialsekreterarna att spela in sina journaler istället för att skriva själva.

Initiativen från verksamheten
– Vi har introducerat videosamtal med klienter, digitaliserade avropsavtal för vård och tidsbokning via nätet för exempelvis familjerätten och ungdomsmottagningen. E-tjänsterna används flitigt av medborgarna: till exempel görs 45 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd digitalt, säger Marie Lundqvist.
Digitaliseringen gör det möjligt för klienten att själv boka tid och följa sitt ärende via nätet. Kommunen tittar även på möjligheten att kommunicera digitalt med klienten mellan de fysiska mötena och erbjuder även digitala kognitiva hjälpmedel till brukare, exempelvis påminnelse för medicinering.
– Hos oss kommer digitaliserings­initiativen alltid från verksamheten, vi försöker spinna vidare på våra medarbetares engagemang för digitaliseringsfrågan. När medarbetarna själva driver digitaliseringssatsningarna och tar avstamp i ett konkret behov hos klienterna så stärker det ofta motivationen, säger Marie Lundqvist.

Var en kvalificerad kravställare
De främsta utmaningarna med socialtjänstens digitalisering är, enligt Marie Lundqvist, de höga kraven på informationssäkerhet samt alla de lagar som socialtjänsten behöver ta hänsyn till i sin verksamhet. Ytterligare en utmaning är att få it-leverantörer är nischade mot just socialtjänstens verksamhet, vilket gör att man bör vara en kvalificerad kravställare. Hon betraktar en accelererad digitaliseringsutveckling inom socialtjänsten som ett måste för att landets kommuner ska kunna garantera framtidens välfärd.
– För att snabba på utvecklingen krävs en lagstiftning som stödjer digitaliseringsutvecklingen och en nationell satsning på socialtjänstens digitalisering. I dagsläget ansvarar varje kommun för sina egna digitaliseringssatsningar. Mer nationell draghjälp och samordning skulle effektivisera och underlätta genom ett ökat erfarenhetsutbyte. Det skulle även göra kommunerna till bättre kravställare, säger Marie Lundqvist.

Effektiviserar verksamheten
I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning framgår det att 68 procent av socionomerna anser att en digitalisering inom socialtjänsten kan förbättra eller effektivisera verksamheten.
– Vi drar alla nytta av digitaliseringens fördelar i våra privata förehavanden. Genom digitaliseringen behöver vi inte besöka banken för att utföra bankärenden, inte åka till vårdcentralen för enklare läkarbesök, inte köa på IKEA för att köpa möbler. Vi spar helt enkelt en massa tid som vi kan använda till annat. Vi som arbetar med socialt arbete ser att samma möjligheter finns inom stora delar av det sociala arbetet, avslutar Marie Lundqvist.

Anser du att digitalisering inom socialtjänsten kan förbättra/effektivisera verksamheten?
Marie Lundqvists digitaliseringsråd till andra kommuner
• Betrakta inte digitaliseringen av socialtjänsten som ett tillfälligt projekt. Betrakta den istället som en del av er långsiktiga ordinarie verksamhetsutveckling. Prioritera och var beredd att avsätta tillräckliga resurser till digitaliseringsarbetet.
• Utse några medarbetare att bli ansvariga för att driva digitaliseringsutvecklingen framåt. Det ska vara medarbetare med goda verksamhetskunskaper och förstås också ett intresse av digitaliseringsfrågor.
• Satsa på utbyte med andra kommuner. Se till att dela erfarenheter och var hjälpsam mot andra kommuner som vill ha råd eller ta del av framgångsfaktorerna i er digitaliseringsresa.
• Våga prova er fram med olika lösningar. Var inte rädda för att misslyckas.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

“Ta tillvara professionens kunskap och erfarenhet”

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
– En gemensam nämnare bland de socialtjänster som lyckats lösa de utmaningar som många verksamheter har idag, är en väl fungerande dialog mellan profession, chefer och politik, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Landet socialtjänster dras med stora utmaningar inom ett flertal områden. Den kanske mest påtagliga är en ansträngd personal- och arbetssituation. En annan utmaning är den ekonomiska verkligheten. En pressad kommunal ekonomi kan påverka socialtjänstens verksamhet negativt. Samtidigt står kommunernas lagstadgade skyldigheter fast, en ekvation som inte alltid är så lätt att få ihop. Men det finns kommuner som lyckats lösa utmaningarna på ett bra sätt.
– Den gemensamma nämnaren är en bra och nära dialog mellan de olika parterna om vad som kan göras för att förbättra situationen, säger Heike Erkers.

Få erfarna att stanna
En konkret fråga, som hon menar bör ligga högt på agendan, är hur man ska få de erfarna medarbetarna att stanna kvar i verksamheten.
– Det går inte att bygga en verksamhet med enbart nyutexaminerade socialsekreterare. Och det går inte att enbart läsa sig till att möta en människa i kris. Därför är det viktigt att de erfarna medarbetarna stannar kvar, både för klienternas och för de unga medarbetarnas skull. De nya måste ges möjlighet att komma in i yrket på ett bra sätt.
Andra frågor som är viktiga att lyfta i en samverkansdialog menar Heike Erkers, är lön och arbetsmiljöfrågor.
– En tredje punkt handlar om att lyssna på medarbetarna inom socialtjänsten och att respektera dem för deras professionella bedömning av hur en verksamhet kan utvecklas till det bättre.

Fast handlingsplan i Mora
Mora är en kommun som lyckats omvandla ett kaos på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet till en fungerande och uppskattad arbetsplats. Där initierade och drev medarbetarna själva fram en förändring, ett arbete som resulterade i en handfast handlingsplan. Tillsammans med ledning och fackliga representanter fann man sedan en väg framåt. Det har bland annat resulterat i att det nyanställts administratörer, skapats en mottagningsenhet som tar hand om nya ärenden samt anställning av en metodhandläggare som stöttar nyanställda. En annan konkret åtgärd är att man erbjuder fast anställning även vid föräldraledigheter.

Kommun och profession
Ett annat lyckat exempel är Håbo kommun. En ny organisation med nya chefer och ett bra samarbete mellan kommun och profession gör att social­sekreterarna numera stannar på sina tjänster. Kommunen har också lyckats minska kostnaderna för placering av barn och unga.
– Jag tror inte att det går att ha samma lösning överallt, men med hjälp av dialog som bygger på professionella grunder kan man komma väldigt långt. Socialtjänstens arbete, och hur medborgarna mår, måste upp som en punkt på fullmäktiges möten, säger Heike Erkers.

Översyn av socialtjänstlagen
Just nu pågår en översyn av socialtjänstlagen. Viktiga punkter är bland annat att lagen ska bli lättare att tillämpa, och att underlätta för kommuner att samarbeta och samverka med varandra och omvärlden.
Akademikerförbundet SSR välkomnar att utredningen, som leds av Margareta Winberg, tar ett helhetsgrepp på socialtjänsten.
– Översynen av socialtjänstlagen är främst viktig för att säkra medborgarnas trygghet avseende samhällets insatser, både vad gäller professionens villkor men även beträffande vad som kan krävas av samhällets skyddsnät. Den kommunala socialtjänsten måste ges möjligheter att utveckla verksamheten och leva upp till de förväntningar som finns. Att skapa en nationell bild av hur kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens socionomer är en del av det arbetet, fastslår Heike Erkers.