Etikettarkiv: Robotisering

Välfärdsteknik ska tillföra mervärde och nytta

Falu kommun har bland annat introducerat robotkatter i omsorgen. Foto: JustoCat / Alice Öberg
Falu kommun har bland annat introducerat robotkatter i omsorgen. Foto: JustoCat / Alice Öberg
Falu kommun har i flera år arbetat strategiskt med introduktionen av digitala välfärdstjänster. Utgångspunkten för förvaltningens teknikarbete är att bidra till ökad självständighet, möjlighet till aktivitet, delaktighet och trygghet för brukarna samt att effektivisera vardagen för medarbetarna.

– Vi har länge arbetat aktivt med att introducera välfärdsteknik i hemtjänsten samt på kommunens vård- och omsorgsboenden. Introduktionen av ny teknik sker alltid i projektform eftersom vi då kan arbeta strukturerat och fokuserat, säger Carina Andersson, som är motsvarande socionom i grunden och har kompletterat med it-utbildning. Hon är också med i SKL:s beställarnätverk för välfärdsteknik. Hon arbetade i tio år som handläggare och chef i äldreomsorgen innan hon blev it-samordnare på omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun 2001.

Carina Andersson, it-samordnare på omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun.
Carina Andersson, it-samordnare på omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun.
Digitalt där det tillför nytta
Exempel på projekt som genomförts är digitalt arbetssätt i hemtjänsten, vilket innebär att hemtjänstpersonalen använder mobiltelefonen som verktyg för bland annat dokumentation, tidregistrering och att öppna medicinskåp. I framtiden planerar man att addera läkemedelssignering och andra funktioner till det mobila arbetssättet.
– Vi har även introducerat robotkatter i omsorgen, trygghetskameror i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden, och genomför nu ett pilotprojekt med mobila trygghetslarm. Ett skäl till att vi satsar så fokuserat på välfärdsteknik är hur kommunens demografi kommer att utvecklas framöver med fler brukare med ett stort omsorgsbehov. Då gäller det att vi jobbar smart och nyttjar digitala tjänster där det är möjligt och där de tillför nytta, säger Carina Andersson.

Samverkan med leverantörer
Hon betraktar kontinuerlig samverkan med leverantörer som en nyckelfaktor för ett framgångsrikt arbete med välfärdsteknik och rekommenderar andra kommuner att ställa krav på en nära proaktiv samverkan som bland annat ger er som kund möjlighet att påverka produktutveckling och liknande.
– Mitt råd angående inköp av lösningar för välfärdsteknik och andra digitala lösningar för kommunal omsorg är att förbereda noga, inkludera informationssäkerhetsaspekter på ett tidigt stadium samt att noga kartlägga hur behoven ser ut. Ställ er alltid frågan om just den här tekniska lösningen kan tillföra mervärde och nytta för brukarna. Det är den faktorn som i slutänden bör avgöra om man ska investera i en viss typ av välfärdsteknik. Jag rekommenderar även andra kommuner att ta del av vägledningen för upphandling av välfärdsteknik som ett nationellt beställarnätverk tagit fram och som finns på SKL:s hemsida, säger Carina Andersson.

Samverkan med kommuner
Hon rekommenderar att man tydligt informerar såväl brukare som anhöriga om välfärdsteknik, och att på ett så tidigt stadium som möjligt fundera över hur driften av tjänsterna ska hanteras. Ett tips för att effektivisera och kvalitetssäkra införandet av välfärdsteknik i en kommun är, enligt Carina Andersson, att samverka med andra kommuner och regioner. I Dalarna genomför regionens samtliga femton kommuner tillsammans med landstinget gemensanna upphandlingar av tekniska lösningar. Falu kommun ingår även i en regional referensgrupp för välfärdsteknik med representanter från såväl kommuner som landsting.

Visningslägenhet för teknik
– Vi samarbetar även med vårt kommunala bostadsbolag Kopparstaden, Region Dalarna och LD Hjälpmedel. Tillsammans bygger vi upp ett smart hem, en visningslägenhet där vi visar upp välfärdsteknik som kan användas i boendemiljö. Tanken är att lägenheten ska fungera som utbildningslokal för vår personal och som en plats där brukare och patienter kan lära sig om tillämpningen av välfärdsteknik. Det är ett exempel på vad samverkan med många olika aktörer kan leda till på det här området, säger Carina Andersson.

Om Treserva
Treserva är CGI:s verksamhetssystem för vård och omsorg. Det är ett modernt och öppet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Med ett modernt gränssnitt och appar kan utförare och myndighetspersonal arbeta mobilt. Modern arkitektur gör systemet väl förberett för e-förvaltning. Med statistikfunktionen kan verksamheten fortlöpande utvärderas och förbättras.

Robotisering frigör tid för socialsekreterare

Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun. Foto: Hans Logren
Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun. Foto: Hans Logren
En av robotiseringens största fördelar är att det frigör tid för socialsekreterare. De behöver inte lägga lika mycket tid på administration och kan istället fokusera mer på klientmöten. 4 av 10 socionomer inom socialtjänsten är positiva till automatisering/robotisering.

35 procent av socionomerna anser att automatisering/robotisering är bra för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter inom socialt arbete. Bland socionomer verksamma inom socialtjänsten är 40 procent positiva till detta.

Avlasta och frigöra tid
– Det är glädjande att så många socionomer är positivt inställda till robotisering. Undersökningsresultatet tyder på att många upptäckt robotiseringens potential att avlasta och frigöra tid till kvalificerat socialt arbete. Hela samhället rör sig mot en ökad automatiseringsgrad, så det känns självklart att även socialtjänsten ska vara en del av den utvecklingen, säger Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun.
I Norrtälje kommun får socialsekreterarna sedan i maj i år hjälp av en digital robot i hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd. Den digitala roboten gör en beräkning efter en digital ansökan om en person har rätt till försörjningsstöd eller inte. Om personen har rätt till stöd skickas ärendet vidare till en socialsekreterare som kontrollerar och fattar beslut om försörjningsstöd.

Ta del av andras erfarenheter
– Vi utvärderar nu möjligheten att använda robotiseringstjänster även i andra delar av socialtjänsten. Inom barn och unga kan de exempelvis ge socialsekreterarna mer tid att möta ungdomar ute på fältet. Ta gärna del av andra kommuners erfarenheter av robotiseringsarbete. Deras erfarenheter av fallgropar och framgångsfaktorer är värdefulla, men kom ihåg att varje kommuns robotiseringsprocess varierar beroende på hur behoven ser ut just där, säger Annica Blomsten.
Hon är övertygad om att automatiseringen och robotiseringen runtom på landets socialtjänster kommer att öka framöver.
– Digitaliseringen öppnar för nya kontaktvägar till socialtjänsten. Samtidigt bör man behålla traditionella kontaktvägar för att inte utesluta klienter som inte har tillgång till eller vill använda de digitala kanalerna, säger Annica Blomsten.

Är automatisering/robotisering bra för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter inom socialt arbete?
Råd till verksamheter som vill robotisera
• Gå noga igenom era processer för att kunna analysera var robotiseringssatsningen kan göra störst nytta. Involvera medarbetarna i processen på ett tidigt stadium och se till att få med er politikerna i satsningen eftersom den kräver en del investeringar.
• Utse projektledare från den egna organisationen. En projektledare med kunskap om er verksamhet, kultur och arbetssätt är en ovärderlig resurs i samband med robotiseringssatsningar. En intern snarare än en extern projektledare underlättar implementeringen.
• Fokusera på kommunikationen. Eftersom robotisering i socialtjänsten är ett relativt nytt fenomen är det viktigt att lägga tillräckligt med tid på att kommunicera syftet med satsningen. Var tydlig med att satsningen inte syftar till att bortrationalisera socialsekreterare, utan snarare är ett komplement till och verktyg i deras arbete.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.