Etikettarkiv: Idéburen sektor

Idéburna sektorn intressant för många socionomer

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
8 av 10 socionomer kan tänka sig att arbeta i en idéburen verksamhet med socialt arbete. Frihet under ansvar, goda möjligheter att påverka verksamheten och utforma den i samverkan med brukarna bidrar till den idéburna sektorns attraktivitet.

– Undersökningsresultatet känns mycket positivt, och bekräftar vår bild av att det finns ett stort intresse för den idéburna sektorn bland socionomer. Många socionomer uppskattar att det inte finns några myndighetsutövande arbetsuppgifter i den idéburna sektorn samt att organisationernas värderingar är ständigt närvarande i den dagliga verksamheten, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Växande välfärdssektor
Den idéburna sektorn representerar en stor mångfald av organisationer med varierande inriktningar, exempelvis HVB-hem, familjehem, tjej- och kvinnojourer, skyddade boenden, liksom organisationer som arbetar med hemlösa, EU-migranter, funktionshindrade och personer med psykisk ohälsa.
– De flesta arbetsområden för socionomer i offentlig sektor finns även representerade i den idéburna sektorn, förutom myndighetsutövningen. Vår sektor står i dagsläget för drygt tre procent av den svenska välfärden. Vårt mål är att den 2030 ska stå för tio procent av välfärden. För att nå målet krävs förstås engagerade och kompetenta medarbetare. Om vi når vårt tillväxtmål innebär det ännu fler arbetstillfällen för socionomer i den idéburna sektorn framöver, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Tydlig vision
– Eftersom den idéburna sektorn växer och vi framöver kommer att behöva fler socionomer är det extra roligt att så många socionomer kan tänka sig en framtid hos oss, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission och styrelseledamot i Famna.
Han upplever att många socionomer som tidigare arbetat i politiskt styrda organisationer attraheras av möjligheten att istället arbeta i en organisation som präglas av en tydlig vision kring vad man vill åstadkomma. Den idéburna sektorn kan erbjuda många olika karriärvägar för socionomer. Sektorn har bland annat ett stort behov av att rekrytera chefer under de kommande åren.

Engagemang och stark värdegrund
– Den idéburna sektorn består av organisationer som under många år tagit ett stort ansvar för välfärden. Sektorn har en ambition att växa och ta ett ökat ansvar för den sociala välfärden. Socionomer som vill verka i en kontext där engagemang och en stark värdegrund utgör själva fundamentet för hela verksamheten har många goda skäl att söka sig till vår sektor. Lönerna är i nivå med andra sektorer, och här finns en stor mångfald av olika typer av verksamheter, säger Jonas Wihlstrand.

Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Skulle du kunna tänka dig att arbeta i en idéburen verksamhet inom socialt arbete?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Idéburen verksamhet ger bättre trivsel

Varför är socionomerna intresserade av att arbeta i idéburet socialt arbete? De främsta anledningarna är gemenskap, bättre trivsel, större frihet, bättre delaktighet och att tänka i andra banor.

De socionomer som svarade att de skulle kunna tänka sig att arbeta i en idéburen verksamhet inom socialt arbete fick en följdfråga om varför de skulle kunna tänka sig det.

Trivsel, synsätt och värdegrund
Flera av de tillfrågade arbetar idag och har tidigare arbetat inom idéburen verksamhet och det råder enighet om att de trivs mycket bra med det. Man menar att det svetsar samman medarbetare att ha en gemensam vision om vad man gör, och det ger arbetsgruppen stolthet. Det framkommer också att det blir en tydligare organisation om det finns en idé som alla står bakom. Positiva idéer ger mer engagemang, och alla arbetar mot samma mål och med värdegrund. Att arbeta inom idéburen verksamhet ger medarbetare möjlighet att använda hela sitt professionella spektrum på ett annat sätt än inom socialtjänsten. ”Goda idéer skapar arbetsglädje.”
Flera ser också en möjlighet att kunna utvecklas i sitt yrke. ”Det känns spännande att få prova något nytt, och använda mina starka sidor.”
”De gör ett arbete som behövs och där skulle jag känna mig behövd och att jag skulle göra nytta.”

Utveckling och flexibilitet
Här ser man en möjlighet att få utveckla sin kreativitet och vara med och utveckla arbetet i hög grad. Beslutsvägarna kan bli kortare och man blir mer delaktig i arbetet.
Man menar att det är en viktig del av samhället då de kan arbeta mer fritt och att det inte är lika tabu att söka hjälp här, till skillnad från att söka den hos en myndighet. ”Kan vara ett första steg till rätt hjälp.”
Man uppfattar också att det är lättare att göra förändringar inom idéburen verksamhet. Socialt arbete handlar om en idé eller filosofi om att förbättra livet och underlätta för människor, och man är inte lika uppbunden av lagar.

Mindre byråkrati
Man menar att det är svårt att arbeta i en politiskt styrd organisation och att en idéburen verksamhet kan vara stabilare. Det skapar osäkerhet och förvirring med många omorganisationer och förändringar, och man kan då känna sig dränerad på initiativkraft.
Det saknas idag en övergripande vision om etiska frågor inom traditionell verksamhet. Verksamheten är toppstyrd med administrativa krångliga system.
”Det vore en lättnad att slippa allt sådant!”

Det här attraherar med idéburen verksamhet
1. Gemensam värdegrund och mål
2. Stolthet i arbetsgruppen
3. Bättre trivsel
4. Mer frihet och flexibilitet
5. Kreativitet, delaktighet i utveckling
6. Mindre administration och byråkrati
7. Utvecklas och tänka i andra banor
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.

Den idéburna sektorn erbjuder möjligheter för socionomer

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Idéburen sektor fungerar som ett viktigt komplement till den offentliga välfärden och dess organisationer bedriver socialt arbete inom de allra flesta områden. För socionomer ger den idéburna sektorn en möjlighet att arbeta i verksamheter med en tydlig värdegrund.

I den idéburna sektorn finns goda förutsättningar att göra nytta utan att bedriva myndighetsutövning.
Den idéburna sektorn står för drygt tre procent av den svenska välfärden. Gemensamt för samtliga idéburna verksamheter är att de inte drivs i vinstsyfte och därmed återinvesterar eventuellt överskott tillbaks in i verksamheten. Deras arbete baseras på en ideologisk grund, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, branschorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

Värdegrund präglar arbetet
Den idéburna sektorns organisationer representerar en omfattande mångfald. Här ryms allt från verksamheter som startades för över hundra år sedan, före den moderna välfärden, till relativt nybildade organisationer. Huvudmännen varierar, från samfund till antroposofer och organisationer med en ateistisk eller feministisk värdegrund. Gemensamt för dem alla är att värdegrunden präglar den dagliga verksamheten. Många idéburna organisationer har även volontärer som engagerar sig i verksamheten.
Några exempel på socialt arbete som bedrivs av idéburna organisationer är HVB-hem, familjehem, LSS, assistansverksamhet, insatser för EU-migranter och asylsökande. Bland medlemmarna finns också arbetsintegrerande sociala företag som hjälper människor som står långt från arbetsmarknaden.

Komplement till offentlig välfärd
– Våra medlemsorganisationer fyller en viktig funktion som komplement till den offentliga välfärden. Den sociala sektorn mår bra av mångfald och innovation, vilket de idéburna verksamheterna bidrar till. De finns ofta inom områden där privata företag och den offentliga sektorn inte verkar eller har givit upp. Stadsmissionernas arbete med hemlösa som har fallit ur de offentliga trygghetssystemen är ett exempel. Kvinnojourer och skyddade boenden för kvinnor och barn är andra exempel på verksamheter som kompletterar den offentliga välfärden, säger Ulrika Stuart Hamilton.
Idéburna organisationer kan erbjuda många karriär- och utvecklingsmöjligheter för socionomer.
– Socionomer som är verksamma i den idéburna sektorn uppskattar ofta att de kan kombinera frihet med eget ansvar och att organisationens värdegrund verkligen genomsyrar det dagliga arbetet. Många uppskattar också att steget från idé till genomförande sällan är särskilt långt; som medarbetare kan man verkligen påverka organisationens arbete, säger Ulrika Stuart Hamilton.