Etikettarkiv: Högskolan i Gävle

Förbättrad arbetssituation inom barn och unga

Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga har uppmärksammats mycket på senare år. Deras arbete är ofta tufft och krävande och det är många unga och nyexaminerade socionomer som arbetar med utredningar av barn och unga.

Studier som genomförts av Pia Tham, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, visar tecken på en förbättrad arbetssituation för just den här gruppen. Pia Tham och hennes forskarteam har bland annat genomfört enkätundersökningar där socialsekreterare i flera kommuner i Stockholms län fått svara på frågor om sina arbetsvillkor och sitt välbefinnande.
– När jag jämför den enkätstudie som genomfördes 2018 med mina två tidigare studier i samma geografiska område kan jag se att arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn och unga har förbättrats. Många uppger att de är mindre stressade och upplever att kraven på dem har minskat. Fler är nöjda med sin lön. En anledning till att arbetsvillkoren förbättrats kan vara att arbetssituationen för socialsekreterare som utreder barn och unga har hamnat mer i fokus på senare år, vilket resulterat i satsningar från såväl regeringshåll som från enskilda arbetsgivare, exempelvis Stockholms stads handlingsplan för att förbättra socialsekreterares arbetsvillkor, säger Pia Tham.

Bra arbetsledning
Många socialsekreterare upplever att deras arbetsledning blivit mer tillgänglig och att arbetet inte är lika akutstyrt som tidigare. Samtidigt har specialiseringsgraden ökat; allt fler handläggare fokuserar på specifika grupper.
– De faktorer som verkar vara viktiga för att socialsekreterarna ska vilja stanna kvar på en arbetsplats är en bra arbetsledning och en välfungerande arbetsgrupp med god sammanhållning, säger Pia Tham.
Hennes studie visar att socialsekreterarna oftare tycker att deras arbete är meningsfullt. Fler är nöjda med kvaliteten på det arbete man utför och fler beskriver klimatet på arbetsplatsen som mycket uppmuntrande och stödjande, avslappnat och trivsamt.
– Fler beskriver att de ofta får uppskattning för ett väl utfört arbete och att medarbetarna tas väl omhand i organisationen. Fler beskriver också att de ofta uppmuntras att föreslå förbättringar på sin arbetsplats, säger Pia Tham.

Andelen erfarna behöver öka
Även om arbetsvillkoren har förbättrats har arbetsgivarna många utmaningar kvar. Pia Tham anser att de behöver öka andelen erfarna medarbetare och kanske även på sikt erbjuda en specialistutbildning för socialsekreterare som arbetar med barn och unga.
– Efter enkätundersökningen 2014 jämförde vi arbetsvillkoren för socialsekreterare i de nitton områden som ingick i studien. I de tre områden där invånarna har lägst medelinkomst och behovet av socialt arbete är som störst har socialsekreterarnas arbetsvillkor dessvärre försämrats mest. Det framstår därför som angeläget att satsningar görs i dessa områden, säger Pia Tham.

Utmärker friska arbetsgrupper
Hennes forskningsprojekt pågår i ytterligare ett par år. Framöver ska Pia Tham och hennes forskarkollegor bland annat undersöka vilka faktorer som skiljer friska arbetsgrupper från de som inte mår lika bra. De kommer även att fördjupa sig mer i det hälsofrämjande ledarskapet samt arbetsvillkorens betydelse för kvaliteten på det arbete som utförs.
– Det är viktigt att arbetet med att utreda barn och unga får högre status, ett arbete som behöver utvecklas även i framtiden. Nyckeln till ökad attraktivitet ligger mångt och mycket i att erbjuda bättre arbetsvillkor, säger Pia Tham.

AT-år kan förenkla övergång mellan studier och jobb

Pia Tham, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Pia Tham, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Hur väl rustade är nya socionomer för arbetslivet? Pia Thams forskning om nyutexaminerade visar att många har det tufft, och kanske kan ett AT-år vara lösningen.

Pia Tham, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, har i en kvalitativ studie följt nyutexaminerade socionomer under flera års tid.
– I slutet av utbildningen är det många som pratar om att de praktiskt orienterade kurserna och praktikterminen var jätteviktiga att få med sig. Och där uppstod också skillnader: de som till exempel hade gjort sin praktiktermin inom socialtjänsten och sedan började arbeta där hade det mycket lättare än andra. Utifrån vad de berättade så var det stora skillnader i hur övergången mellan studier och arbete blev.

Krävande arbete
Många nyutexaminerade socionom börjar jobba inom just socialtjänsten och hamnar inte sällan i tuffa områden. Pia Thams enkätundersökningar bland socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn och unga visar att de som är nya i yrket ofta beskriver sina arbetsvillkor som svårare än de som har mer erfarenhet.
– Det kan bero på både att de är nya och att de faktiskt jobbar i svårare områden. Det är inte konstigt att många upplever arbetet som svårt, eftersom att arbeta med utredningar av barn och unga är ett väldigt krävande arbete.

AT för socionomer
Pia Tham föreslår en slags motsvarighet till läkarnas AT-tjänstgöring för socionomer.
– Man skulle behöva ha något slags mellanrum mellan utbildning och yrkesliv där man får träna sig i yrket och de krav som ställs på en, och att man får göra det under vägledning. För utbildningen är bra på många sätt men den är också väldigt teoretisk, och min bild är att de praktiska inslagen i utbildningen skulle behöva förstärkas.
Hon återkommer till socionomerna i den kvalitativa studien.
– Jag frågade vad de kände sig osäkra på och då var det flera som tog upp att de inte vet hur de ska bemöta och ha samtal med personer som är i kris eller mår väldigt dåligt. Just samtalsmetodiken var något som många efterlyste. Att bli en bra socionom tar tid, och att få en bra introduktion och tät handledning i början av sin yrkeskarriär är därför jätteviktigt.

Socionomernas yrkesråd till nyutexaminerade socionomer
1. Var rädd om dig.
2. Låt inte jobbet inkräkta på privatlivet.
3. Skaffa dig en bra grunderfarenhet.
4. Låt det ta tid att bli en bra socionom – tillåt dig att vara ny.
5. Kräv att få en mentor och introduktion.
6. Var ödmjuk.
7. Våga fråga!
Om undersökningen
Yrkesråden är från Framtidens Karriär – Socionoms undersökning 23–27 augusti 2018.