Etikettarkiv: Ersta Sköndal Bräcke högskola

Att hjälpa placerade barn

Hélène Lagerlöf engagerar sig i barn och ungdomar som placerats i familjehem eller HVB-hem.

Barn och ungdomar som placeras i familjehem eller HVB-hem får ofta en tuff start i livet, och socionomen och forskaren Hélène Lagerlöf ser hur viktigt det är att följa upp deras vardagsliv.
– Det är mycket viktigt hur det fungerar med skola, fritid och kamrater, säger hon.

För tio år sedan skrev socionomen Hélène Lagerlöf, forskare vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola), sin avhandling om levnadsnivån bland barn placerade på familjehem och institutioner. Den visade att de placerade barnen hade lägre resurstillgång än andra barn, och att många också var utsatta för mobbning.
– Jag har tyvärr inte haft möjlighet att göra om studien nu. Men jag vet att Barnombudsmannen har ställt frågor till placerade barn om deras levnadsförhållanden, och deras bild påminner om vad jag såg för 10 år sedan. Det finns en hel del saker som man önskar skulle vara annorlunda för de placerade barnen, som att de skulle få en större kompensation när de blir placerade i samhällets vård. En placering borde innebära att de kommer ett snäpp uppåt i livet, säger Hélène Lagerlöf.

”Det finns en hel del saker som man önskar skulle vara annorlunda för de placerade barnen.”

Gå kvar i skolan
Vad samhället kan erbjuda för resursnivå blir centralt.
– Det är viktigt att påpeka att många familjehem och HVB-hem gör ett enormt viktigt arbete, men det måste till något ytterligare för att stödja.
Som socialsekreterare inom myndigheter ställs man inför många utmaningar i sitt arbete med barn, och Hélène Lagerlöf betonar vikten av god uppföljning.
– Hur ser levnadsförhållandena ut under placeringen i förhållande till hur det såg ut tidigare? Och vad innebär det? Ofta sker omplaceringar, men om skolgången fungerat under den tidigare placeringen bör man göra sitt yttersta för att ungdomen ska kunna gå kvar i samma skola även om placeringen ändras, då skolbyten kan vara problematiska för många unga.

Ta bort stigmat
Socionomer kan också vara till hjälp när det kommer till att sprida kunskap om vad placering i familje- eller HVB-hem innebär.
– Det finns stora möjligheter för socionomer att informera lärare och skolungdomar om vad placeringar är för något, för att ta bort en del av stigmat som finns kring det. Sedan gör ju skolkuratorerna ett stort jobb också, säger Hélène Lagerlöf.
I början av sin avhandling citerar hon en sång av Eva Dahlgren: ”Transport eller en helig stund. Beror på hur man ser det.”
– Det jag vill förmedla med det citatet är att man kan se barns uppväxt antingen som enbart en transport till vuxenlivet, eller som något som ska vårdas ömt och tas tillvara. Man bör ge förutsättningar för att det ska gå bra när de blir vuxna, men lika viktigt är det att ge dem förutsättningar för en bra barndom.

Vidareutbildningar för socionomer våren 2022

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar med högskolepoäng i socialt arbete för socionomer våren 2022. Högskoleutbildningarna vänder sig främst till yrkesverksamma socionomer.

Uppdragsutbildningar kan även skräddarsys med möjlighet till högskolepoäng i olika omfång och undervisningsintensitet. Våra kurser ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och ger en tydlig koppling till de dagliga arbetsuppgifterna.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Läs mer på esh.se/uppdrag

Vidareutbildningar med högskolepoäng inom socialt arbete

Maria Ingemarson, FoU-samordnare och Hugo Waara, studierektor vid högskolan.
Ersta Sköndal Bräcke Högskola har lång tradition av att utbilda och genomföra FoU-uppdrag. I samarbete med offentliga, privata och idéburna uppdragsgivare gör vi förstudier, process- och efterhandsutvärderingar av insatser och metoder. Ett av våra främsta kompetensområden är socialt arbete samt vård och omsorg för äldre, personer med funktionsvariationer, barn, unga och familjer.

Urval av kurser VT 2020

Utgångspunkten i varje FoU-projekt är att ringa in hur uppdragsgivaren resonerar kring orsak-verkan i det som ska utvärderas. I utvärderingsuppdragen arbetar högskolans forskare som konsulter, vilket borgar för en bred metodkompetens med mångårig kunskap av materialinsamling, analys och rapportering.
– Att våra konsulter har genomgått forskar- utbildning ger en tydlig kvalitetsmarkör och ökar förutsättningarna för att kumulativ kunskap byggs upp ute i praktiska verksamheter, menar Maria Ingemarson, FoU-samordnare vid högskolan.
Vid sidan av FoU-uppdrag har högskolan grund- och forskarutbildning samt vidareutbildning för praktiskt yrkesverksamma. Vidareutbildningarna ges på kvartsfart och flera av dem ger högskolepoäng.
– Ett grundläggande syfte med våra uppdragsutbildningar är att de stimulerar mötet mellan praktik och aktuell forskning. Ett möte som skapar nya infalls-vinklar, fördjupar reflektionen och utvecklar färdigheter för det dagliga arbetet, säger Hugo Waara, studierektor vid högskolans uppdragsutbildningsenhet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap, socialt arbete, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Ett nytt forskningcentrum bildades den 1 juli, Centrum för Civilsamhällesforskning, med målet att bli en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhällesområdet.

Läs mer på esh.se/uppdrag

Kompentensutveckling för socionomer – högskolepoäng en kvalitetsmarkör

ersta_IMG_3096
Anette Mimer Sjöblom och Ulf Hammare på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Under lång tid har Ersta Sköndal Bräcke högskola vidareutbildat yrkesverksamma socionomer. I dag är högskolan välkänd bland en mängd olika professioner som vill förkovra sig och Anette Mimer Sjöblom, enhetschef vid högskolans uppdragsutbildningsenhet, beskriver ett pedagogiskt kursupplägg där kursdeltagarna under utbildningens gång kan applicera kunskaperna direkt i sin yrkespraktik.

I drygt 30 år har Ersta Sköndal Bräcke högskola vidareutbildat socionomer och yrkesverksamma inom vård och omsorg. Utbildningarna som lockar deltagare från hela landet ger meriterande högskolepoäng. Kurserna anordnas vid campus Sköndal och Ersta i Stockholm, samt vid campus Bräcke i Göteborg. Utbildningar arrangeras även ute i landet direkt hos de som är i behov av kompetensutveckling.
Kurserna ges på kvartsfart och i olika pedagogiska former för att göra det enkelt för yrkesverksamma att kombinera utbildningen med sin yrkesutövning. Vanligast är undervisning på plats vid högskolan i olika former. Ofta ges även webbaserade kursen där kursdagarna på högskolan kombineras med undervisning via en nätbaserad lärplattform. Oavsett studieform finns en stor fördel för den som väljer att vidareutbilda sig, menar Anette Mimer Sjöblom, enhetschef vid högskolans uppdragsutbildningsenhet.
– Yrkesverksamma socionomer får inspiration och en kunskapspåfyllning, och kan direkt pröva den teoretiska kunskapen i sin yrkesverksamhet. Även i ett långsiktigt yrkesperspektiv är det meriterande och en kvalitetsmarkör för en yrkesverksam att gå kurser som ger högskolepoäng, säger Anette Mimer Sjöblom.

Stort intresse från kommuner
Det är även vanligt att kommuner eller organisationer köper hela utbildningar för att utbilda personal.
– Vid flera tillfällen har Socialstyrelsen anlitat oss för att genomföra utbildningar till personal vid socialförvaltningar runtom i landet. Vid myndighetens upphandling av vidareutbildning har våra kursförslag rönt stor framgång i konkurrens med andra universitet och högskolor och vi har fått förtroendet att ge en rad olika utbildningar, förklarar Ulf Hammare, fil.dr och biträdande enhetschef.

Praktiknära forskning
Nyligen etablerade uppdragsutbildningen vid högskolan även en FoU-verksamhet.
– Det är en verksamhet som ges i nära samarbete med uppdragsgivaren. Vi genomför bland annat förstudier, utvärderingar och följeforskning, men bistår även med stöd vid upprättande av forskningsansökningar, avslutar Ulf Hammare.

För mer information om våra utbildningar, klicka här!

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ersta Sköndal Bräcke högskolas uppdragsutbildningsenhet vidareutbildar årligen cirka 1 900 yrkesverksamma inom kommuner, landsting, civilsamhällsorganisationer och privata vård- och omsorgsföretag. Högskolans FoU-verksamhet bidrar bland annat med kunskap om i vilken mån insatser och metoder inom det sociala arbetets praktik ger resultat och är av god kvalitet.

Tel: 08-555 051 19
www.esh.se/uppdrag