Etikettarkiv: LVU

Utredningen av socialtjänstlagen utökas och förlängs

Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson
Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson
Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen. Utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om socialtjänstlagens barnrättsperspektiv behöver förtydligas.

Direktiven som ska utredas är omfattande, delarna hänger ihop och går in i varandra. Varje område är omfattande med en mängd komplexa frågor och ställningstaganden. Det är bakgrunden till att utredningstiden förlängs fram till juni 2020.
En vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen kommer att tas fram, och en kartläggning om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen kommer att göras. Syftet är att göra socialtjänstens insatser tillgängliga och anpassade för barns behov.
Regeringens särskilda utredare Margareta Winberg får dessutom i uppdrag att analysera och se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden som rör lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i enlighet med socialtjänstlagen, men även socialnämndens delegationsmöjlighet i andra avseenden.
I det utökade utredningsuppdraget ingår även att ta ställning till om det behövs en särskild äldrelag och se över om ”skälig levnadsnivå” är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser för äldre.
Utredningen ska även se över möjligheterna att utöka delegeringen av beslutanderätt från politiker till tjänstemän.

En trygg och personlig skola för pojkar med särskilda behovDormsjöskolan är ett särskilt boende och ett hem för vård och boende (HVB) för pojkar sju år och uppåt. Dormsjöskolan ligger strax norr om Hedemora och drivs i stiftelseform, vilket innebär att allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Här finns en lång tradition av att hjälpa elever med särskilda behov att utvecklas genom en hög personaltäthet och kontinuitet som skapar trygghet.

– Hos oss är skola och boende integrerat, vilket gör att vi förebygger glapp mellan dessa verksamheter. Ända sedan skolan grundades 1958 har vi gjort oss kända för att lyckas bra, även med de mest krävande eleverna. Vi fokuserar på att skapa en trygg miljö med en medarbetare per elev, såväl i skolan som på boendet, säger Rutger Zachau, vd på Dormsjöskolan.
Småskaligheten och den höga personaltätheten gör att elever och personal kan etablera långsiktiga och tillitsfulla relationer som bidrar till att stärka elevernas självkänsla och trygghet.
– Socionomer kan anställas till olika befattningar som behandlingspedagog och enhetschef. Våra medarbetare har förmånen att dels etablera en personlig relation med eleverna och dels följa deras utveckling över tid, vilket många uppfattar som mycket givande, säger Rutger Zachau.

Utvecklar varje elevs individuella styrkor
– Många av våra elever har upplevt misslyckanden i sin hemskola, där det varit svårigheter att tillgodose elevens behov. Vi strävar efter att utveckla varje elevs styrkor och tillämpar bland annat individuella scheman som utgår från elevens behov. Vår personal har ett genuint engagemang i varje elev. De har en stark drivkraft i att eleverna lyckas med skolgången och mår bra, säger Christina Lindberg, rektor på Dormsjöskolan.
På Dormsjöskolan arbetar man bland annat med Waldorfinspirerad pedagogik där de konstnärliga inslagen framhävs. Varje år engageras elever och personal i en cirkusföreställning som sätts upp i samarbete med Joel Lindh, som bl.a. kommer från Clowner utan gränser. Den är ett mycket uppskattat inslag för såväl elever som medarbetare och anhöriga. Cirkusarbetet får elevernas självkänsla och självförtroende att växa.

Dormsjöskolan
Dormsjöskolan startade sin verksamhet 1958. Vår målgrupp är pojkar i åldern sju år och uppåt med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala svårigheter. Skolan är också engagerad i utbildningen av behandlingspedagoger. Vi är ett särskilt boende för barn och unga enligt LSS samt boende (HVB) enligt SOL och LVU. Vår vision är att alla barn på Dormsjöskolan ska känna sig sedda, respekterade och ges möjlighet att leva ett rikt och fullvärdigt liv.
www.dormsjoskolan.com

www.dormsjoskolan.com