Etikettarkiv: Förbättringar

Fokus på arbetssituationen i Stockholms stad

Fredrik Jurdell, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta, Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör i Farsta och Jan Jönsson, socialborgarråd. Foto: Gonzalo Irigoyen
Fredrik Jurdell, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta, Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör i Farsta och Jan Jönsson, socialborgarråd. Foto: Gonzalo Irigoyen

Rimlig arbetsbörda, stöd att göra ett bra jobb och nöjdare medarbetare och klienter. Stockholms stad jobbar systematiskt med att skapa en bättre arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Handlingsplanen sjösattes 2016 för att vända en negativ trend med hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Den omfattar ett flertal punkter, som brukardelaktighet, introduktionsprogram och mentorskap för nyanställda, arbetssituation, kompetensutveckling, administrativt stöd till chefer och utökat mottagande av studenter. Handlingsplanen har gett resultat och idag har Stockholms stad kunnat kraftigt minska antalet konsulter och ersätta dessa med fast anställd personal.
– Det handlar om att skapa förutsättningar för att socialsekreterare och biståndshandläggare ska trivas och kunna erbjuda bra kvalitet till våra brukare. Handlingsplanen innebär ett erkännande av den enormt viktiga roll som den här yrkesgruppen har, berättar socialborgarrådet Jan Jönsson.

Jobba inom socialförvaltningen i Stockholms stad! Läs mer och ansök här!

Jobbar lokalt
De olika stadsdelsförvaltningarna anpassar handlingsplanen till de lokala förutsättningarna. Spånga-Tensta stadsdel har bland annat satsat på ett utökat HR-stöd vid rekrytering.
– Det har avlastat cheferna och hjälpt till att skapa goda rutiner så att alla ska mäkta med. Spånga-Tensta har haft stora utmaningar, men vi har kommit långt i att skapa stabilitet, säger stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell.
Kerstin Sandström, stadsdelsdirektör i Farsta, berättar att där har man bland annat infört ett telefonsystem för att minska stress och öka tillgängligheten och satsat på kompetensutveckling i motiverande samtal.
– Vi har också infört regelbundna samtal mellan chefer och medarbetare om arbetssituationen. Framöver ska vi även arbeta med goda exempel för att inspirera varandra. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete, säger hon.

Planen utvecklas
Stockholms stad har förstärkt socionomkompetensen centralt, för att kunna avlasta stadsdelarna vid arbetstoppar. Detta utvecklas nu, med bland annat specialkompetenta socionomer som kan hålla i utbildning och rådgivning i särskilt komplexa ärenden. Framöver kommer handlingsplanen även att fokusera på ett fördjupat samarbete med universitet och högskolor för rekrytering och praktiknära forskning. Hot och våld är ett särskilt fokusområde, tillsammans med jämställdhet. Samarbetet med fackförbunden ska också utökas.
Stockholms stad erbjuder unika möjligheter för socionomer, framhåller alla tre.
– Här finns en enorm variation. Man kan arbeta brett eller specialisera sig, jobba ute i stadsdelarna eller centralt på socialförvaltningen. Det är svårt att matcha de många karriärvägar som finns i Stockholm.

Jobba inom socialförvaltningen i Stockholms stad! Läs mer och ansök här!

Stockholms stad

Stockholms stad arbetar systematiskt för att i dialog med sina medarbetare förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. En handlingsplan sjösattes 2016 för att skapa en god arbetsmiljö. Nu fortsätter utvecklingsarbetet, med bland annat förstärkt fokus på jämställdhet och samarbete med universitet och högskolor, samt fackförbund.

www.stockholm.se

Socialtjänstens arbetsmiljö kräver långsiktiga satsningar

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.
Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.
57 procent av socionomerna anser att arbetsmiljön på deras arbetsplats inom socialtjänsten är ganska bra, medan 29 procent anser att arbetsmiljön inte är bra. Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande, anser att situationen är på väg åt rätt håll, men ännu återstår mycket arbete.

– Att så många socionomer inte är nöjda med sin arbetsmiljö är självklart oroväckande. Undersökningsresultatet tyder på att många betraktar socialtjänstens arbetsmiljö som tuff, det vittnar inte minst yrkeskårens höga sjukskrivningstal om. Att många upplever personalomsättningen på sin arbetsplats som för hög illustrerar att personalomsättningen får konsekvenser för hela arbetsplatsen eftersom kollegor får täcka upp för vakanser och mycket tid läggs på rekrytering och introduktion, säger Veronica Magnusson.
49 procent av socionomerna anser att personalomsättningen på deras arbetsplats inom socialtjänsten är för hög. Veronica Magnusson anser att en stabiliserad personalsituation bör finnas med högt på prioriteringslistan för chefer inom socialtjänsten.

Krävs helhetsgrepp
– Stabiliseringen kan inte genomföras på något annat sätt än att man aktivt och målmedvetet strävar efter att förbättra arbetsmiljön. Det krävs ett helhetsgrepp där man inkluderar medarbetarna på varje enskild arbetsplats. Även om arbetsmiljön förstås är viktig på alla arbetsplatser så är den särskilt viktig med tanke på verksamhetens karaktär i socialtjänsten. Kontinuitet är en förutsättning för att socialsekreterarna ska kunna etablera en förtroendefull relation till sina klienter, säger hon.

Ljusning på arbetsplatser
Ett bra ledarskap, en genomarbetad introduktion för nya medarbetare samt tid för kompetensutveckling och reflektion är, enligt Veronica Magnusson, några av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö i socialtjänsten. Det senaste året har hon anat en viss ljusning vad gäller socialtjänstens strukturerade arbetsmiljöarbete.
– För ett par år sedan var situationen extremt ansträngd, men det senaste året har allt fler arbetsgivare etablerat ett strategiskt arbete för en förbättrad arbetsmiljö, vilket förstås är glädjande. Samtidigt återstår mycket arbete innan situationen förbättras på allvar, säger hon.

Hur anser du att arbetsmiljön är på din arbetsplats inom socialtjänsten?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.