Arbetssituationen i socialtjänsten

Pandemin har varit krävande för många socionomer

Publicerad 22 februari 2022
Text: Annika Wihlborg
Lise Aragaw Johansson, facklig sekreterare och skyddsombud samt ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

För många socialsekreterare har coronapandemin inneburit en konstant hög arbetsbelastning då de i hög utsträckning fått ägna sig åt brandsläckning och att täcka upp för sjuka kollegor. Under pandemiåren har dessutom det förebyggande arbetet och kompetensutvecklingen i hög grad prioriterats bort, vilket genererat en social skuld och fortbildningsskuld.

– Många människor har troligen undvikit att ta kontakt med socialtjänsten under pandemin. Vi ser exempelvis att antalet anmälningar av hot och våld i nära relationer minskat drastiskt. I efterdyningarna av pandemin kommer antalet klienter som söker sig till socialtjänsten sannolikt att öka. Det gäller både nya grupper som söker ekonomiskt bistånd och andra typer av ärenden, säger Lise Aragaw Johansson, facklig sekreterare och skyddsombud samt ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

”I efterdyningarna av pandemin kommer antalet klienter som söker sig till socialtjänsten sannolikt att öka.”

Analysera arbetssituationen
Hemarbete och att inte kunna träffa klienter fysiskt har haft tydliga konsekvenser för socialtjänstens förebyggande arbete. Lise Aragaw Johansson anser att arbetsgivare bör göra en analys av hur situationen sett ut i socialtjänsten under pandemin, vilka erfarenheter man kan ta med sig från denna period och hur socialtjänsten bör förstärkas för att kunna hantera den sociala skuld som uppkommit under pandemin.
– Socialsekreterare som uppskattat möjligheten att arbeta hemifrån kan exempelvis fortsätta med det en dag i veckan. Då kan de beta av administrativa arbetsuppgifter och istället fokusera på klientarbete när de befinner sig på kontoret. En prioritering nu är att så snabbt som möjligt återgå till att träffa klienter fysiskt, säger hon.

Eftersatt kompetensutveckling
Kompetensutveckling är ett område som prioriterats bort helt för många socionomer under pandemin, och det uppdämda behovet är omfattande. Lise Aragaw Johansson efterlyser därför en kraftsamling för att täcka upp åtminstone delar av behoven, annars riskerar socialtjänsten att förlora många erfarna medarbetare.
– Nu när pandemin börjar klinga av bör arbetsgivare sätta ner foten gentemot politikerna och tydliggöra hur deras arbetssituation ser ut, med en långvarigt hög arbetsbelastning. Det krävs helt enkelt mer resurser och fler kollegor för att vi ska kunna värna om arbetsmiljön och samtidigt stå rustade för det ökade klienttrycket. Det är i slutänden politikernas ansvar att dimensionera socialtjänsten så vi kan bedriva en rättssäker och kvalitetssäkrad verksamhet även framöver, säger Lise Aragaw Johansson.