Etikettarkiv: Riksdagen

Råd till riksdagen ett år efter valet

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Tillsätt mer resurser, i första hand för att ge stöd till barn och unga. Arbeta förebyggande för att minska den psykiska ohälsan, reformera lagstiftningen och förbättra arbetsvillkoren. Det är några av socionomernas råd till riksdagen ett år efter valet.

”Det har gått cirka 1 år sedan riksdagsvalet. Vilket/vilka beslut angående socialt arbete anser du att riksdagen måste fatta det kommande året?” Nedan redovisas socionomernas svar på den frågan.

Satsa på förebyggande insatser
Förebyggande insatser på ett tidigt stadium är en förutsättning för att förhindra psykisk ohälsa bland barn och unga. En fungerande skolgång är den mest preventiva insatsen. Man föreslår undervisning i att hantera psykisk ohälsa, konflikter, stress och hur vi bemöter varandra på ett positivt sätt i skolan – livskunskap. Man menar också att barn ska få mer rättigheter som skyddar dem mot föräldrarnas bestämmanderätt i frågor som rör dem. En väg kan vara föräldrautbildning som anordnas i kommunen.
Resurser ska också ökas på andra områden. I första hand måste kommunerna få tillräckligt med resurser för att upprätthålla rättssäkerhet och leva upp till den lagstiftning som finns idag. Pengar kan även komma från andra håll, exempelvis att låta spelbolagen stå för de kostnader som spelmissbruk orsakar. Man menar också att det behövs satsas på socialt arbete på samhälls­nivå. ”Socionomer behövs vid övergripande samhällsplanering.”

Bättre arbetsvillkor
Lönesättning, arbetsbelastning och yrkets status måste förbättras så att inte så många slutar och socialtjänsten tappar värdefull erfarenhet. Det bör också göras en översyn för att minska byråkrati och förenkla kraven på dokumentation så att insatserna kommer snabbare till den enskilda individen.
Bostäder och arbete är viktiga för den psykiska hälsan. Skapa möjlighet för fler alternativa arbetsplatser, exempelvis föreningsinitiativ. ”Det är viktigt att vara behövd och att bidra.” Satsa på att bygga bostäder som är möjliga att hyra för ungdomar, lågavlönade och pensionärer som inte har råd med höga hyror.

Se över lagstiftningen
Lagstiftningen behöver ändras så att den är bättre anpassad till dagens samhälle. Man bör se över hur lag gällande svårt och långvarigt sjuka efterföljs hos Försäkringskassan. Många hamnar i en svår ekonomisk situation. Det behövs också klarare regler kring flyktingar och asylsökande.

Råd till riksdagen ett år efter valet
1. Mer resurser till förebyggande arbete
2. Satsa på barn och unga
3. Motarbeta psykisk ohälsa
4. Arbetsmiljö för socionomer
5. Se över lagstiftningen
6. Arbete och bostäder för alla
7. Migration
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Socionomernas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Övergripande vision för socialtjänsten, likvärdighet, ökat stöd till kommunerna, legitimation för socionomer och kvalitetssäkring av arbetet inom socialtjänsten. Det är några av de beslut som socionomerna anser att den tillträdande riksdagen ska fatta efter valet.

Ett slumpmässigt urval av socionomer fick svara på frågan ”Vilka beslut ang socialtjänsten anser du att den tillträdande riksdagen ska fatta?” Nedan redovisas en sammanfattning av svaren.

Kunskap om lagen – övergripande arbete
Man anser att det är av största vikt att riksdagen har kunskap om social­tjänsten för att besluta om övergrip­ande frågor. De skall göra det tydligt vad man vill med socialtjänsten, och ha en övergripande vision för den. Ska det vara en myndighet som upprätthåller lagen eller en aktör som samarbetar och förebygger? Det ska finnas normer som är likvärdiga för hela landet. Socialtjänstlagen ska också gälla alla, även äldre. Man menar också att det ska vara beslut som handlar om lagar och riktning på arbetet och minskat politikerinflytande i enskilda ärenden.

Ökade resurser socialtjänsten
Många anser att mer resurser behövs för att höja lönerna för personal som arbetar inom socialtjänsten. Man vill också se ett ökat ekonomiskt stöd till kommunerna för att skapa förutsättningar för en god verksamhet, exempelvis små och utsatta kommuner. Mer resurser för allt det som krävs för att ge främst barn den bästa vården utifrån individuella behov.

Legitimation – kvalitetssäkring
En stor andel av de tillfrågade anser att det bör finnas legitimation för socionomer med stor kompetens och erfarenhet. Riksdagen ska också utreda universitetens hantering av socionomutbildningar. Utbildningen bör ges åt de som har viss livserfarenhet, viss mognadsgrad och ett verkligt intresse för att arbeta inom socialtjänsten.
Kvalitetssäkring innebär bland annat att tillsätta mer personal, ge personalen en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att utföra socialt arbete och med en rättssäker myndighetsutövning med individen i fokus. Personal med rätt utbildning ska besluta i individärenden. Höj riksnormen så att kompetent personal stannar inom socialtjänsten.

Barn och unga
Här är det tydligt att det ska finnas rikstäckande beslut för socialtjänstens arbete gällande unga, så det inte ska vara upp till kommunerna. Barn ska ha samma rätt oavsett var i landet man bor. Exempelvis ska skyddet för barn som bevittnat våld mellan sina föräldrar öka. Riksdagen ska arbeta med att stärka barns röster och rättigheter, inte minst i vårdnadsmål. Rättssäkerheten ska höjas för barn som har skyddat boende.

Socionomernas råd till den tillträdande riksdagen
1. Skaffa ingående kunskap om socialtjänsten
2. Övergripande vision för socialtjänsten
3. Likvärdiga normer för hela landet
4. Ökat ekonomiskt stöd till kommunerna
5. Legitimation av socionomer
6. Kvalitetssäkra arbetet inom socialtjänsten
7. Personal med rätt kompetens ska fatta beslut i individärenden
8. Likvärdigt arbete med barn och unga
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.