Etikettarkiv: Sjukvårdskurator

Den psykosociala pusselbiten i en medicinsk värld

Foto: Shutterstock

7 av 10 socionomer arbetar redan eller kan tänka sig att arbeta som sjukvårdskurator. Sjukvårdskurator passar socionomer som vill arbeta i en kontext med andra yrkesprofessioner, bidra med ett helhetsperspektiv på patienterna, arbeta med patienter i alla åldrar, från akut kris till kroniska sjukdomstillstånd.

Erika Widmark, verksamhetschef för enheten för socialt arbete på Karolinska universitetssjukhuset.

– Det är roligt att sjukvårdskurator­yrket är populärt. Den känslan har jag också fått när vi får in många ansökningar på våra lediga tjänster, säger Erika Widmark, verksamhetschef för enheten för socialt arbete på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har arbetat som socionom i tjugo år, varav åtta som chef.

Helhetssyn på patienten
Kuratorns viktigaste uppgift på ett sjukhus är, enligt Erika Widmark, att bidra med en helhetssyn på patienten genom att ge ett psykosocialt perspektiv. En sjukhuskurator som fokuserar på en specifik patientgrupp bygger ofta upp en djup förståelse för just deras psykosociala utmaningar och problem.
– Sjukhuskurator är ett yrke som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter på bredden och på djupet. Man kan välja att inrikta sig på cancer, kvinnosjukvård, akutvårdspatienter eller barn, för att nämna några exempel. Det är lätt att bredda sig genom att arbeta med olika typer av patienter. Det finns också möjlighet att ägna sig åt forskning, utbildning och utvecklingsverksamhet, säger Erika Widmark.

”Sjukhuskurator är ett yrke som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter på bredden och på djupet.”

Charlotta Berg, vice ordförande i Svensk kuratorsförening och kurator på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus.
Charlotta Berg, vice ordförande i Svensk kuratorsförening och kurator på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus.

Psykosociala experterna
– Det är inte förvånande att många socionomer kan tänka sig att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården. Det är ett givande och flexibelt yrke som erbjuder mycket frihet under ansvar. Vi är de psykosociala experterna i en värld där det medicinska styr. Många patienter behöver komplettera sin somatiska behandling med ett psykosomatiskt perspektiv. Där bidrar sjukvårdskuratorer med en viktig insats, säger Charlotta Berg, vice ordförande i Svensk kuratorsförening och kurator på neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus.
Sjukvårdskuratorer är både generalister och specialister. De kan arbeta med i stort sett alla patientgrupper, men blir även specialiserade efter att ha jobbat länge med en specifik patientgrupp. Utöver sjukhusvård kan de välja att jobba i exempelvis primärvården eller i habiliteringsverksamhet.
– Sjukvårdskuratorer finns med vid människors mest livsomvälvande händelser. Ibland bistår vi med akuta insatser, andra gånger rör det sig om långsiktig samtalsbehandling. I det här yrket utvecklas man ständigt, såväl personligen som yrkesmässigt. Det är också häftigt att vara en del av ett större sammanhang, ett team med olika specialiteter, säger Charlotta Berg.

”I det här yrket utvecklas man ständigt, såväl personligen som yrkesmässigt.”

Legitimationsyrke sedan 2019
Hon anser att sjukvårdskuratoryrket har en relativt hög status, vilket ytterligare förstärkts sedan det blev ett legitimationsyrke 2019.
– Legitimationen bekräftar att det här är en etablerad yrkesroll. Den likställer oss med sjukvårdens övriga legitimationsyrken och kan på sikt förhoppningsvis bidra till att lönenivåerna höjs. Det är roligt att landets första utbildning för legitimerade sjukvårdskuratorer vid Socialhögskolan i Lund har haft ett högt söktryck. Legitimationskravet kan ha bidragit till att fler socionomer fått upp ögonen för yrket, avslutar Charlotta Berg.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvården?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige 1–7 september 2020. Över 600 socionomer har svarat. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Sjukvårdskuratorns komplexa yrkesroll kartlagd

Elisabet Sernbo, filosofie doktor i socialt arbete på Göteborgs universitet.
Elisabet Sernbo, filosofie doktor i socialt arbete på Göteborgs universitet.
Sjukvårdskuratorer fungerar ofta som både patientens företrädare och sjukvårdens smörjmedel. Även om Sveriges drygt 4 500 sjukvårdskuratorer varken har någon myndighetsutövande eller beslutsfattande roll ställs förväntningar på dem från många olika håll.

Det är Elisabet Sernbo, filosofie doktor i socialt arbete på Göteborgs universitet, som står bakom avhandlingen ”Med avstegen som arbetsplats – En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete”.
– Kuratorer inom hälso- och sjukvården ger patienter som genomgår behandling råd, stöd och hjälp. Trots att kuratorsyrket funnits i drygt 100 år finns lite forskning om hur deras arbetsvardag ser ut. Sjukvårdskuratorer har ett mångfacetterat arbete där de förväntas stå på patientens sida, men också underlätta yrkesutövningen för sjukvårdens övriga professioner samt underlätta för den sjukvårdande organisationen, säger Elisabet Sernbo.

Tar bort grus i maskineriet
Hon kan konstatera att sjukvårdskuratorn i mångt och mycket har en underlättande funktion; de förväntas på olika sätt ta bort grus i maskineriet. När det uppstår konflikter mellan olika intressenter hanterar kuratorn det genom att bygga relationer med parterna.
För sjukvårdskuratorer, som hanterar allt från patienters svårigheter med kriser, ekonomi och boendefrågor, till personalkonflikter och organisatoriska hinder, kan det ibland uppstå konflikter mellan de olika lojaliteter de förväntas ha i sin yrkesroll. Det kan exempelvis uppfattas som motsägelsefullt att både stå på patientens sida och samtidigt underlätta arbetet för sjukvårdens övriga professioner.

Påverkar patienter och kollegor
Elisabet Sernbos studie visar att många sjukvårdskuratorer lägger mycket tid på att etablera och underhålla sociala relationer med andra professioner och socionomer för att kunna hänvisa vidare patienter som exempelvis har ekonomiska problem.
– Det faktum att det finns väldigt lite forskning om sjukvårdskuratorns arbetsvardag har bidragit till att deras yrke kan uppfattas som luddigt eller spretigt. Min studie visar att sjukvårdskuratorns arbete påverkar såväl patienter som kollegor i sjukvården och hela sjukvårdsorganisationen. Man bör därför inte underskatta effekten av sjukvårdskuratorns arbete, säger hon.