Presentation

Så lyckades Mora vända stress till trivsel

Publicerad 6 september 2017

Jenny Åsenlund, Åsa Mattsson och Ewa Byström i Mora. Foto: Lars Berglund
Jenny Åsenlund, Åsa Mattsson och Ewa Byström i Mora. Foto: Lars Berglund
Från överbelastning och stress till strukturerat arbetssätt, rimlig arbetstakt, löneökning samt glad och trygg stämning. I Mora har man lyckats skapa en arbetsplats som hyllas av både Arbetsmiljöverket och de anställda socialsekreterarna inom kommunens barn- och ungdomsenhet.

Fler anställda och fler stödfunktioner för att minska arbetsbelastningen, bättre introduktion för nyanställda och studenter, ledarskapsutbildning till chefer samt mer kollegialt samarbete. Förbättringarna inom Individ- och familje-omsorgens barn- och ungdomsenhet i Mora kommun är omfattande.
Att satsningen gett resultat märks på flera sätt. Arbetsmiljöverket berömde arbetsplatsen vid sitt besök hösten 2016 och framhöll bland annat chefernas nära stöd till socialsekreterarna och det goda stödet för både administration och metod. Ett annat välkommet kvitto är avsaknaden av konsulter.
– Vi har inte haft några konsulter i år och ser inget behov inom de närmaste åren. Även våra kostnader för placeringar har minskat. Något som beror på att vi har personal och tidsmässigt utrymme att arbeta förebyggande, att vi kan arbeta mer intensivt med ärenden för att komma till avslut av externa placeringar, att vi förhandlar om priser och arbetar aktivt med hemmaplanslösningar, säger Ewa Byström, enhetschef för IFO Barn och ungdom.

Alla medarbetare har fått säga sitt
En konkret handlingsplan har legat till grund för det lyckade arbetsmiljöarbetet. Avdelningschef Pia Blomstedt har haft det övergripande ansvaret så att rätt beslut tagits av både förvaltningens ledningsgrupp och socialnämnden. Med hjälp av företagshälsovården har alla medarbetarna djupintervjuats om sin arbetssituation för att kartlägga brister och problem. Utifrån de sammanställda svaren har man sedan arbetat systematiskt för att förbättra på alla punkter för såväl socialsekreterare som chefer.
– Det har blivit en mer positiv stämning som gör det roligt att gå till jobbet, säger Jenny Åsenlund, socialsekreterare.
– Ja, vi har fått en bra gruppkänsla. Alla stöttar varandra och erbjuder sig att hjälpa till om någon har mycket att göra, instämmer Åsa Mattsson, förste socialsekreterare.
Socialsekreterarna prioriterades särskilt vid löneöversynen 2016. Trots att arbetsgivaren gjort en lönesatsning och framhåller det värdefulla sociala arbetet, är medarbetarna överens om att det är helhetsgreppet kring arbetssituationen som är avgörande för deras ökade trivsel.
– Löneprioriteringen är viktig och välkommen, men pengar kan inte ensamt skapa arbetsmotivation. Det är helheten som gör att jag nu uppskattar mitt jobb, säger Åsa Mattsson.

Individ- och familje­omsorgen i Mora kommun
Individ- och familje­omsorgen, IFO, i Mora kommun har sedan drygt två år arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Framför allt har verksamheten mot barn och ungdomar förstärkts och förbättrats. Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården uppmuntras bland annat att gå Socialstyrelsens påbyggnadsutbildning och ges tid att göra hemuppgifter på arbetstid.

Kontakt: Ewa Byström, enhetschef IFO Barn och ungdom.
Tel: 0250-263 60
E-post: ewa.bystrom@mora.se
www.mora.se

www.mora.se