Etikettarkiv: Faktorer

Socialtjänstens chefer fyller nyckelroll för medarbetarna

Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Ett bra ledarskap är den viktigaste faktorn för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare. Enligt Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet, understryker undersökningsresultatet chefernas viktiga roll för kontinuiteten och socionomernas trivsel på arbetsplatsen.

– En kontinuitet i ledarskapet är en otrolig trygghet för medarbetare i social­tjänsten. När jag träffar socionomer som arbetar inom socialtjänst uppger många att de saknar kontinuitet i ledarskapet. Många upplever att de tvingas börja om på nytt så snart de får en ny chef. Man bör definitivt inte underskatta ledarskapets betydelse för en välfungerande socialtjänst och medarbetarnas trivsel, säger Cecilia Grefve.

Kvalificerat chefsstöd
Hon anser att behovet av ett kvalificerat chefsstöd är stort inom socialtjänsten, inte minst eftersom det är en mycket kvalificerad och mångfacetterad verksamhet där medarbetarna fattar många svåra beslut.
– Det är viktigt att chefen verkligen är närvarande och har tid att stötta, lyssna på och finnas där för medarbetarna när de behöver det som mest, exempelvis i utsatta situationer eller i samband med särskilt svåra ärenden, säger Cecilia Grefve.
Endast 17 procent av cheferna inom socialtjänsten anser att de har mycket goda förutsättningar för att bedriva ett bra ledarskap.
– Undersökningsresultatet är tydligt och bör fungera som en väckarklocka för arbetsgivarna. Det visar på vikten av att socialtjänstens chefer ges rätt förutsättningar för ett stöttande och nära ledarskap, säger Cecilia Grefve.

Mentorer och handledning
Avgörande faktorer för att fler chefer ska anse sig ha mycket goda förutsättningar för att bedriva ett bra ledarskap är, enligt Cecilia Grefve, att chefen får det stöd som behövs, dels personligt stöd i form av mentorer och handledning och dels hjälp med administration, rekrytering och uppföljning. Det gör chefsrollen mindre splittrad.
– Om den typen av stöd saknas tappar man ofta det nära ledarskapet och det strategiska och systematiska arbetet. Det är också viktigt att socialtjänstens chefer ansvarar för lagom många medarbetare, att det finns en tydlig delegationsordning, tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling samt att arbetsgivaren erbjuder ett genomtänkt introduktionsprogram för chefer, säger hon.

Obligatorisk utbildning
76 procent av cheferna skulle vilja vidareutbilda sig mer inom ledarskap.
– Det nätverk man får via kurser och liknande är värdefullt för socialtjänstens chefer. Jag anser att chefer inom socialtjänsten bör genomgå en obligatorisk ledarutbildning. En obligatorisk utbildning ger en värdefull gemensam kompetensbas för samtliga chefer inom socialtjänsten, säger Cecilia Grefve.
Hennes råd till chefer inom socialtjänsten som vill bli bra ledare är att göra noggrann research när de söker nytt jobb för att säkerställa att arbetsgivaren kan erbjuda det stöd du behöver som chef och att detta stöd finns över tid.

Vilka faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? (Ange gärna flera.)

1 Ett bra ledarskap/arbetsledning
2 Bra lön/löneutveckling
3 Rimlig arbetsbelastning
4 Bra team/arbetskamrater
5 Möjlighet till kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning
6 Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7 Tid till återhämtning och reflektion
8 Bra arbetsmiljö
9 Bra introduktion för nyanställda
10 Bra utvecklingsmöjligheter
11 Mer tid för det sociala arbetet
12 Administrativ avlastning
13 En trygg arbetsplats
14 Övrigt
Vilka förutsättningar har du för att bedriva ett bra ledarskap?
Har du vidareutbildat dig inom ledarskap?
Skulle du vilja vidareutbilda dig mer inom ledarskap?
Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

8 av 10 kan tänka sig att arbeta på mindre ort

Mats Bengtsson, enhetschef på social­tjänsten i Simrishamns kommun.
Mats Bengtsson, enhetschef på social­tjänsten i Simrishamns kommun.
8 av 10 socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön, rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka och bra team är de viktigaste faktorerna för att öka intresset för socionomer att arbeta på mindre ort.

– Det är roligt att en så stor andel av socionomerna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort. Bra lön rankas något högre än jag förväntade mig. Att kollegial samverkan rankas högt är positivt eftersom det ofta är naturligt i mindre kommuner med små organisationer. Men jag anser att låg personalomsättning borde rankas något högre i undersökningen, säger Mats Bengtsson, enhetschef för barn och ungdom på socialtjänsten i Simrishamns kommun.
Några av de främsta fördelarna med att arbeta som socionom på en mindre ort är, enligt Mats Bengtsson, närheten till kollegor och externa samarbetspartners. Många gånger är också avstånden till enhetschefer och socialchefer mindre.

Mer omväxlande arbete
– På mindre orter ges ofta möjlighet till att arbeta med många olika typer av ärenden. Rollen som socialsekreterare blir mer omväxlande och utvecklande när man kan arbeta utifrån ett bredare ärendeperspektiv, säger Mats Bengtsson.
Hans råd till andra mindre kommuner som vill attrahera fler socionomer är att verkligen ta hand om sin personal på olika sätt.
– Satsa på en attraktiv löneutveckling, en genomtänkt introduktion och se till att verkligen ge socionomer möjlighet att göra ett riktigt bra arbete. Tveka inte att marknadsföra hur ni tar hand om er personal och fördelarna med att arbeta på en mindre ort, säger Mats Bengtsson.

Kan du som socionom tänka dig att arbeta på en mindre ort i Sverige? (färre än cirka 30 000 invånare)
Vilka faktorer anser du ökar intresset för en socionom att arbeta på en mindre ort?

1. Bra lön
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Möjlighet att påverka din arbetssituation
4. Bra team/arbetskamrater
5. Bra arbetsmiljö
6. Ett bra och närmare ledarskap
7. Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
8. Bra balans mellan jobb och fritid
9. Bra utvecklingsmöjligheter
10. Arbetsplats nära hemmet
11. Bra introduktion för nyanställda
12. Låg personalomsättning
13. Närhet till natur/fritidsaktiviteter
14. Övrigt
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Ledarskapet viktigast för en attraktiv socionomarbetsgivare

Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.
Veronica Magnusson, ordförande i Vision och Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.

Ett bra ledarskap, en bra löneutveckling och rimlig arbetsbelastning är de faktorer som främst kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete. Även kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö rankades högt i Framtidens Karriär – Socionoms undersökning mot socionomer.

– Undersökningsresultatet bekräftar de undersökningar vi gjort. Även där rankades en rimlig arbetsbelastning och ett professionellt ledarskap högt. Goda förutsättningar för att göra ett bra jobb var en viktig faktor i flera av våra undersökningar, men framgår inte lika tydligt i denna undersökning. Däremot framgår det tydligt att rimlig arbetsbelastning är mycket viktigt för många, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.
Hon betraktar mer tid för socialt arbete som en av de mest avgörande faktorerna för en arbetsgivares attraktivitet. I Framtidens Karriär – Socionoms undersökning ansåg 53 procent att det är en viktig faktor.

Underskatta inte ledarskapet
– Undersökningsresultatet ger en tydlig signal om hur viktigt ledarskapet är, det bör inte underskattas i verksamheter där det förekommer myndighetsutövning. För en arbetsgivare som vill stärka sin attraktivitet är det därför ofta avgörande att ge cheferna så goda förutsättningar som möjligt.
Hennes råd till arbetsgivare som vill behålla och attrahera socionomer är att ha en löpande dialog med fackliga organisationer kring vilka attraktivitetshöjande faktorer som är mest relevanta att jobba med.
– Vi vet av erfarenhet att det är betydelsefullt för många socionomer att känna sig sedda och bekräftade på jobbet. Att satsa på en genomtänkt introduktion och individuellt utformad kompetensutveckling är exempel på två bra investeringar för arbetsgivare, liksom att ge medarbetarna tid för återhämtning och reflektion, säger Veronica Magnusson.

Premiera erfarna medarbetare
– Undersökningsresultatet känns definitivt rimligt. Det som saknas är storleken på arbetsgruppen, ofta har chefer stora grupper att arbetsleda inom framförallt individ- och familjeomsorgen. Små arbetsgrupper möjliggör ett närvarande ledarskap som efterfrågas av många, säger Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun och styrelseledamot i Sveriges Socialchefer.
Han understryker vikten av att se och vårda organisationens befintliga medarbetare och tillägger att fokus ofta hamnar på att attrahera nya medarbetare. Det gör att de befintliga medarbetarna ibland glöms bort.
– Erfarna medarbetare som funnits med länge i organisationen är en mycket viktig resurs som behöver vårdas. Det gäller även lönemässigt, självklart är det positivt att ingångslönerna har gått upp på senare år, men det tydliggör också vikten av att det ska synas i även i lönekuvertet om man är en erfaren socionom, säger Per Sandberg.

Välfärdsteknik och digitalisering
I undersökningen ansåg endast 19 procent av socionomerna att arbetsgivares attraktivitet stärks om de ligger långt fram med digitalisering. Per Sandberg anser däremot att det är en nyckelfaktor för att rekrytera socionomer, såväl idag som i framtiden.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom socialt arbete?

Långsiktig lönestruktur och administrativ avlastning

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska
Högre och mer relevant lön, minskad arbetsbelastning samt tillgång till introduktion och handledning är de tre viktigaste faktorerna för att attrahera och behålla socionomer långsiktigt. Både Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR och John Johansson, socialnämnden öster i Örebro kommun instämmer.

– Att lön, arbetsbelastning, introduktion och handledning, kortare arbetstid samt kompetensutveckling toppar listan över faktorer som bidrar till en arbetsgivares långsiktiga attraktivitet är inte förvånande. Resultatet överensstämmer med vår syn på saken, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.
Han betonar vikten av att socionomer ska kunna göra karriär inom yrket, gärna utan att nödvändigtvis behöva byta arbetsgivare. Samtidigt betraktar han lönefrågan som den absolut mest avgörande för socionomarbetsgivarnas långsiktiga attraktivitet.

Attraktiv lönestruktur
– Det är självklart positivt att ingångslönerna för socionomer har ökat, men det saknas fortfarande en ordentlig lönespridning. En socionom med mångårig yrkeserfarenhet har sällan en särskilt mycket högre lön än en nyutexaminerad. Det måste bli möjligt för fler socionomer att söka specialistsocionomtjänster eller på andra sätt göra karriär, säger Markus Furuberg.
– Om arbetsgivarna kommer tillrätta med lönefrågan och erbjuder en attraktiv lönestruktur genom hela socionomens yrkesliv så kan det ha effekt även på arbetsbelastningen, tillgång till kompetensutveckling och flera andra parametrar som socionomerna anser vara viktiga för attraktiviteten. En rimlig lönestruktur och utökade möjligheter till lönekarriär kan minska personalomsättningen, vilket i sin tur ger en ökad stabilitet som skapar förutsättningar för en långsiktig kompetensutvecklingsplan, säger Markus Furuberg.

John Johansson, ordförande i socialnämnden öster i Örebro kommun. Foto: Andreas Lundgren
John Johansson, ordförande i socialnämnden öster i Örebro kommun. Foto: Andreas Lundgren
Konsekventa politiska satsningar
– Undersökningsresultatet överensstämmer med min bild av vilka faktorer som får socionomer att trivas och vilja stanna kvar långsiktigt hos en arbetsgivare, säger John Johansson, ordförande i socialnämnden öster i Örebro kommun.
Han betraktar politisk vilja och konsekventa politiska satsningar på socialsekreterarnas arbetsmiljö som en förutsättning för att socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsgivare för socionomer, även på lång sikt.
– Vi erbjuder bland annat timanställning för socionomstudenter som går sista terminen på utbildningen. Vi har även startat en filial till socialkontoret i ett av kommunens mest utsatta bostadsområden. De socionomer som väljer att arbeta där erbjuds ett lönepåslag, vilket minskar personalomsättningen. Ytterligare en åtgärd är att vi erbjuder ett månatligt lönepåslag till socionomer som väljer att arbeta i de verksamheter dit vi haft svårast att rekrytera, säger John Johansson.

Råd för att långsiktigt attrahera och behålla socionomer
• Erbjud en långsiktig lönestruktur. En attraktiv löneutveckling och god lönespridning är nödvändigt, inte minst för att behålla erfarna socionomer. Det ska löna sig att axla mer ansvar eller att ha samlat på sig mycket yrkeserfarenhet. En lönetrappa är ett exempel på sätt att säkerställa att löneutvecklingen bland erfarna socionomer inte stagnerar.

• Anställ administratörer och transportörer. Minskad arbetsbelastning står högt på önskelistan för många socionomer. Det är därför i allmänhet en mycket god investering, såväl rent ekonomiskt som arbetsmiljömässigt, att anställa administratörer och transportörer som kan avlasta, så att socionomerna kan fokusera mer på klientkontakt.

• Inrätta karriärtjänster. Ett incitament för att få socionomer att vilja stanna är förstås möjligheten att göra karriär. Arbetsgivare som erbjuder specialistsocionomtjänster, chefstjänster på olika nivåer eller andra typer av specialiserade tjänster med lönepåslag stärker därmed sin attraktivitet.