Etikettarkiv: Signs of Safety

Signs of Safety för barn och familjer – grundsten på FAM-huset

Elinor Sjölin, utrednings och behandlingsansvarig, Deni Molin, verksamhetschef och Therese Klarström, biträdande verksamhetschef på FAM-huset.
Elinor Sjölin, utrednings och behandlingsansvarig, Deni Molin, verksamhetschef och Therese Klarström, biträdande verksamhetschef på FAM-huset.

På FAM-huset kombineras lång erfarenhet och gedigen kunskap med moderna förhållningssätt som Signs of Safety.
– Modellen sätter fokus på att lyfta det positiva och bidrar till att vi får återkoppling och bekräftelse på att vårt arbete för barnen och deras familjer verkligen gör skillnad, säger Deni Molin, verksamhetschef.

Många socionomer brinner för att arbeta med familjer och ha ett tydligt barnperspektiv. På FAM-huset, där all verksamhet är samlad under ett och samma tak, går utredning och behandling hand i hand.
– Att ha sin arbetsplats i samma hus som behandlingshemmet innebär att vi dagligen kan se och följa hur vårt arbete gör konkret skillnad för barnen och familjerna vi möter. Det gör att vi känner en stor meningsfullhet i vårt arbete, säger Elinor Sjölin, arbetsledare med ansvar för utredning och behandling på FAM-huset.
Hon får medhåll av Deni Molin som berättar att utredningarna bedrivs i enlighet med BBIC metoden och syftar till att besvara socialtjänstens frågeställningar.
– Några av skillnaderna jämfört med en traditionell socialsekreterartjänst är att du möter familjen du utreder kontinuerligt och får en djupare inblick i familjens vardag. Risk och skyddsfaktorer observeras, dokumenteras och analyseras för att sedan återges fortlöpande till familjen vilket många gånger sätter igång positiva förändringsprocesser hos den enskilde.

Klicka här för mer information om FAM-huset HVB

Signs of Safety
Alla insatser som FAM-huset erbjuder bygger på evidensbaserad praktik. För tre år sedan började Signs of Safety-förhållningssätt att implementeras i verksamheten. Med barnen i fokus skapas åtgärder som alla involverade ska känna till och gemensamt verka för barnets trygghet. Från föräldrarna till lärare, släktingar, vänner och olika myndighetspersoner.
– Signs of Safety handlar om att hitta befintliga styrkor och resurser för att i nästa steg hjälpa familjerna att själva utveckla dessa vidare. Nätverket runt barnen byggs in som en viktig del i arbetet där syftet är att forma en säkrare och tryggare vardagsmiljö för barnet, utan omplacering, förklarar Elinor.
Deni påpekar att Signs of Safety skapar tydlighet – för alla parter.
– Resultaten är framförallt enkla att återge till föräldern som på så vis får en större förståelse för sin situation och vad den behöver jobba med.

Ständig utveckling
Ständig utveckling är en viktig ledstjärna för hela verksamheten.
– Vi behöver utvecklas kontinuerligt för att upprätthålla en hög kvalitet och satsar både på interna och externa utbildningar för att vara uppdaterade inom de senaste utrednings- och behandlingsmetoderna, säger Deni som berättar att alla anställda får ett gediget utbildningspaket och goda utvecklingsmöjligheter.
– På FAM-huset finns många medarbetare som sitter på en gedigen kunskap och erfarenhet som de delar med sig av i verksamheten samtidigt som vi välkomnar nyblivna socionomer som bidrar med nya idéer och den senaste forskningen. Jag ser på FAM-huset som en prestigelös och modern arbetsplats där evidensbaserade metoder kombineras med en stor dos medmänsklighet och empati.
Elinor, som är inne på sitt tionde år som anställd på FAM-huset, kan varmt rekommendera andra socionomer att följa hennes exempel.
– Vi är en bra arbetsgrupp som har en gedigen grund med tydliga rutiner och arbetssätt att stå på samtidigt som det finns en framåtanda och öppenhet för nya rön. Jag uppskattar också den stora flexibiliteten i arbetet och möjligheten att arbeta nära barnen och deras föräldrar varje dag.

Klicka här för mer information om FAM-huset HVB

FAM-huset – Frälsningsarmén

• FAM-huset är en del av Frälsningsarméns sociala arbete och har bedrivits som mödrahem sedan 1943 och som HVB-hem sedan 1991.
• Målgruppen är föräldrar med barn upp till 13 år och gravida kvinnor.
• Verksamheten med totalt 16 platser arbetar på uppdrag av socialtjänsten med IVO som tillsynsmyndighet,
• Verksamheten bedriver även öppenvård på uppdrag av socialtjänsten.
• Gästerna bor i lägenheter belägna i samma fastighet som allmänna utrymmen och personalrum.

www.fralsningsarmen.se/fam-huset

www.fralsningsarmen.se

Säkerhetsteam och arbete först i Mölndal

Fyra enhetschefer som utvecklar social­tjänsten i Mölndal. Från vänster: Jan Hurtig, Louise Idestål, Anders Nordberg-Markhede och Ingrid Kabo Irekvist. Foto: Patrik Bergenstav
Fyra enhetschefer som utvecklar social­tjänsten i Mölndal. Från vänster: Jan Hurtig, Louise Idestål, Anders Nordberg-Markhede och Ingrid Kabo Irekvist. Foto: Patrik Bergenstav
”Arbete först” är mottot när Mölndal inför en egen variant av Trelleborgsmodellen, där robotar frigör tid för möten med klienter. Som en av landets första kommuner startar Mölndal också ett säkerhetsteam, för att utsatta barn ska kunna bo kvar hemma.

– Teamet ska arbeta med familjer där det finns en mycket stor oro för barnens säkerhet, där alternativet är placering utanför familjen. En förutsättning för arbetet är att familjen och familjens nätverk vill medverka, säger enhetschef Louise Idestål.
Säkerhetsteamet får fyra medlemmar: två socialsekreterare och två familjebehandlare.
– Socialsekreterarna står för myndighetskompetensen och familjebehandlarna är vana vid förändrande samtal. Vi tror på den kombinationen, säger enhetschef Ingrid Kabo Irekvist.
Teamet startar under våren 2018 och ska arbeta tätt ihop med familjens nätverk; ofta ett mycket intensivt arbete i början, för att vara säker på att barnet är tryggt hemma.

Is i magen
Här krävs personer med mod, is i magen samt rigor and grace, ett uttryck inom Signs of Safety.
– Det betyder att man måste stå fast men samtidigt vara oerhört ödmjuk, säger Louise Idestål.
Hon tycker att vi inom socialtjänsten ofta är dåliga på att möta utsatta barns behov.
– All forskning visar att placering för med sig trauma för resten av livet. Vi vet att de flesta barn mår bäst av att bo kvar i sin hemmiljö. Vår vilja är att i större utsträckning säkra upp med hjälp av det naturliga nätverket så att barnet kan bo kvar hemma, säger Louise Idestål.

Ökat behov
– Vi tror att behovet kommer att öka, med tanke på ökningen av anmälningar om barn som utsätts för våld.
Troligen var Karlstad först i Sverige med säkerhetsteam, som en förlängning av begreppet säkerhetsplanering i Signs of Safety.
– Vi har varit på studiebesök i Karlstad och blivit inspirerade av dem, säger Louise Idestål.
Det nya säkerhetsteamet är en fortsättning på Mölndalsmodellen, som gjorde Mölndal känt i hela social-Sverige för ett nytt sätt att arbeta med barn och unga. Modellen infördes 2015 och har lett till att utredarna fortfarande har ”näsan ovanför vattnet”, trots att antalet utredningar fortsatt öka.

Minskad sjukfrånvaro
– Under 2017 har antalet inkomna anmälningar ökat med 20% och antalet inledda utredningar ökat med 13%, säger Louise Idestål.
Ändå har personalomsättningen och sjukfrånvaron bland utredarna minskat.
– Vi har en stabil personalsituation. Ibland är det tungt, men det är ändå hanterbart, säger Ingrid Kabo Irekvist.
– Och vi släpar inte efter med utredningar. För några år sedan hade vi över 200 utredningar som ”gått över tiden”. Idag har vi inga alls, vi ligger helt i fas.
Ett annat utvecklingsarbete i Mölndal innebär att införa Trelleborgsmodellen för ekonomiskt bistånd.

Robot betalar ut
– Den stora grejen är egentligen att ändra synsätt, till ”arbete först”, att se potentialen i varje person och utgå från att de kan komma ut i arbete eller studier, säger enhetschef Anders Nordberg-Markhede.
Startskottet gick i december 2017, då man slog ihop de enheter som hanterar ekonomiskt bistånd med arbetsmarknadsenheten. Här ingår även integration av nyanlända.
Skarpt läge blir det i september 2018. Då byter Mölndal administrativt system och inför en teknik som gör det möjligt för robotar att betala ut till exempel försörjningsstöd.
– Det frigör en massa tid när roboten tar över rutinjobb. Då kan våra medarbetare fokusera på personen och kompetenser och kvalifikationer som kan leda till studier eller arbete, säger enhetschef Jan Hurtig.

Viktiga ord
Ett ordbyte från socialsekreterare till arbetsmarknadssekreterare är ett viktigt inslag i Trelleborgsmodellen.
– I stället för att socialsekreterarna träffar sina klienter en gång varannan månad, kommer arbetsmarknadssekreterarna att träffa dem två gånger i veckan, en enorm skillnad i fokus, säger Jan Hurtig.
Mölndal kan komma att anlita språkstödjare, som i Trelleborg.
– En språkstödjare kan till exempel hjälpa nyanlända byggnadsjobbare att bli kompatibla på en svensk byggarbetsplats, med alla ord och fackuttryck som behövs. En specialutbildning som inte behöver pågå mer än någon månad, det har Trelleborg visat, säger Jan Hurtig.
Praktiksamordnaren på arbetsmarknadsenheten har tillgång till ett 90-tal praktikplatser inom Mölndals kommun. När Trelleborgsmodellen införs, kommer social- och arbetsmarknadsförvaltningen också att anställa två rekryterare som på heltid ska arbeta mot företagen i Mölndal.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndal
På Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) i Mölndal arbetar 215 socionomer fördelade på tre verksamhetsgrenar: Barn och familj, vuxen samt integration, som alla arbetar för mottot Bästa möjliga Mölndal varje dag.
Inom barn- och familjeområdet pågår sedan 2015 ett intensivt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarnas arbetsmiljö och möjligheterna för familjerna att få rätt stöd i rätt tid. Arbetet är grundat i aktuell forskning inom området och just nu följs resultaten av de olika satsningarna upp i samarbete med en följeforskare.
Vuxenområdet arbetar med såväl missbruks- som boendefrågor, men har under 2017 inlett ett stort arbete kring digitalisering och ett tätt samarbete mellan enheterna för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Detta i syfte att skapa snabbare vägar till sysselsättning för människor, som därigenom kan få ett självständigt liv.
Inom integrationsområdet är målet att graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning för nyanlända ska öka och därigenom ge bra förutsättningar att snabbt komma in i det svenska samhället.
Fram till mars 2018 deltar Mölndal i ett utvecklingsprojekt med 13 andra kommuner, SKL samt Vinnova. Syftet är att kommunerna ska hitta ett eget sätt att arbeta enligt Trelleborgsmodellen för arbetsmarknad, etablering och ekonomiskt bistånd.

SAF i Mölndal
Södra Ågatan 4
431 82 Mölndal
Tel: 031-315 10 00
www.molndal.se

www.molndal.se