Etikettarkiv: Förutsättningar

Ledarskapet fyller nyckelfunktion

Sara Pernold, enhetschef på Beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.
Sara Pernold, enhetschef på Beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.
Ett bra ledarskap i socialtjänsten fyller en nyckelfunktion för såväl enskilda medarbetares välmående och yrkesmässiga utveckling. Två avgörande faktorer är gedigen erfarenhet och tillräckligt med tid för medarbetarna.

En klar majoritet av socionomerna anser att ett bra ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare.
– Ett välfungerande och stöttande ledarskap i socialtjänsten bidrar till att värna om medarbetarnas samlade erfarenhet och kompetens, vilket genererar en ökad kontinuitet i arbetsgruppen. En bra chef som ger varje medarbetare möjlighet att synas och utveckla sin potential är otroligt viktigt, säger Sara Pernold, själv socionom och chef på Beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Spånga-Tensta.

Förståelse för medarbetarna
En anledning till att ledarskapet är viktigt i socialtjänsten är att myndighetsutövningen är ett krävande arbete där medarbetarna ofta ställs inför komplexa och svåra beslut som får omfattande konsekvenser för individen. Då krävs en chef som verkligen har tid och rätt kompetens att stötta på olika sätt.
– Socialtjänstens medarbetare utsätts för mycket påverkan från olika håll. Chefen behöver därför arbeta strukturerat och aktivt med den psykosociala arbetsmiljön. En bred erfarenhet av socialt arbete, en helhetsbild av verksamheten samt förståelse för medarbetarnas förutsättningar och situation karakteriserar en bra chef i socialtjänsten, säger Sara Pernold.

Ledarutvecklingsprogram
Sara Pernold har gått ett ledarutvecklingsprogram för socialtjänstens chefer i Stockholms stad.
– Programmet gav en ordentlig genomlysning av mitt ledarskap och tydliggjorde vad jag behöver arbeta med och utveckla både kort- och långsiktigt. Det gav värdefullt erfarenhetsutbyte med andra chefer och jag fick en tydligare bild av hur jag vill att min chefskarriär ska utvecklas. Programmet gjorde att jag landade mer i min roll som chef, säger Sara Pernold.

Ge cheferna rätt förutsättningar
Hon anser att ledarskapet kan förbättras ytterligare genom att ge varje chef rätt förutsättningar att göra ett bra jobb med hjälp av stödfunktioner. Då kan chefen fokusera på sitt kärnuppdrag vilket ger tid att finnas där för medarbetarna när det behövs som mest.
– Strukturer för kvalitetsuppföljning och att kontinuerligt inkludera aktuella forskningsresultat i verksamheten är exempel på andra åtgärder som kan förbättra ledarskapet i socialtjänsten. Jag tror också mycket på vikten av att kunna erbjuda sina medarbetare många olika karriärvägar, även för den som inte vill ta på sig någon chefsroll, till exempel olika former av specialistroller, avslutar Sara Pernold.

Socialtjänstens chefer fyller nyckelroll för medarbetarna

Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet.
Ett bra ledarskap är den viktigaste faktorn för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare. Enligt Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare på JP Infonet, understryker undersökningsresultatet chefernas viktiga roll för kontinuiteten och socionomernas trivsel på arbetsplatsen.

– En kontinuitet i ledarskapet är en otrolig trygghet för medarbetare i social­tjänsten. När jag träffar socionomer som arbetar inom socialtjänst uppger många att de saknar kontinuitet i ledarskapet. Många upplever att de tvingas börja om på nytt så snart de får en ny chef. Man bör definitivt inte underskatta ledarskapets betydelse för en välfungerande socialtjänst och medarbetarnas trivsel, säger Cecilia Grefve.

Kvalificerat chefsstöd
Hon anser att behovet av ett kvalificerat chefsstöd är stort inom socialtjänsten, inte minst eftersom det är en mycket kvalificerad och mångfacetterad verksamhet där medarbetarna fattar många svåra beslut.
– Det är viktigt att chefen verkligen är närvarande och har tid att stötta, lyssna på och finnas där för medarbetarna när de behöver det som mest, exempelvis i utsatta situationer eller i samband med särskilt svåra ärenden, säger Cecilia Grefve.
Endast 17 procent av cheferna inom socialtjänsten anser att de har mycket goda förutsättningar för att bedriva ett bra ledarskap.
– Undersökningsresultatet är tydligt och bör fungera som en väckarklocka för arbetsgivarna. Det visar på vikten av att socialtjänstens chefer ges rätt förutsättningar för ett stöttande och nära ledarskap, säger Cecilia Grefve.

Mentorer och handledning
Avgörande faktorer för att fler chefer ska anse sig ha mycket goda förutsättningar för att bedriva ett bra ledarskap är, enligt Cecilia Grefve, att chefen får det stöd som behövs, dels personligt stöd i form av mentorer och handledning och dels hjälp med administration, rekrytering och uppföljning. Det gör chefsrollen mindre splittrad.
– Om den typen av stöd saknas tappar man ofta det nära ledarskapet och det strategiska och systematiska arbetet. Det är också viktigt att socialtjänstens chefer ansvarar för lagom många medarbetare, att det finns en tydlig delegationsordning, tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling samt att arbetsgivaren erbjuder ett genomtänkt introduktionsprogram för chefer, säger hon.

Obligatorisk utbildning
76 procent av cheferna skulle vilja vidareutbilda sig mer inom ledarskap.
– Det nätverk man får via kurser och liknande är värdefullt för socialtjänstens chefer. Jag anser att chefer inom socialtjänsten bör genomgå en obligatorisk ledarutbildning. En obligatorisk utbildning ger en värdefull gemensam kompetensbas för samtliga chefer inom socialtjänsten, säger Cecilia Grefve.
Hennes råd till chefer inom socialtjänsten som vill bli bra ledare är att göra noggrann research när de söker nytt jobb för att säkerställa att arbetsgivaren kan erbjuda det stöd du behöver som chef och att detta stöd finns över tid.

Vilka faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare? (Ange gärna flera.)

1 Ett bra ledarskap/arbetsledning
2 Bra lön/löneutveckling
3 Rimlig arbetsbelastning
4 Bra team/arbetskamrater
5 Möjlighet till kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning
6 Möjlighet att påverka sin arbetssituation
7 Tid till återhämtning och reflektion
8 Bra arbetsmiljö
9 Bra introduktion för nyanställda
10 Bra utvecklingsmöjligheter
11 Mer tid för det sociala arbetet
12 Administrativ avlastning
13 En trygg arbetsplats
14 Övrigt
Vilka förutsättningar har du för att bedriva ett bra ledarskap?
Har du vidareutbildat dig inom ledarskap?
Skulle du vilja vidareutbilda dig mer inom ledarskap?
Om undersökningen
Undersökningarna är gjorda mot socialchefer, IFO-chefer och enhetschefer eller motsvarande chefer inom socialtjänsten 14–21 januari 2019.

Prova dina vingar som studentmedarbetare i Västerås stad

Jimmy Bostedt, biståndshandläggare och Ida Lund, studentmedarbetare som biståndshandläggare i Västerås. Foto: Per Groth
Jimmy Bostedt, biståndshandläggare och Ida Lund, studentmedarbetare som biståndshandläggare i Västerås. Foto: Per Groth
Som studentmedarbetare vid biståndsenheterna inom Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, får du chansen att skaffa dig egen erfarenhet av och insikt i de utmaningar och upplevelser som biståndshandläggare står inför. Det är lärorikt och ger en gradvis introduktion till det framtida yrket.

Ida Lund utbildar sig för närvarande till socionom på Mälardalens högskola. Vid sidan om sina studier arbetar hon cirka 15 timmar i veckan som biståndshandläggare på Biståndsenheten äldreomsorg.
– Det är ett perfekt upplägg som tar stor hänsyn till de förutsättningar jag har som student. Det är inga problem att hinna med skolan och det finns ingen press från Västerås stads sida; dessutom är det oerhört lärorikt – det känns nästan som att jag pluggar när jag är på jobbet också, och jag har fått stor nytta av mina nya kunskaper även i skolan. Känner jag mig osäker så har jag stöd från min mentor, som hjälper till med ärenden och ser till att jag får en lagom inlärningskurva, säger hon.

Ett stöttande arbetsklimat
Jimmy Bostedt utbildade även han sig till socionom vid Mälardalens högskola. Liksom Ida arbetade han som studentmedarbetare och utförde därutöver sin VFU vid Hälso- och sjukvårdsenheten i Västerås stad. Idag arbetar han vid Hälso- och sjukvårdsenheten som biståndshandläggare.
– VFU:n hade stor inverkan på att jag valde att arbeta just här. Under perioden fick jag en bra relation med både chef och kollegor, så när jag fick fast anställning kunde jag känna mig helt trygg när jag axlade min nya roll. Den stöttande stämningen är densamma nu som när jag genomförde min VFU, så vi har ett väldigt bra klimat.

Blir säker i yrkesrollen
Både Jimmy och Ida trivs väldigt bra med att arbeta inom myndighetsutövning. Som Jimmy uttrycker det: de brinner för att hjälpa människor i utsatta situationer till ett bättre liv. De betonar att som handläggare har de tillgång till samma möjligheter i sin yrkesroll oavsett vilken enhet de arbetar vid.
– Vi tycker båda om att arbeta i Västerås stad och det är skönt att arbeta vid en enhet som verkligen strävar efter att ge oss goda förutsättningar. Ett bra exempel är det starka fokus som finns på fortbildning – biståndshandläggare erbjuds kontinuerligt möjligheter att kompetensutveckla sig och till och med studentmedarbetarna får tillgång till olika utbildningar. Det gör oss dessutom säkrare i vår yrkesroll, avslutar de.

Västerås stad, biståndsenheterna
Som biståndshandläggare inom Sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, arbetar du antingen med inriktning mot yngre personer med funktionsnedsättning eller mot äldre. Arbetsmiljön präglas av hög kompetens och erfarenhet, professionalism, flexibel arbetstid, möjligheter till egen utveckling och ett gott kamratskap med bra stöd.

Västerås stad
Stadshuset
721 87 Västerås
Tel: 021-39 00 00
E-post: kontaktcenter@vasteras.se
www.vasteras.se