Etikettarkiv: Socialpsykiatri

Bygg en ny socialtjänst i Botkyrka

Malin Fors, projektledare och Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Fors, projektledare och Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba. Foto: Gonzalo Irigoyen
Socialtjänsten i Botkyrka är i full gång med att genomdriva en helt medarbetarförankrad omorganisering. Målet är att utforma en socialtjänst som är snabbare och enklare för Botkyrkaborna, med kommunikation och samarbete i fokus.

Malin Fors är projektledare för den omfattande omorganiseringen och har varit inblandad i satsningen sedan starten 2017.
– Tidigare hade vi tre olika mottagningar för vuxna beroende på vad man sökte för, och sökte man av flera anledningar kunde det hända att man behövde genomgå tre separata utredningar. Det innebar tyvärr att de som hade störst behov var tvungna att orka mest. Nu har vi istället samlat allting i ett mottagande, varifrån man sedan skickas vidare till rätt plats och rätt handläggare.

Var med och bygg framtidens Botkyrka! Läs mer här!

Teambaserad ärendehantering
Arbetet på socialtjänsten bedrivs numera teambaserat, vilket innebär att olika kompetenser samlas i team som utformar handlingsplaner kring de enskilda ärendena. Ännu är satsningen dock inte klar, utan förändringsarbetet fortsätter kontinuerligt med stark förankring hos medarbetarna.
– Vi är i en trial-and-error-situation, där medarbetarna är med och fångar upp eventuella brister så att vi snabbt kan åtgärda dem – vi har nyligen startat en grupp som just är till för att lyfta ärenden och idéer och lufta sådant som inte fungerar. Det har redan varit stort intresse, vilket är jätteroligt, säger Rita de Castro, verksamhetschef i Tumba.

Ingen hamnar mellan stolarna
Omorganiseringen tar avstamp i en omfattande undersökning som tydliggjorde att det fanns tre områden som behövde prioriteras. Det hela mynnade ut i tre meningar som hela socialtjänsten nu arbetar utifrån: Alla medborgare – allas ansvar, Gemensam nytta före egennytta samt Från praktikant till socialdirektör. Detta innebär att medarbetarna hela tiden har organisationen för ögonen och att det är tydligt vilka roller som finns och vilka befogenheter de har. Den som först möter klienten välkomnar och tar ansvar för den tills någon annan tar över, så att ingen hamnar mellan stolarna.
– Detta förutsatte dock att vi hade ett betydligt tätare samarbete inom verksamheten, både kommunikationsmässigt och rent geografiskt, något som redan har lett till många positiva effekter. Ännu är vi inte i mål, utan vi fortsätter att sträva mot den socialtjänst vi alla vill ha. Vi hoppas på att fler ska vilja göra det tillsammans med oss, avslutar de.

Var med och bygg framtidens Botkyrka! Läs mer här!

Socialtjänsten i Botkyrka
På socialtjänsten i Botkyrka jobbar strax över 500 personer. Här arbetar du till exempel med barn och unga, familjestöd, socialpsykiatri, ekonom­iskt bistånd, beroende, missbruk och boendefrågor. De flesta är socialsekreterare och utbildade socionomer. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad!

Kontakt:
Sibar Maraha, HR-specialist
E-post: sibar.maraha@botkyrka.se
Tel: 070-183 64 97
www.botkyrka.se

Nära dialog och lyhört klimat i Ekerö kommun

Helena Grimler och Lena Jerrewing hos Ekerö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Helena Grimler och Lena Jerrewing hos Ekerö kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
I Ekerö kommun grundas socialtjänstens arbete på nära dialog och täta samarbeten, där medarbetarnas synpunkter hörsammas och tas tillvara. Den lyhörda miljön har lett till en omorganisering med syftet att arbeta mer klientnära.

Ekerö kommun drar nytta av sin mindre storlek till fullo. Hela socialtjänsten har ett tätt samarbete, socialchefen sitter i samma korridor och beslutsvägarna är korta.
– I och med att vi är en så dynamisk arbetsgrupp med vitt skilda bakgrunder och kunskaper i bagaget har vi skapat en arbetsplats som vågar tänka på nya sätt. Vi för en öppen dialog och har ett långsiktigt perspektiv. I och med vår storlek har vi förmånen av en mindre ärendemängd, vilket medför att vi ofta kan möta klienterna på plats. Därtill satsar kommunen på relevanta utbildningar, bland annat CPS (Collaborative and Proactive Solutions) för att både utförare och handläggare ska få ett gemensamt förhållningssätt, berättar Helena Grimler, som tog sin socionomexamen i januari 2018 och direkt sökte sig till Ekerö.

Medarbetarna blir hörsammade
Kollegan Lena Jerrewing har å sin sida en lång bakgrund inom socialt arbete, bland annat som vigd diakon och inom socialpsykiatrin. Hon har arbetat inom Ekerö kommun sedan 2016 och är mycket nöjd med de förändringar som introducerats de senaste åren.
– Det öppna klimatet innebär att vi som medarbetare blir lyssnade på. En viktig organisationsförändring är nyss genomförd. Vi står nu som en enskild enhet, för personer med funktionsnedsättning. Det har resulterat i att socialpsykiatrin har flyttats över till oss och att vi även kan hantera SoL-ärenden för personer under 65, inklusive hemtjänst och boende, något som har inneburit att vi kan arbeta mycket mer klientnära.

Har ett holistiskt synsätt
De betonar båda att arbetet bedrivs utifrån både socialtjänstlag och LSS-lagstiftning, men att det inte går att ruta in människor. Tvärtom strävar enheten efter att nyttja sin bredd av kunskap om människan och dess förutsättningar för att tillgodose de behov som finns och ha ett holistiskt synsätt.
– Den nya organisationen underlättar betydligt för det här, inte minst då vi har etablerat ett aktivt kunskapsutbyte mellan LSS-handläggarna och socialpsykiatrin. Det är områden som överlappar – många inom LSS har också olika diagnoser och psykiska problem – och då är det centralt att arbeta med ett helhetsperspektiv. Resultatet av ett sådant synsätt är att vi kan ge rätt hjälp i rätt tid och det kommer oss alla till gagn, avslutar de.

Socialkontoret i Ekerö kommun
Socialkontoret i Ekerö kommun har hand om hela kommunens socialtjänstuppdrag, såväl Äldreomsorg som Individ och familj och Funktionsnedsättning. Uppdraget innefattar myndighetsutövning men också beställning av verksamhet och tjänster, uppföljning av avtal och mycket mer. Efter synpunkter från medarbetarna har delar av socialtjänsten omorganiserats. Åtgärden har lett till ett mer klientnära arbete.

Socialkontoret
Ekerö kommun
Tel. vxl: 08-124 571 00
E-post: info@ekero.se
www.ekero.se

På InCuria har vi ”allt under ett tak”

Marie Kressin, vd och Ulrica Lütje, psykoterapeut hos InCuria. Foto: Per Groth
Marie Kressin, vd och Ulrica Lütje, psykoterapeut hos InCuria. Foto: Per Groth
– Som psykoterapeut på InCuria arbetar jag integrerat med en rad olika kompetenser och aktörer där klienten är en deltagare i teamet. Tillsammans gör vi stor skillnad vilket gör att vårt arbete känns både viktigt, utmanande och roligt att gå till, säger Ulrica Lütje.

InCuria har specialiserat sig på att tillhandahålla en psykiatriförstärkt, integrerad familjehemsvård.
– Jag brukar beskriva det som att vi arbetar från ax till limpa. Det innebär att vi har många olika kompetenser kopplade till varje klient. I teamet ingår såväl överläkare, psykoterapeut, behandlare och vårdkoordinator som familjehem, uppdragsgivare och klienter, berättar Marie Kressin, vd.
Den psykiatriintegrerade vården utgör grunden för hela verksamheten.
– De personer som placeras hos oss har i de allra flesta fall psykisk ohälsa som kan gömma sig bakom missbruk eller problembeteenden. Därför har vi valt att integrera en psykiatridel i helhetslösningen vi erbjuder.
I konceptet ingår även en psykiatrisk och social kartläggning som varje klient genomgår innan behandlingen startar.
– För att kunna hjälpa våra klienter måste vi först ta reda på klientens problematik innan vi kan påbörja behandling. Därefter läggs en individanpassad behandlingsplan för varje klient, berättar Marie.

Gemensam målbild
Utslussningsplaneringen är en viktig del på InCuria varför denna påbörjas redan vid placeringens start.
– Målbilden skapar vi tillsammans med uppdragsgivare och klient. Vi är sedan med hela vägen, bistår med behandlingskunskap och handledning inför utslussning samt ser till att rätt instanser tar vid där vårt uppdrag slutar, säger Marie.
Ulrica Lütje, psykoterapeut, har arbetat på Incuria i fem år och trivs med att få jobba med klientens samlade problematik, från ax till limpa.
– Vi möter komplex problematik hos våra klienter, det är ett omfattande arbete som kräver mycket tålamod, men vi ger aldrig upp. Det är en inställning som genomsyrar hela verksamheten och skapar trygghet och tillit till vad vi gör. Att vi jobbar tillsammans med våra klienter mot gemensamma mål är en viktig del av framgången.
– Vårt koncept handlar om att göra en stor förändring i våra klienters liv. För att klara det måste man ta hänsyn till hela människan och den samlade problembilden. Som medarbetare på InCuria kan vi göra skillnad på riktigt, fastslår Ulrica. Vi får inte blunda för den ökade psykiska ohälsan hos våra barn, ungdomar och unga vuxna!

InCuria
Vi som arbetar på InCuria värdesätter en god vård som bygger på forskningsevidens, hög tillgänglighet, bra service och ett respektfullt bemötande. Våra medarbetare består av socionomer, psykiatrer samt psykoterapeuter med goda kunskaper inom psykiatri, psykologisk och psykosocial behandling.

InCuria
Stora torget 3
722 15 Västerås
Tel: 021-480 79 00
www.incuria.se