Etikettarkiv: Lönenivåer

Konkurrenskraftig löneutveckling nödvändig

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Kalle Assbring
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Kalle Assbring

Även om ingångslönerna för socionomer generellt sett har ökat på senare år så har löneutvecklingen för erfarna inte gjort samma strukturella lyft. Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad och erfaren socionom är för låg och möjligheterna till lönekarriär behöver bli tydligare för att stärka yrkets attraktivitet.

Framtidens Karriär – Socionoms undersökning visar att socionomerna anser att en erfaren socionom med femton års yrkeserfarenhet inom socialt arbete i genomsnitt bör ha 42 700 kronor i månadslön.
– Socionomers sammanpressade löne­struktur har ändrats något de senaste åren, men förändringstakten är för låg. För att få dynamik i den lokala lönebildningen anser vi att en socionom med femton års relevant yrkeserfarenhet behöver ligga runt 45 000 kronor eller strax däröver i månadslön. Socionomer har ett av de svåraste handläggaruppdragen som finns, med ett stort ansvar för andras liv, hälsa och samhällsutveckling. Det bör förstås synas i lönekuvertet. Medianlönen efter femton år i yrket ligger i dagsläget på 36 800 kronor, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

”Arbetsgivare bör satsa mer på strukturell löneutveckling som tydligt illustrerar socionomers möjlighet till lönekarriär.”

Strukturell löneutveckling
Det är de nyutexaminerade socionomerna som fått ta del av den största löneökningen på senare år. Markus Furuberg betonar vikten av att arbetsgivare även satsar på en attraktiv lönestruktur och löneutveckling för erfarna socionomer.
– God lönesättning och löneutveckling för erfarna minskar personalomsättningen, ger nyanställda tillgång till en grundlig introduktion av erfarna kollegor och ökar samtidigt stabiliteten och lugnet i organisationen. Arbetsgivare bör därför satsa mer på strukturell löneutveckling som tydligt illustrerar socionomers möjlighet till lönekarriär, säger Markus Furuberg.
Ingångslönen för en socionom ligger i dagsläget på i genomsnitt 30 000 kronor. Somliga arbetsgivare, främst i storstadsregioner, erbjuder ingångslöner på uppemot 34 000 kronor.
– Löneskillnaden mellan en nyutexaminerad socionom och en erfaren praktiker med vidareutbildningar är för liten. För socionomer är det nätt och jämnt att den utbildningsinvestering man gjort betalar av sig på sikt, säger Markus Furuberg.

Krävs för att behålla erfarna
Han anser att en socionom bör kunna dubblera sin ingångslön under karriärens gång. Det är ingen ovanlighet i andra akademikerkategorier, exempelvis ekonomer eller ingenjörer.
– En konkurrenskraftig löneutveckling innebär att socionomer upplever att de får rätt lön för den viktiga samhällsfunktion de fyller och det professionella arbete de utför. Fler arbetsgivare, även i kommuner och regioner, behöver arbeta långsiktigt med strukturell löneutveckling och en ökad lönespridning framöver. För att attrahera och behålla de värdefulla erfarna socionomerna krävs en överskådlig och attraktiv lönestruktur och löneutveckling, säger Markus Furuberg.

Vilken månadslön (före skatt) anser du att en erfaren socionom med cirka 15 års yrkeserfarenhet inom socialt arbete bör ha?


I genomsnitt anses att en erfaren socionom med cirka 15 års yrkeserfarenhet bör ha 42 700 kr i månadslön.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 21–23 augusti 2019. Över 600 socionomer har svarat.

Strukturella lönesatsningar minskar personalomsättningen

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Varannan socionomer anser att personalomsättningen är för hög på deras arbetsplats inom socialtjänsten. Strukturella lönesatsningar, bättre löneutveckling och karriärmöjligheter för erfarna socionomer kan minska personalomsättningen avsevärt.

– Undersökningsresultatet om personalomsättningen speglar hur verkligheten ser ut. Bland socialsekreterare i genomsnitt i hela landet har personalomsättningen varit drygt 30 procent per år, och på vissa arbetsplatser mer än så – då tar det inte många år förrän hela personalstyrkan är utbytt. Det enda sättet att öka sin lön är för merparten av socionomerna nämligen att byta jobb, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Utarmar kompetens
För individen är det förstås positivt att kunna höja sin lön, men för arbetsgivarna har utvecklingen fått många negativa konsekvenser. Arbetsgivare lägger mycket resurser på rekrytering och introduktion av nyanställda och klienter tvingas vänja sig vid att ständigt möta nya handläggare, vilket riskerar att underminera förtroendet för socialtjänsten.
Den höga personalomsättningen riskerar även att utarma organisationers samlade kompetenskapital; arbetsgivare vittnar om att det är särskilt svårt att rekrytera erfarna socionomer. En ständigt hög personalomsättning gör det också svårt att genomföra utvecklingsarbete i organisationen. För att råda bot på situationen krävs strukturella och långsiktiga lönesatsningar, i synnerhet för de erfarna socionomerna.

Kompetensförsörjningsplan
– Specialistsocionomtjänster är en viktig pusselbit för att premiera erfarenhet och påbyggnadsutbildningar. Specialistsocionomerna kan dessutom stötta kollegor och chefer genom evidensbaserade bedömningar, säger Markus Furuberg.
Han rekommenderar arbetsgivare att inkludera medarbetarna i arbetet med att skapa en långsiktig kompetensförsörjningsplan som sträcker sig över tre till fem års tid.
– De pengar som arbetsgivare i dagsläget lägger på rekrytering och introduktion för nyanställda kan istället investeras i strukturella löneåtgärder som ger en attraktiv lönespridning och motiverar erfarna socionomer att stanna kvar, säger Markus Furuberg.

Bör kunna dubbla sin lön
På frågan om vilken nivå månadslönen ligger på för en nyutexaminerad socionom, svarade merparten av socionomerna att den ligger på mellan 25 000 och 30 000 kronor. På frågan om lönenivån för socionomer med tio års arbetslivserfarenhet, angav merparten att den ligger på 30 000–37 500 kronor per månad.
– Lönenivåerna för den erfarna gruppen bör istället ligga i den högre delen av skalan. Det bör vara realistiskt för socionomer att kunna dubblera sin lön under sin karriär. Åtgärder som förbättrar erfarna socionomers möjligheter till lönekarriär kan verkligen bidra till att minska personalomsättningen på såväl kort som lång sikt. Den här typen av satsningar har också ett signalvärde eftersom det signalerar för nyutexaminerade att det här är en arbetsgivare där man kan göra karriär, avslutar Markus Furuberg.

Hur är personalomsättningen på din arbetsplats inom socialtjänsten?

Svaren avser endast socionomer som arbetar inom socialtjänsten.
Svaren från alla socionomer är 38% för hög och 56% lagom.

Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en nyutexaminerad socionom på din arbetsplats?

Ungefär på vilken nivå ligger månadslönen för en socionom med 10 års arbetslivserfarenhet på din arbetsplats?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.