Etikettarkiv: IFO

IFO i Svalöv – liten verksamhet med stora möjligheter

Kerstin Brofall, socialsekreterare och Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv. Foto: Boris Grimbäck
Kerstin Brofall, socialsekreterare och Beris Sabotic, arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv. Foto: Boris Grimbäck
Efter 14 år som socialsekreterare i en större verksamhet sökte sig Kerstin Brofall till individ- och familjeomsorgen i Svalöv. Ett beslut hon inte har ångrat.
– Här finns en väl strukturerad verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare, oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet.

Att arbeta som socialsekreterare på en liten ort har enligt Kerstin Brofall sina fördelar. Förutom närhet till kollegor och andra aktörer gånger är avstånden till enhetschefer och socialchefer kortare. På mindre orter ges ofta även möjlighet till att arbeta bredare.
– En viktig anledning till att jag bytte arbetsplats efter så många år var att jag ville utvecklas och få användning för hela mitt kunskapsregister som socionom. Det är förhoppningar som infriats med råge.
Kollegan Beris Sabotic nickar instämmande. För lite drygt två år sedan började han som arbetsmarknadskonsult på IFO i Svalöv.
– Jag är statsvetare i grunden och arbetade tidigare som handläggare på Arbetsförmedlingen. Som arbetsmarknadskonsulent är mina främsta uppgifter att stötta långtidsarbetslösa individer till att gå ut i en sysselsättning. Min roll är att vara med i hela processen, från det första kartläggningssamtalet till att individen förhoppningsvis inte bara får, utan även behåller, ett arbete.

Långsiktighet
En viktig framgångsfaktor bakom IFO:s arbete med välfärd, integration och arbete är att verksamheten strävar efter att alltid ligga steget före.
– Istället för att släcka bränder försöker vi tänka framåt och skapa långsiktighet, ett tankesätt som genomsyrar hela organisationen. En annan framgångsfaktor är att vi är ett multikompetent team med flera olika yrkeskategorier representerade under samma tak, säger Beris.
Både Beris och Kerstin kan varmt rekommendera IFO i Svalöv som arbetsplats.
– På min enhet, ekonomiskt bistånd, finns goda utvecklingsmöjligheter och modiga handläggare som tycker om människor och sina jobb och därför stannar kvar i verksamheten. Visst har vi våra utmaningar men det är också de som gör att vi hela tiden utvecklas, konstaterar Kerstin.
Beris flikar in att han efter bara 2,5 år i verksamheten redan fått gå flera ledarutbildningar.
– I januari börjar jag en längre chefsutbildning. Här finns verkligen alla möjligheter till både personlig och yrkes­mässig utveckling.

Läs mer om omsorg och stöd i Svalövs kommun. Vi människor kan behöva hjälp och stöd av olika slag – hela livet eller bara vid något tillfälle.

Individ- och familjeomsorgen, Svalövs kommun
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor drygt 14 000 invånare.

Individ- och familjeomsorgen
Svalövs kommun
268 80 Svalöv
Tel: 0418-47 50 00
www.svalov.se

En närvarande ledarstil lyfter individ- och familjeomsorgen

Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.
Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.

Ledarskapet fyller en nyckelfunktion i socialtjänstens individ- och familjeomsorg, där arbetsbelastningen ibland är hög och där medarbetarna fattar många svåra beslut. Ett tillgängligt och nära ledarskap behövs när vardagen präglas av komplexa ärenden och svåra beslut.

– Ledarskapet fyller en särskilt viktig roll inom IFO. Medarbetarna möter ofta människor i kris, arbetsbelastningen är många gånger hög och eftersom arbetet inkluderar myndighetsutövning står medarbetarna ofta inför svåra beslut. Därför behövs en engagerad chef som praktiserar ett nära ledarskap och verkligen finns där för sina medarbetare, säger Karin Löfroth Sonnerstedt, enhetschef vuxenenheten inom IFO i Kumla kommun.
Sedan socionomexamen 2005 har Karin Löfroth Sonnerstedt arbetat som socialsekreterare i Lindesbergs kommun. För två år sedan blev hon chef för IBU, integration barn och unga inom IFO i Kumla kommun och sedan hösten 2017 är hon enhetschef på vuxenenheten.

Närvaro och tillgänglighet
Hon anser att ett bra ledarskap inom IFO kännetecknas av en hög närvaro och tillgänglighet. Själv har hon så ofta som möjligt dörren öppen till sitt kontorsrum för att vara tillgänglig för medarbetare som vill prata eller ställa frågor.
– Ett gediget förtroende för medarbetarna, deras kompetens samt tydlighet och struktur så medarbetarna vet vad de ska förhålla sig till är två faktorer som bidrar till ett bra ledarskap. En annan viktig uppgift för chefer inom IFO är att ge sina medarbetare konkret stöd för att de lättare ska kunna prioritera bland arbetsuppgifterna. Det förebygger stress när det är mycket att göra, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Fler ledarskapsutbildningar
Hon anser att det finns potential att förbättra ledarskapet inom IFO. Många kommuner satsar nu allt mer på att utveckla verksamhetens chefer, men Karin Löfroth Sonnerstedt efterfrågar fler ledarskapsutbildningar med såväl generell som IFO-specifik inriktning.
– Tidigare ansåg många att cheferna skulle vara experter på alla delar av verksamheten, men nu lägger allt fler större vikt vid att cheferna är experter på ledarskapsfrågor, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Tryggare med sin ledarstil
Hon har gått en nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Utbildningen gav nya perspektiv på ledarskapet och satte ord på hennes egen ledarstil.
– Jag känner mig tryggare i min närvarande ledarstil efter att ha gått utbildningen. Inlämningsuppgifterna baserades till stor del på min egen personalgrupp, vilket gav en stark verklighetsanknytning. Erfarenhetsutbytet med IFO-chefer från hela landet var också mycket värdefullt för mig, säger Karin Löfroth Sonnerstedt.

Starkt fokus på socionomer i Borås

Dag Forsström och Anna-Lena Sellergren hos Borås stad. Foto: Ulf Ekström
Dag Forsström och Anna-Lena Sellergren hos Borås stad. Foto: Ulf Ekström
Vill du ha en karriär där du som socionom uppskattas och kan utvecklas i en stöttande miljö?
I Borås stad arbetar man strukturerat och fokuserat för att göra kommunen till en arbetsplats där socialsekreterare trivs och stannar kvar.

Under hösten 2017 har en handlingsplan tagits fram för att göra Borås stad till en ännu attraktivare arbetsplats för socialsekreterare på arbetslivsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Handlingsplanen täcker allt från rekrytering till kompetensutveckling, arbetsvillkor och löner. Arbetsgruppen som har utarbetat handlingsplanen har varit brett sammansatt, med kommunens biträdande förhandlingschef, förvaltningscheferna för arbetslivsförvaltningen respektive individ- och omsorgsförvaltningen, fackliga representanter samt organisationsutredaren från stadsledningskansliet.
– Det ger handlingsplanen dignitet och en stark förankring i kommunens övergripande arbete och budget. Förbättringarna kommer att märkas både på kortare och längre sikt, säger Dag Forsström, förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen.

Flera åtgärder
Handlingsplanen omfattar en rad åtgärder för att socialsekreterare ska stärkas i sin yrkesroll och vilja satsa på en karriär i Borås. Mentorstillägg, högre lön för anställda som arbetar med myndighetsutövning av barn och unga, erfarenhetssatsning, förbättrad fysisk arbetsmiljö, administrativt och digitalt stöd, chefs- och ledarskapsutbildning, möjlighet till specialistkompetens och att studera på deltid med bibehållen lön är några av punkterna.
– Varje förvaltning arbetar på egna kompetensplaner för att möta behoven nu och mer långsiktigt, berättar Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
Även tidigare har en rad satsningar gjorts på socionomer i Borås stad och dessa har gett resultat. Studenter upplever att de bli väl mottagna och ser Borås som en intressant arbetsgivare. Flera äldre socionomer väljer att stanna kvar efter 65 och mentors- och introduktionsprogram får höga betyg, berättar Anna-Lena och Dag.
– Vi har ordning och reda på våra förvaltningar och de upplevs som trygga och välstrukturerade arbetsplatser. Framöver ser vi att vi kommer att erbjuda ännu större möjligheter till spännande och utvecklande karriärvägar.

Borås stad
Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen, med 1,5 miljoner människor boende inom en 10-milsradie. Med mer än 110 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Borås är ett centrum för textil, design och handel och har ett rikt kulturliv och närhet till naturen.
www.boras.se

www.boras.se

Så lyckades Mora vända stress till trivsel

Jenny Åsenlund, Åsa Mattsson och Ewa Byström i Mora. Foto: Lars Berglund
Jenny Åsenlund, Åsa Mattsson och Ewa Byström i Mora. Foto: Lars Berglund
Från överbelastning och stress till strukturerat arbetssätt, rimlig arbetstakt, löneökning samt glad och trygg stämning. I Mora har man lyckats skapa en arbetsplats som hyllas av både Arbetsmiljöverket och de anställda socialsekreterarna inom kommunens barn- och ungdomsenhet.

Fler anställda och fler stödfunktioner för att minska arbetsbelastningen, bättre introduktion för nyanställda och studenter, ledarskapsutbildning till chefer samt mer kollegialt samarbete. Förbättringarna inom Individ- och familje-omsorgens barn- och ungdomsenhet i Mora kommun är omfattande.
Att satsningen gett resultat märks på flera sätt. Arbetsmiljöverket berömde arbetsplatsen vid sitt besök hösten 2016 och framhöll bland annat chefernas nära stöd till socialsekreterarna och det goda stödet för både administration och metod. Ett annat välkommet kvitto är avsaknaden av konsulter.
– Vi har inte haft några konsulter i år och ser inget behov inom de närmaste åren. Även våra kostnader för placeringar har minskat. Något som beror på att vi har personal och tidsmässigt utrymme att arbeta förebyggande, att vi kan arbeta mer intensivt med ärenden för att komma till avslut av externa placeringar, att vi förhandlar om priser och arbetar aktivt med hemmaplanslösningar, säger Ewa Byström, enhetschef för IFO Barn och ungdom.

Alla medarbetare har fått säga sitt
En konkret handlingsplan har legat till grund för det lyckade arbetsmiljöarbetet. Avdelningschef Pia Blomstedt har haft det övergripande ansvaret så att rätt beslut tagits av både förvaltningens ledningsgrupp och socialnämnden. Med hjälp av företagshälsovården har alla medarbetarna djupintervjuats om sin arbetssituation för att kartlägga brister och problem. Utifrån de sammanställda svaren har man sedan arbetat systematiskt för att förbättra på alla punkter för såväl socialsekreterare som chefer.
– Det har blivit en mer positiv stämning som gör det roligt att gå till jobbet, säger Jenny Åsenlund, socialsekreterare.
– Ja, vi har fått en bra gruppkänsla. Alla stöttar varandra och erbjuder sig att hjälpa till om någon har mycket att göra, instämmer Åsa Mattsson, förste socialsekreterare.
Socialsekreterarna prioriterades särskilt vid löneöversynen 2016. Trots att arbetsgivaren gjort en lönesatsning och framhåller det värdefulla sociala arbetet, är medarbetarna överens om att det är helhetsgreppet kring arbetssituationen som är avgörande för deras ökade trivsel.
– Löneprioriteringen är viktig och välkommen, men pengar kan inte ensamt skapa arbetsmotivation. Det är helheten som gör att jag nu uppskattar mitt jobb, säger Åsa Mattsson.

Individ- och familje­omsorgen i Mora kommun
Individ- och familje­omsorgen, IFO, i Mora kommun har sedan drygt två år arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Framför allt har verksamheten mot barn och ungdomar förstärkts och förbättrats. Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården uppmuntras bland annat att gå Socialstyrelsens påbyggnadsutbildning och ges tid att göra hemuppgifter på arbetstid.

Kontakt: Ewa Byström, enhetschef IFO Barn och ungdom.
Tel: 0250-263 60
E-post: ewa.bystrom@mora.se
www.mora.se

www.mora.se