Kontinuerligt behov av vidareutbildning

Publicerad 6 september 2017
Text: Sandra Ahlqvist

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
De socionomer som inte kan vidareutbilda sig i den omfattningen de önskar, 52 procent, anser att de saknas nationella riktlinjer för vidareutbildning samt att vidareutbildning ska bli obligatorisk på arbetstid.

52 procent av socionomer som inte kan vidareutbilda sig i den omfattning de önskar, fick följdfrågan ”Hur anser du vidareutbildningen för socionomer inom socialt arbete kan förbättras?”

Nationella riktlinjer
En överväldigande majoritet av de som efterfrågade vidareutveckling i större omfattning angav brist på resurser som en av de viktigaste orsakerna till den upplevda bristen på utbildningsmöjligheter, och många betonade vikten av ökade satsningar på att utveckla socialsekreterare även från högre instanser såsom Socialstyrelsen. Flera av de tillfrågade angav att de behövde hantera sin kompetensutveckling på sin fritid och med egna medel och efterlyste därför möjligheten att studera under arbetstid eller parallellt med arbetet.
”Utifrån arbetsområde bör det finnas förslag på passande evidensbaserade utbildningar som av arbetsgivaren ska erbjudas för att kontinuerligt utveckla, bekräfta och stärka professionaliteten i arbetet, och därmed stärka patient/brukarperspektivet”, menade en socionom.

Specialistutbildningar
Utbildningar som framhölls som eftertraktade inkluderade kurser i konkret handläggning och dokumentation, lagar och riktlinjer samt specialistutbildningar som kan leda till en legitimation och därmed bättre lönevillkor och förmåner. Ett flertal av de som deltog i undersökningen ville se satsningar på riktade universitetsutbildningar på masternivå.

Kontinuerlig vidareutbildning
Den övergripande inställningen från socionomerna tog avstamp i att fortbildning är ett kontinuerligt behov som bör bekostas av arbetsgivaren och som borde såväl uppmuntras som underlättas. En av de tillfrågade uttryckte att det i slutänden handlade om att skapa tydligare karriärvägar och fördjupningsspår med en konkret koppling mellan arbete och forskning på både individuell nivå och verksamhetsnivå, med anledningen att ens fortbildningsbehov ser annorlunda ut beroende på var i karriären man befinner sig. Grundat på det borde även chefer delta i verksamhetsrelevanta utbildningar för att hålla sig à jour och få underlag för nya arbetssätt.

För bättre vidareutbildning
• Nationella riktlinjer för vidareutbildning utifrån arbetsområde
• Kontinuerlig vidareutbildning
• Vidareutbildning på arbetstid
• Bekostas av arbetsgivaren
• Specialistutbildningar