Etikettarkiv: NCK

Öka kunskapen om våld i nära relationer

Annika Engström, projektledare på NCK och Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare i Relationsvåldsteamet i Karlshamns kommun.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, erbjuder en kostnadsfri webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är ett mycket uppskattat verktyg som bland annat används av socialtjänsten för att öka kompetensen kring relationsnära våld.

I takt med att frågor om våld i nära relationer allt oftare ställs i olika sammanhang har efterfrågan på grundläggande kunskap i frågan ökat. Webbkursen har utvecklats av NCK i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen som en del av ett regeringsuppdrag. Syftet var ta fram en webbaserad basutbildning till stöd för kommunernas kompetensutveckling inom området våld i nära relationer, men den kan även användas av andra som behöver grundläggande kunskaper om våld.

Klicka här för mer information och för att delta i kursen

Till de som möter våldsutsatta
– Kursen är cirka tre timmar lång och vänder sig sig i första hand till professioner som på olika sätt möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete, men också till studenter och privatpersoner. Drygt 90 000 personer har hittills genomfört kursen, som ger en bra grundkompetens i ett komplext och viktigt ämne, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Kursen baseras på NCK:s mångåriga erfarenhet av att utbilda om våld. Socialtjänsten är den enskilt största användargruppen av kursen. Det finns även en utbildningsmanual som kan användas som underlag för diskussioner kring hur den egna verksamheten arbetar med våld i nära relationer.

”Många medarbetare uppskattar den här satsningen, både för medarbetarnas och medborgarnas skull.”

Karlshamns kommun satsar
– När jag tillträdde som samordnare för Relationsvåldsteamet var frågan våld i nära relation relativt outvecklad i kommunen, och man hade från ledningens och politikens sida en önskan om att den skulle utvecklas. Som ett led i detta påbörjades en samverkan med kommunens folkhälsostrateg, och ett förslag om att lyfta in frågan i den kommunala folkhälsoplanen togs fram. Kommunledningen beslutade att under 2020 och 2021 skulle samtliga anställda på kommunens förvaltningar genomgå NCK:s webbutbildning om våld i nära relationer, säger Jonna Welander, socialsekreterare och samordnare i Relationsvåldsteamet i Karlshamns kommun.

Berör hela kommunen
Syftet med att låta samtliga medarbetare genomgå utbildningen var att ge dem rätt verktyg för att upptäcka våld i nära relationer hos kollegor, anhöriga och liknande. Fortsättningsvis ska samtliga nyanställda i kommunen gå utbildningen.
– Många medarbetare uppskattar den här satsningen, både för medarbetarnas och medborgarnas skull. Vi har även beslutat att samtliga social­sekreterare i kommunen ska gå en påbyggnadsutbildning om våld i nära relationer. Genom att lyfta frågan på kommunövergripande nivå tydliggör kommunens beslutsfattare att våld i nära relationer är en fråga som inte enbart berör socialtjänsten, utan att frågan är viktig och berör alla, säger Jonna Welander.

Klicka här för att läsa mer om hur du deltar i kursen

Webbkurs om våld i nära relationer

Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kunskap om våld
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I webbkursen får du en introduktion till ämnet genom text, bilder, filmer och interaktioner

Öppen för alla
Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Den ger grundläggande kunskap om våld och om samhällets ansvar med särskilt fokus på socialtjänstens arbete. Fakta varvas med filmade inslag med experter och yrkesverksamma från hela landet.

Gruppspår för arbetsplatsen
Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Allt som behövs är en dator eller en mobil och internetuppkoppling.

Klicka här för mer information och för att delta i kursen

Våld mot kvinnor – ständigt angelägen fråga för socionomer

OBS! Bilden är arrangerad.
OBS! Bilden är arrangerad.

Enligt statistik från WHO har en av tre kvinnor utsatts för sexuellt våld, och en av fem kvinnor har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som får konsekvenser för kvinnors hälsa, både fysiskt och mentalt.

Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.
Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.

Socionomer fyller en viktig funktion i arbetet med att identifiera och stötta våldsutsatta kvinnor. Många kvinnor som utsatts för våld i nära relationer vittnar om långsiktiga psykiska effekter, som PTSD, sömnsvårigheter och depressioner, och en generellt lägre livskvalitet som även kan påverka de utsattas ekonomi och tillgång till sociala nätverk.
– Eftersom mörkertalet är stort så är det svårt att säga om mäns våld mot kvinnor har ökat på senare år, även om antalet samtal till Kvinnofridslinjen har ökat. En positiv utveckling är att den här typen av våld överlag är mindre tabubelagt och diskuteras mer. Från samhällets sida signalerar utökade satsningar på handlingsplaner och nationella strategier mot våld i nära relationer att man verkligen menar allvar med ambitionen att våldet ska upphöra, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid. Hon har arbetat på NCK sedan 2004, såväl operativt som med regeringsuppdrag.

Ställ frågan vid fysiska möten
Hennes råd till socionomer som kommer i kontakt med våld i nära relationer är att kontinuerligt stärka sin kunskap på området. Som yrkesverksam kan man alltid ringa Kvinnofridslinjen för att få råd och stöd i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. Se också till att tillvarata dina fysiska möten med brukare som kan vara utsatta för våld i nära relationer. Våga ställa frågan när du möter brukaren ansikte mot ansikte.
– Det här är en komplex fråga, och det är lätt att känna sig maktlös när man möter kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Som socionom har du ett begränsat ansvarsområde och kan inte göra allt för att hjälpa dessa kvinnor innan andra tar vid, som Försäkringskassan och Polisen. Kom ihåg att den pusselbit du bidrar med är viktig för kvinnans fortsatta resa, säger Åsa Witkowski.

”Det är viktigt att samhället står rustat att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna när pandemin är över och vi återgår till en mer normal tillvaro.”

Hög beredskap efter corona
Många vittnar om att mäns våld mot kvinnor har ökat under coronapandemin. Åsa Witkowski anser dock att det ännu är för tidigt att dra några evidensbaserade slutsatser av den sociala distanseringens effekter på relationsrelaterat våld.
– Eftersom Sverige till skillnad från andra länder inte varit helt stängt så har många våldsutsatta kvinnor haft tillgång till ventiler som förhoppningsvis underlättat deras situation. Samtidigt vet vi av tidigare erfarenhet att många söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet, till exempel efter semestern. Det är viktigt att samhället står rustat att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna när pandemin är över och vi återgår till en mer normal tillvaro, avslutar hon.

Viktigaste åtgärderna för minskat våld i nära relationer:

• Identifiera de våldsutsatta. Det är viktigt att personal i exempelvis socialtjänsten och sjukvården har rätt kompetens för att kunna identifiera de våldsutsatta kvinnorna. De bör ha insikt i våldets omfattning och konsekvenser, rutinmässigt våga ställa frågan om våld i nära relationer och ha rätt verktyg för att kunna erbjuda hjälp till de våldsutsatta.

• Samverkan möjliggör individuella lösningar. Socialtjänsten, polisen och ideella organisationer arbetar parallellt med frågor kring våld mot kvinnor. Rutiner, kunskap och samverkan är viktiga grundpelare för att åstadkomma verklig förändring för våldsutsatta kvinnor. Den hjälp som erbjuds behöver hänga ihop för att vara långsiktigt effektiv, vilket kräver samverkan mellan exempelvis socialtjänst och polis.

• Långsiktiga resurser och kontinuerlig utbildning. Mäns våld mot kvinnor är en fråga som kräver ett långsiktigt perspektiv; det räcker inte att genomföra tidsbegränsade projekt. Arbetet med att identifiera och hjälpa våldsutsatta kvinnor behöver struktureras, frågan om det förekommer våld bör ställas rutinmässigt och tanken på att det kan förekomma våld i familjen ska alltid finnas i bakhuvudet.

Webbkurs om våld

Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har tagit fram en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kunskap om våld
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I webbkursen får du en introduktion till ämnet genom text, bilder, filmer och interaktioner

Öppen för alla
Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Den ger grundläggande kunskap om våld och om samhällets ansvar med särskilt fokus på socialtjänstens arbete. Fakta varvas med filmade inslag med experter och yrkesverksamma från hela landet.

Gruppspår för arbetsplatsen
Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Allt som behövs är en dator eller en mobil och internetuppkoppling.

Klicka här för att skapa ett konto och delta i kursen