Etikettarkiv: Engagemang

Delaktighet skapar arbetsglädje

Nina Ninson, socialsekreterare, Cecilia Wassén, enhetschef och Natalija Bahram, socialsekreterare.
Nina Ninson, socialsekreterare, Cecilia Wassén, enhetschef och Natalija Bahram, socialsekreterare.
Inom individ och familjeomsorgen i Upplands Väsby arbetar medarbetare och chefer tillsammans för att utveckla verksamheten. Det har skapat ett inkluderande arbetsklimat där medarbetarna brinner för sitt jobb.

Den positiva arbetssituationen är påtaglig och hos medarbetarna sjuder det av engagemang och arbetsglädje. Dessutom har engagerade kommunpolitiker som förstår verksamheten sett till att det finns resurser som ger ett brett utbud av insatser för att ge bästa möjliga stöd till den som behöver hjälp.

Kompetenta och engagerade medarbetare
Arbetet med att utreda och placera barn och unga är uppdelat på två enheter, utredningsenheten och placeringsenheten, och sedan sommaren 2017 har de genomfört en genomgripande utveckling av verksamheten.
– Vi har bland annat infört rutiner och ett regelverk som gör att medarbetarna känner en större trygghet i arbetet och gör det är lättare att komma in som ny. Det utvecklingsarbetet fortgår och vi välkomnar alla som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling, säger Charlotta Marklund som är chef för individ- och familjeomsorgen.
Som en följd av utvecklingsarbetet, som skett i nära samarbete mellan chefer och medarbetare, har personalomsättningen sjunkit och arbetsklimatet förbättrats betydligt. Man satsar också mycket på personalens kompetensutveckling.
– Jag har ännu inte sagt nej till en önskan om vidareutbildning, vi strävar hela tiden efter att medarbetare ska känna att de utvecklas i sin profession konstaterar Cecilia Wassén, enhetschef för utredningsenheten.
På Placeringsenheten arbetar man aktivt med så kallad feedback-kultur där medarbetarna återkopplar till varandra när man gör något bra eller om man ser att det är något som kan göras bättre. Man har dessutom en noggrann uppföljning av medarbetarnas arbetssituation.
– Vi har regelbundet individuella genomgångar där vi ser över varje medarbetares situation i sin helhet, allt från antal ärenden och svårighetsgrad, flextidsuttag, medarbetarens stress­nivå m.m. och vid behov prioriterar vi om. Det är viktigt att våra medarbetare känner att de får ihop hela tillvaron, så vi månar om att skapa så mycket flexibilitet i arbetstider och arbetssätt som möjligt. Medarbetare som trivs är vår viktigaste tillgång, förklarar Carina Olsson, enhetschef på Placeringsenheten.

En verksamhet i utveckling
De två enheterna som arbetar med myndighetsutövning barn och ungdom samverkar med varandra, men utvecklar samtidigt sin respektive verksamhet. På utredningsenheten tar man emot och utreder ärenden som kommer in samt beslutar om olika typer av insatser.
– Det är en styrka i Upplands Väsby att det finns resurser och ett brett utbud av insatser vi kan sätta in. Det känns tryggt att veta att det alltid finns något vi kan göra för den som kommer och söker stöd. En annan fördel är att det finns en bra öppenvård knuten till vår verksamhet som vi samarbetar mycket med, förklarar Natalija Bahram, socialsekreterare på utredningsenheten.
Placeringsenheten för barn och unga arbetar med ensamkommande barn, och barn där det finns behov av placering i familjehem då situationen hemma inte fungerar.
– Att vi är uppdelade på två enheter gör att vi kan fokusera på att arbeta med placeringarna, förklarar en social­sekreterare på Placeringsenheten. Ut­över det löpande arbetet har jag även utrymme att vara med i projekt och utvecklingsarbete, vilket gör att arbetet aldrig känns enahanda.

Digitalisering och delaktighet i fokus
Utvecklingsarbetet inom Placeringsenheten har också resulterat i ett stödpaket till familjehemmen som inkluderar informationsträffar, utbildningar och föreläsningar.
– Syftet är att stärka familjerna och ge dem möjligheter till kompetensutveckling samt ge dem ett nätverk av andra familjehem. De erbjuds även handledare som stöd under placeringstiden, berättar Carina Olsson.
Upplands Väsby satsar även på nya digitala verktyg. Ett exempel är ”BarnSam” som används vid samtal med barn när man följer upp placeringar. Upplands Väsby var först i Stockholm med att börja använda verktyget med mycket goda resultat.
På utredningsenheten är medarbetarnas delaktighet i utvecklingsarbetet viktigt och man arbetar utifrån SKL:s styrmodell ”leda för resultat”.
– Det är en spännande resa vi har gjort och resan fortsätter, vi är inte klara med allt, men vill du vara med och bygga och få känna att du bidrar ska du komma hit. Här finns chansen att utveckla både sig själv och verksamheten, sammanfattar Cecilia Wassén.

För mer information om att arbeta hos Upplands Väsby, klicka här

Carina Olsson, enhetschef, Katarina Eriksson, assistent och Johanna Kristjánsdóttir, biträdande enhetschef.
Carina Olsson, enhetschef, Katarina Eriksson, assistent och Johanna Kristjánsdóttir, biträdande enhetschef.
Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby
Upplands Väsbys kommun ligger mellan Stockholm och Uppsala och har 45 000 invånare. På social- och omsorgskontoret, dit avdelningen för individ- och familjeomsorg hör, jobbar 583 personer. Från kommunen kom bland annat rockbandet Europe.
www.upplandsvasby.se

Idéburna sektorn intressant för många socionomer

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna. Foto: Linda Håkansson
8 av 10 socionomer kan tänka sig att arbeta i en idéburen verksamhet med socialt arbete. Frihet under ansvar, goda möjligheter att påverka verksamheten och utforma den i samverkan med brukarna bidrar till den idéburna sektorns attraktivitet.

– Undersökningsresultatet känns mycket positivt, och bekräftar vår bild av att det finns ett stort intresse för den idéburna sektorn bland socionomer. Många socionomer uppskattar att det inte finns några myndighetsutövande arbetsuppgifter i den idéburna sektorn samt att organisationernas värderingar är ständigt närvarande i den dagliga verksamheten, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Växande välfärdssektor
Den idéburna sektorn representerar en stor mångfald av organisationer med varierande inriktningar, exempelvis HVB-hem, familjehem, tjej- och kvinnojourer, skyddade boenden, liksom organisationer som arbetar med hemlösa, EU-migranter, funktionshindrade och personer med psykisk ohälsa.
– De flesta arbetsområden för socionomer i offentlig sektor finns även representerade i den idéburna sektorn, förutom myndighetsutövningen. Vår sektor står i dagsläget för drygt tre procent av den svenska välfärden. Vårt mål är att den 2030 ska stå för tio procent av välfärden. För att nå målet krävs förstås engagerade och kompetenta medarbetare. Om vi når vårt tillväxtmål innebär det ännu fler arbetstillfällen för socionomer i den idéburna sektorn framöver, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Tydlig vision
– Eftersom den idéburna sektorn växer och vi framöver kommer att behöva fler socionomer är det extra roligt att så många socionomer kan tänka sig en framtid hos oss, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission och styrelseledamot i Famna.
Han upplever att många socionomer som tidigare arbetat i politiskt styrda organisationer attraheras av möjligheten att istället arbeta i en organisation som präglas av en tydlig vision kring vad man vill åstadkomma. Den idéburna sektorn kan erbjuda många olika karriärvägar för socionomer. Sektorn har bland annat ett stort behov av att rekrytera chefer under de kommande åren.

Engagemang och stark värdegrund
– Den idéburna sektorn består av organisationer som under många år tagit ett stort ansvar för välfärden. Sektorn har en ambition att växa och ta ett ökat ansvar för den sociala välfärden. Socionomer som vill verka i en kontext där engagemang och en stark värdegrund utgör själva fundamentet för hela verksamheten har många goda skäl att söka sig till vår sektor. Lönerna är i nivå med andra sektorer, och här finns en stor mångfald av olika typer av verksamheter, säger Jonas Wihlstrand.

Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms stadsmission. Foto: Robin Benigh/Stockholms Stadsmission
Skulle du kunna tänka dig att arbeta i en idéburen verksamhet inom socialt arbete?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 12–17 december 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige. Statistisk felmarginal 2,5–4,0 procentenheter.