Socialtjänstens tjänstemän ska besluta i individärenden

Publicerad 11 september 2018
Text: Annika Wihlborg

Heike Erkers förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström
Heike Erkers förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström
9 av 10 socionomer anser att beslut i socialtjänstens individärenden ska fattas av tjänstemän. Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, anser att ett förändrat beslutsmandat för tjänstemännen kan öka kvaliteten på de beslut som fattas.

89 procent av socionomerna anser att beslut i socialtjänstens individärenden ska fattas av tjänstemän och inte av politiskt tillsatta ledamöter i socialnämnden.
– Undersökningsresultatet är inte direkt överraskande, det bekräftar att många socionomer upplever en frustration i att besluten i individärenden i dagsläget fattas av socialnämnden. Det beror förmodligen bland annat på att socialnämndernas sammansättning och kompetens varierar avsevärt mellan olika kommuner, säger Heike Erkers.
Hon anser att om mandatet att fatta beslut istället flyttas över till tjänstemannanivå så kan det stärka socialsekreterarnas autonoma ställning och möjlighet att stå upp för sitt yrkesområde.

Svårt ställa krav på kompetens
– Att även 89 procent av socionomerna i undersökningen tycker att man bör ställa krav på relevant kompetens och utbildning bland socialnämndens ledamöter tyder på att många anser att kvaliteten i socialtjänstens beslut kan förbättras om de fattas på tjänstemannannanivå, säger Heike Erkers.
Hon påpekar samtidigt att det i egentlig mening inte går att ställa specifika kompetenskrav på socialnämndens ledamöter eftersom de är politiskt tillsatta.
– Ledamöterna är ju folkvalda och en av demokratins spelregler är just att vem som helst kan bli folkvald. Jag förstår samtidigt att många socionomer anser att man bör ställa krav på relevant kompetens och utbildning hos socialnämndens ledamöter, inte minst eftersom deras tjänsteutövning är så beroende av dessa beslut. Vi anser dock att man i första hand bör välja en annan utgångspunkt, nämligen att överföra beslutsmandatet på tjänstemännen, säger Heike Erkers.

Regleras i socialtjänstlagen
– Det här är en återkommande fråga bland våra medlemmar. Socialnämndens beslutsrätt innebär att socialsekreterare i dagsläget inte är någon autonom profession på samma sätt som exempelvis läkare, sjuksköterskor eller lärare. Om mandatet att fatta beslut i individärenden förflyttas till tjänstemannanivå är det viktigt att socialsekreterarna har tillräckliga resurser för att fatta dessa beslut, säger Heike Erkers.
Vem som ska fatta beslut i social­tjänstens individärenden regleras i socialtjänstlagen. Akademikerförbundet SSR följer därför den pågående regeringsutredningen av framtidens socialtjänstlag med stort intresse. Heike Erkers efterlyser också en politisk debatt kring behovet av en sammanhållen vision för den svenska socialpolitiken.
– Frågor kring socialpolitik och därmed även tjänstemannaansvar vid beslut i individärenden har i dagsläget dessvärre väldigt lite utrymme i den politiska debatten, säger hon.

Bör det finnas krav på relevant kompetens och utbildning hos politiskt tillsatta ledamöter i socialnämnderna?
Ska beslut i individärenden fattas av tjänstemän inom socialtjänsten eller av politiskt tillsatta ledamöter i socialnämnden?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde 23–27 augusti 2018 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.