Etikettarkiv: Barn- och ungdomsvård

Hållbar förändring av sociala barn- och ungdomsvården

Regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve överlämnar slutrapporten av den sociala barn- och ungdomsvården till Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet
Regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve överlämnar slutrapporten av den sociala barn- och ungdomsvården till Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Den 15 december 2017 överlämnade regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve slutrapporten av den sociala barnoch ungdomsvården. Slutsatserna är bland annat att ytterligare krafttag behövs för att den sociala barn- och ungdomsvården ska vara jämlik och likvärdig över hela Sverige samt att personalsituationen långsiktigt behöver stabiliseras.

Rapportens huvudförslag är Barnets och ungdomens reform – förslag för en hållbar framtid, en reform som ska leda till en långsiktig förändring av den sociala barn- och ungdomsvården.

Sammanhållna verksamheter
– I reformförslaget betonas behovet av att belysa den sociala barn- och ungdomsvården över de lagstiftningsområden som berör barn och unga så att verksamheterna blir mer sammanhållna. Ett viktigt syfte är att identifiera mellanrum och behov av förstärkningar mellan lagar och verksamheter och därigenom säkra att barn, unga och deras familjer får tidig hjälp och inte riskerar att bollas mellan olika verksamheter, säger Cecilia Grefve.
Hon föreslår att reformen organiseras genom en tvärsammansatt kommitté med företrädare från barn, unga och deras familjer, samt företrädare från nationell, regional och kommunal nivå. Även företrädare från akademin bör medverka.

Samverkan mellan aktörer
Den sociala barn- och ungdomsvården är ett brett område med förgreningar i många delar av samhället. En nära samverkan mellan aktörer som skola, förskola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, civilsamhället och politiker på samtliga samhällsnivåer är därför nödvändig.
– Det behövs åtgärder på nationell, regional och lokal nivå för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Man bör även fundera på hur arbetet organiseras mellan olika aktörer. Det behövs en koordinering av myndighetskontakter som underlättar för barn och unga som behöver hjälp, säger Cecilia Grefve.

Stabil kompetensförsörjning
Ett delsyfte med den nationella samordnarens arbete har varit att stärka förutsättningarna för en stabiliserad kompetensförsörjning. Cecilia Grefve påminner om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, rimlig arbetsbelastning, delaktighet och inflytande, vikten av att få använda sin yrkeskompetens, stöd i svåra frågor samt ett närvarande ledarskap. Det är faktorer som kan få fler socionomer att vilja stanna kvar i den sociala barn- och ungdomsvården.
– Allt fler kommuner och hela regioner erbjuder systematisk introduktion för nyanställda. Många arbetar också för att öka barn, ungdomars och deras familjers delaktighet i det sociala arbetet. Mycket bra utvecklingsarbete pågår rumt om i landet, men samtidigt förekommer inte dessa satsningar i samtliga kommuner. Det stöd barn och unga behöver och erbjuds ska inte vara beroende av boendeort. Det behövs en bred nationell, regional och kommunal satsning på den sociala barn- och ungdomsvården för att öka och säkra dess likvärdighet säger Cecilia Grefve.

Oberoende utvärdering av BBIC
I slutrapporten föreslås även en oberoende utvärdering av dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC).
– Man bör titta på hur BBIC har stärkt barn och ungas delaktighet och på vilket sätt systemet har underlättat utredningsarbetet. Dessa frågor bör utvärderas, inte minst med bakgrund av att dokumentations- och utredningsarbetet upplevs ha ökat sedan BBIC infördes, avslutar Cecilia Grefve.

Stärker socialsekreterare i barn- och ungdomsvården

Sofia Lager Millton, FoU-ledare på FoUrum – social välfärd i Region Jönköpings län och Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på Göteborgsregionens kommunalförbund
Sofia Lager Millton, FoU-ledare på FoUrum – social välfärd i Region Jönköpings län och Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på Göteborgsregionens kommunalförbund

Socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården är ofta i behov av kontinuerlig kompetensutveckling och andra åtgärder som stärker dem i deras yrkesroll. Flera regioner har därför initierat långsiktiga satsningar som ska bidra till att stärka just denna yrkesgrupp.

– 2010 började vi diskutera hur vi kunde stärka socialsekreterare i barnoch ungdomsvården. Det blev startskottet för ett projekt som pågick i 2,5 år. Inom ramen för projektet provade vi en mängd olika utbildningar. 2013, när projektet avslutades, fortsatte vi att arbeta systematiskt med kompetensutveckling av socialsekreterare inom just barn- och ungdomsvården i länets samtliga kommuner, säger Sofia Lager Millton, FoU-ledare på FoUrum – social välfärd i Region Jönköpings län, som arbetar med kommunerna i Jönköpings län.

Introduktionskurs för nyanställda
Hon anser att även om socialsekreterare som är nya i yrket ofta tar sig an sina arbetsuppgifter med stor entusiasm så är det viktigt att samtidigt erbjuda utrymme för reflektion och stöd. I Jönköpings län erbjuder samtliga kommuner därför en gemensam introduktionskurs för nyanställda socialsekreterare.
– Kursen fokuserar både på mjuka och hårda faktorer. Vi går till exempel igenom handläggningsprocessen, men låter även socialsekreterarna ta del av erfarenheter från människor som varit i kontakt med socialtjänsten. Socialsekreterare med mångårig yrkeserfarenhet fungerar som föreläsare på utbildningen. Det lyfter och bekräftar de erfarna socialsekreterarna och ger de nyanställda förebilder inom yrket, säger Sofia Lager Millton.

Utvecklar specialistspår
Region Jönköpings Län utvecklar nu ett strukturerat kompetensutvecklingskoncept även för erfarna socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården.
– Det är viktigt att de erfarna socialsekreterarna känner att det finns andra utvecklingsvägar än att bli chef eller arbetsledare. Vi satsar därför nu på att utveckla specialistspår som gör det möjligt för erfarna socialsekreterare att specialisera sig inom exempelvis hedersproblematik eller våld och sexuella övergrepp. Specialistkompetenserna ska därefter kunna samverka över kommungränserna, säger Sofia Lager Millton.

Skillnad för barn och unga
I april 2017 lanserades Yrkesresan, en satsning som utvecklar kompetensen och stärker stabiliteten bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgsregionen. Inledningsvis vände sig Yrkesresan till nya socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga, men på sikt kommer vi även att erbjuda kompetensinsatser för erfarna socialsekreterare, arbetsledare och chefer. Tanken är att rusta nyanställda medarbetare för arbete med barn och unga, men även erbjuda samtliga socialsekreterare inom området den kontinuerliga kompetensutveckling som krävs för att arbeta inom ett så komplext område som den sociala barn- och ungdomsvården.
– Det långsiktiga målet är att göra skillnad för de barn och unga som socialtjänsten möter genom ökad kompetens och stabilitet hos personalen. Yrkesresan varvar webbaserad utbildning med fysiska kursdagar som erbjuder fördjupning och erfarenhetsutbyte mellan socialsekreterare i regionens alla kommuner och stadsdelar, säger Cristina Dahlberg, projektledare för Yrkesresan på Göteborgsregionens kommunalförbund.
– Många socialsekreterare gillar att vi samlat mycket information på en sajt där de själva kan logga in och stärka sin kompetens när de har tid över. Vår målsättning är att Yrkesresan ska få fler socialsekreterare att söka sig till och vilja stanna kvar i den sociala barn- och ungdomsvården, säger Cristina Dahlberg.

Yrkesresan ger Lerums nya medarbetare trygg start

Lena Nordvinter, Cecilia Wester och Madeleine Fälldin hos Lerums kommun. Foto: Peter Ringström
Lena Nordvinter, Cecilia Wester och Madeleine Fälldin hos Lerums kommun. Foto: Peter Ringström
– Yrkesresan har bidragit till att jag känner större trygghet i min nya yrkesroll, säger Cecilia Wester, utredare vid Socialtjänsten Lerum. Här erbjuds alla nya medarbetare Yrkesresan, en satsning på kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården.

Lena Nordvinter, socionom och metodhandledare för barn och ungagruppen i Lerums kommun, har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Sedan en tid tillbaka har hon ett uppdrag som utbildare inom Yrkesresan, en satsning inom Göteborgsregionen som syftar till att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården.
– Det finns ett glapp mellan socionomutbildning och arbetsliv som gör att det kan vara tufft att gå direkt från skolbänk ut i verkligheten. Yrkesresan är tänkt att fungera som en brygga mellan teori och praktik och utrusta nya medarbetare med redskap som gör att de snabbare finner sig tillrätta i sitt nya yrke.
Utbildningen leds av personer som liksom Lena har jobbat länge inom socialtjänsten.
– Vi älskar våra jobb och vill ge våra nya kollegor en bra start och trygghet i yrket så att de snabbare upptäcker vilket fantastiskt roligt jobb de har valt. Förutom ett basblock ingår även tematräffar och yrkesinriktad handledning där deltagarna kan utbyta erfarenheter med kollegor från andra socialtjänster i samma situation.

Tydlig satsning
Madeleine Fälldin, utredare inom barn och unga vid Socialtjänsten i Lerum, tycker att Yrkesresan gav henne precis det hon behövde, en bra skjuts in i yrkeslivet.
– Lerums kommun är ett utmärkt ställe att börja sin socionombana på. Verksamheten är lagom stor och jag har blivit mycket väl omhändertagen och tillåtits att utvecklas och växa in i yrkesrollen i min egen takt.
Cecilia Wester, även hon utredare inom barn och unga, nickar instämmande.
– Jag har fått en jättebra start tack vare såväl Yrkesresan som mycket stöd från kollegor samt en lyhörd chef som uppmuntrar sin personal att gå olika utbildningar. Här finns en tydlig satsning på att vi medarbetare ska trivas och få de resurser och verktyg vi behöver för att göra ett bra jobb.

Lerums kommun
Lerums kommuns har en vision om att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025, hållbarhet, kreativitet och inflytande är viktiga ledord som genomsyrar kommunens arbete. I kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Lerums kommun
Bagges torg, Brobacken 1
443 80 Lerum
Tel: 0302-52 10 00
www.lerum.se

www.lerum.se