Etikettarkiv: Norrtälje kommun

Roboten ger oss mer tid till mänskliga möten

Emma Israelsson, specialistsocionom och Jessica Gjertz, enhetschef för mottagningsenheten vid socialtjänsten i Norrtälje. Foto: Mia Lewell
Emma Israelsson, specialistsocionom och Jessica Gjertz, enhetschef för mottagningsenheten vid socialtjänsten i Norrtälje. Foto: Mia Lewell

– Roboten har förenklat processen för ärenden som kommer in till barn och ungdomsavdelningen, en administrativ avlastning som ger socialsekreterarna mer tid till mänskliga möten, säger Jessica Gjertz, enhetschef för mottagningsenheten vid socialtjänsten i Norrtälje.

Socialsekreterarna på barn och ungdomsmottagningen i Norrtälje kommun har sedan ett halvår tillbaka hjälp av en digital robot för att hantera orosanmälningar.
– Anmälan kan numera göras via en automatiserad e-tjänst där en robot bearbetar och överför informationen till vårt verksamhetssystem, berättar Jessica Gjertz.
Fördelarna är flera. Eftersom all information går direkt in i verksamhetssystemet blir det enkelt för socialsekreterarna att arbeta på distans.
– Roboten har varit en stor tillgång, inte minst under den rådande pandemin. Automatiseringen har även minskat risken för att papper försvinner och ger därmed på en högre rättssäkerhet.
Jessica, som har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, säger att hon för några år sedan sannolikt inte hade varit så positiv till att ha en robot som assistent.
– Jag hade nog tänkt att vi som arbetar med människor inte kan ha några robotar i verksamheten, men nu känns det väldigt självklart. Automatiseringen har inte bara skapat nya möjligheter, den har även fött tankar på vad man skulle kunna använda roboten till i andra delar av jobbet.

Klicka här för att se våra lediga tjänster inom Norrtälje kommun

Trivs på jobbet
Hon får medhåll av Emma Israelsson, specialistsocionom på mottagningsenheten som påpekar att verksamhetsledningen tänker mycket i digitala lösningar.
– Här finns ett uttalat fokus på att utveckla arbetsmiljön. Roboten har gett oss en skjuts framåt och jag är övertygad om att vi bara är i början av socialtjänstens digitala resa.
På frågan om hon kan rekommendera andra socionomer att arbeta i Norrtälje kommer svaret snabbt.
– Absolut! Jag kom hit direkt efter examen, sedan dess har det gått elva år och jag trivs fortfarande jättebra. Här finns både grundtrygghet och en stark kollegial sammanhållning som gör det väldigt roligt att gå till jobbet.
Jessica flikar in att ledningen är pigg på att prova nya saker som kan förbättra vardagen för klienter och personal.
– Att arbeta inom socialtjänsten är krävande, men här finns såväl flexibilitet som utrymme för återhämtning, vilket är viktiga faktorer för att klara pressen och göra ett bra jobb.

Klicka här för att se våra lediga tjänster inom Norrtälje kommun

Socialtjänsten i Norrtälje kommun

I Norrtälje kommun vill vi att du som arbetar inom socialtjänsten ska kunna fokusera så mycket som möjligt på människorna som behöver vårt stöd. Här ska vår värdegrund – invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar – vara grunden vi står på för att tillsammans göra skillnad för våra familjer, barn och ungdomar. Målen formulerar vi tillsammans. För det är så vi vill bedriva socialt arbete.

www.norrtalje.se

Katalysator för socialtjänstens digitalisering

Foto: Shutterstock

E-tjänster och ett digitalt arbetssätt gör socialtjänsten mer tillgänglig för brukarna. När möten som tidigare var fysiska istället kan digitaliseras möjliggörs även ett effektivare och mer flexibelt arbetssätt för socialsekreterarna. Samtidigt är det viktigt att fortsätta värna om det fysiska mötet när det behövs.

Annica Blomsten, socialchef i Norrtälje kommun.
Annica Blomsten, socialchef i Norrtälje kommun.

– Digitaliseringsutvecklingen är helt nödvändig för att socialtjänsten även i framtiden ska kunna leverera utifrån vårt välfärdsuppdrag. Potentialen i att digitalisera och därmed även effektivisera ärendehanteringsprocessen är stor. Inom socialtjänsten har man länge talat om att öka digitaliseringstakten. Coronapandemin har verkligen fungerat som en katalysator för den utvecklingen, säger Annica Blomsten, socialchef i Norrtälje kommun.

”Tidigare var fysiska möten normen, medan vi nu noga avväger vilka möten som istället kan genomföras digitalt.”

Inte längre normen
I samband med pandemin har Norrtälje kommun bland annat lanserat flera nya e-tjänster som underlättar för såväl olika professioner som privatpersoner att göra digitala anmälningar och ansökningar.
– Ytterligare en stor förändring är att en betydligt större andel av våra brukarmöten numera genomförs per telefon eller via video. Tidigare var fysiska möten normen, medan vi nu noga avväger vilka möten som istället kan genomföras digitalt. Det spar tid för såväl socialsekreterarna som brukarna, säger Annica Blomsten.
Hon är övertygad om att den ökade digitalisering som introducerats i samband med coronapandemin kommer att ge bestående avtryck i socialtjänstens arbete.
– Det är viktigt att kunna erbjuda fysiska möten när det behövs. Det första mötet med en brukare bör genomföras fysiskt. Ett fysiskt första möte är viktigt för att etablera relationer och förtroende mellan socialtjänsten och brukaren, säger Annica Blomsten.

Robotisering frigör tid för socialsekreterare

Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun. Foto: Hans Logren
Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun. Foto: Hans Logren
En av robotiseringens största fördelar är att det frigör tid för socialsekreterare. De behöver inte lägga lika mycket tid på administration och kan istället fokusera mer på klientmöten. 4 av 10 socionomer inom socialtjänsten är positiva till automatisering/robotisering.

35 procent av socionomerna anser att automatisering/robotisering är bra för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter inom socialt arbete. Bland socionomer verksamma inom socialtjänsten är 40 procent positiva till detta.

Avlasta och frigöra tid
– Det är glädjande att så många socionomer är positivt inställda till robotisering. Undersökningsresultatet tyder på att många upptäckt robotiseringens potential att avlasta och frigöra tid till kvalificerat socialt arbete. Hela samhället rör sig mot en ökad automatiseringsgrad, så det känns självklart att även socialtjänsten ska vara en del av den utvecklingen, säger Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje kommun.
I Norrtälje kommun får socialsekreterarna sedan i maj i år hjälp av en digital robot i hanteringen av ansökningar för försörjningsstöd. Den digitala roboten gör en beräkning efter en digital ansökan om en person har rätt till försörjningsstöd eller inte. Om personen har rätt till stöd skickas ärendet vidare till en socialsekreterare som kontrollerar och fattar beslut om försörjningsstöd.

Ta del av andras erfarenheter
– Vi utvärderar nu möjligheten att använda robotiseringstjänster även i andra delar av socialtjänsten. Inom barn och unga kan de exempelvis ge socialsekreterarna mer tid att möta ungdomar ute på fältet. Ta gärna del av andra kommuners erfarenheter av robotiseringsarbete. Deras erfarenheter av fallgropar och framgångsfaktorer är värdefulla, men kom ihåg att varje kommuns robotiseringsprocess varierar beroende på hur behoven ser ut just där, säger Annica Blomsten.
Hon är övertygad om att automatiseringen och robotiseringen runtom på landets socialtjänster kommer att öka framöver.
– Digitaliseringen öppnar för nya kontaktvägar till socialtjänsten. Samtidigt bör man behålla traditionella kontaktvägar för att inte utesluta klienter som inte har tillgång till eller vill använda de digitala kanalerna, säger Annica Blomsten.

Är automatisering/robotisering bra för att utföra vissa administrativa arbetsuppgifter inom socialt arbete?

Råd till verksamheter som vill robotisera
• Gå noga igenom era processer för att kunna analysera var robotiseringssatsningen kan göra störst nytta. Involvera medarbetarna i processen på ett tidigt stadium och se till att få med er politikerna i satsningen eftersom den kräver en del investeringar.
• Utse projektledare från den egna organisationen. En projektledare med kunskap om er verksamhet, kultur och arbetssätt är en ovärderlig resurs i samband med robotiseringssatsningar. En intern snarare än en extern projektledare underlättar implementeringen.
• Fokusera på kommunikationen. Eftersom robotisering i socialtjänsten är ett relativt nytt fenomen är det viktigt att lägga tillräckligt med tid på att kommunicera syftet med satsningen. Var tydlig med att satsningen inte syftar till att bortrationalisera socialsekreterare, utan snarare är ett komplement till och verktyg i deras arbete.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Väl fungerande strukturer banar väg för socialt arbete i Norrtälje

Paula Christofidi Cederqvist och Pia Molander Wistam. Foto: Cecilia Nordstrand
Paula Christofidi Cederqvist och Pia Molander Wistam. Foto: Cecilia Nordstrand
För den som trivs med eget ansvar, tycker om att jobba med utveckling och har ett stort socialarbetarhjärta, är Norrtäljes socialtjänst rätt plats. Här finns en tydlig struktur med väl utbyggd administration samt ett tydligt och nära ledarskap som skapar förutsättningar för socionomer att ägna sig åt sin kärnkompetens – socialt arbete.

Efter 20 år på olika poster inom socialtjänster i Stockholmsområdet sökte sig Pia Molander Wistam till Norrtälje.
– Jag ville jobba i en kommun som tar utveckling och innovation på allvar. Jag var också intresserad av Norrtälje eftersom det är en mindre kommun där man som socionom kan arbeta nära både beslutsfattare och klienter.
Efter tre månader som avdelningschef för Barn- och ungdomsavdelningen kan hon konstatera att förväntningarna uppfyllts med råge.
– Norrtälje har en gedigen struktur med ett väl fungerande och helt digitaliserat kvalitetsledningssystem som är en integrerad del av verksamheten. Här finns också en hög ambitionsnivå om att tillhandahålla en socialtjänst som är till största möjliga nytta för medborgarna.
Paula Christofidi Cederqvist, enhetschef vid Familjevårdensenheten, som arbetat inom socialtjänsten i Norrtälje sedan 2006, nickar instämmande.
– Jag har varit ute och provat på arbete inom andra socialtjänster, men alltid längtat tillbaka. Det jag saknade var dels den fungerande strukturen, dels det tydliga barnfokus som finns i denna kommun. Här går barnets bästa alltid i första hand och det tilltalar mig väldigt mycket.

Ständig förbättring
Just nu pågår en rad olika förändringsprojekt inom verksamheten. Exempel på det är Familjerättens projekt kring barn i svåra konflikter och ett internt samverkansprojekt med implementering av Signs of safety som genomgripande metod. Man har även påbörjat ett Lean-inspirerat arbete och under nästa år är siktet inställt på att införa en ny arbetsmetod utifrån Mölndalsmodellen. Som en del i detta planeras även utbildningar i MI, motiverande intervju samt i nätverksarbete.
Paula Christofidi Cederqvist är involverad i projektet med 30-timmarsvecka för Familjevården.
– Den kortare arbetstiden ska inte innebära någon försämring för våra klienter. Grundtanken är att vi genom att använda tiden på ett bättre sätt ska kunna leverera lika mycket som förut.
För socialtjänsten i Norrtälje är förbättrings- och kvalitetsarbete en ständigt pågående process.
– I slutänden skapar det även en god arbetsmiljö för våra medarbetare. För oss det handlar om att arbeta utifrån KASAM, känsla av sammanhang, stor känsla av delaktighet, möjlighet till påverkan och möjlighet till insyn. Precis som vi vill arbeta med våra familjer. fastslår Pia Molander Wistam.

Norrtälje kommun, Avdelningen Barn och unga
Socialkontoret i Norrtälje har cirka 120 medarbetare och ansvarar för Individ- och familjeomsorgen i kommunen. På Barn- och ungdomsavdelningen arbetar cirka 60 medarbetare fördelade på mottagningsenhet, utredningsenhet, familjerättsenhet, familjevårdsenhet samt öppenvårdsenhet. Vi arbetar med barn och unga 0-20 år och deras familjer.

Norrtälje kommun
Avdelningen Barn och unga
Baldersgatan 17
76128 Norrtälje
Tel: 0176-710 00
www.norrtalje.se

www.norrtalje.se