Det får socionomerna att stanna hos sina arbetsgivare

Publicerad 1 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Dinah Åbinger, socialdirektör i Helsingborgs stad, Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR (Foto: Linus Meyer) och Pia Björking Petersson kommunombud för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs Stad.
Dinah Åbinger, socialdirektör i Helsingborgs stad, Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR (Foto: Linus Meyer) och Pia Björking Petersson kommunombud för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs Stad.
”Vilka är de viktigaste faktorerna för att socionomer ska stanna hos sina arbetsgivare inom socialt arbete?” De viktigaste faktorerna enligt socionomerna är rimlig arbetsbelastning, bra lön, bra ledarskap/arbetsledning. Det visar Framtidens Karriär – Socionoms undersökning.

– Undersökningsresultatet motsvarar mina erfarenheter av vilka faktorer som är avgörande för att få socionomer att stanna hos sin arbetsgivare. Rimlig arbetsbelastning, bra lön och bra ledarskap är tre tunga faktorer som innefattar många olika aspekter, det är inte förvånande att de rankas högst, säger Dinah Åbinger, socialdirektör i Helsingborgs stad.

Uppnå kontinuitet
– Att socionomer stannar hos sin arbetsgivare är viktigt för att uppnå kontinuitet i det sociala arbetet, både för klienter och för stabiliteten i arbetsgrupperna. Genom att behålla medarbetare kan socialtjänsten även tillvarata den kompetens och erfarenhet som byggs upp i personalgruppen. Samverkan med externa aktörer får också mer kontinuitet med en lägre personalomsättning, säger Dinah Åbinger.
De faktorer som är viktigast att förbättra är, enligt Dinah Åbinger, ett nära ledarskap som har bra koll på socionomernas förutsättningar och därmed kan ge dem rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Att våga rensa bort arbetsuppgifter och arbetsmoment som inte tillför mervärde för klienten och som kan hanteras av personer som saknar socionomkompetens är ytterligare en faktor som kan bidra till en mer hållbar arbetsmiljö, vilket kan få fler att stanna.

Resultatet skickar tydlig signal
– Undersökningsresultatet överensstämmer med aktuell forskning och de undersökningar vi genomför, där arbetsbelastning, lön och en närvarande chef är de tre viktigaste faktorerna. Resultatet tyder på att det på många håll råder en kris i socialtjänsten. Om grundförutsättningarna varit på plats och organisationerna var mer stabila hade förmodligen faktorer som tillgång till karriärutvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling rankats betydligt högre i undersökningsresultatet, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
– Undersökningsresultatet skickar en tydlig signal till arbetsgivarna kring behovet av långsiktiga investeringar som främjar socionomernas arbetsmiljö och ger dem rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Camilla Sköld.

Bygga upp erfarenhetskapital
Hon anser att arbetsgivare bör vara långsiktiga och göra en avvägning av vad en god personalpolitik kostar jämfört med kostnaderna för att ha en hög personalomsättning.
– Socionomarbetet är komplext och kvalificerat. Det är därför mycket viktigt att enskilda socionomer och organisationer tillåts bygga upp ett erfarenhetskapital som de kan använda i sitt dagliga arbete. En god kontinuitet i personalgruppen främjar även en god kvalitet i det sociala arbetet, säger Camilla Sköld.

Minska arbetsbelastning nyckelfråga
– Att minska arbetsbelastningen är en nyckelfråga för att få fler att stanna, exempelvis genom att öka grundbemanningen eller att stärka det administrativa stödet så socialsekreterare kan ägna sig åt sitt huvuduppdrag, säger Pia Björking Petersson, som har tio års erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare och familjerättssekreterare och numera är kommunombud för Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad.
Att ha en chef som visar uppskattning för medarbetarnas insatser och är lyhörda för deras synpunkter är en faktor som Pia Björking Petersson särskilt understryker då det gäller att få socionomer att stanna.
– Många socionomer som jag träffar efterlyser även möjligheten till en god löneutveckling utan att nödvändigtvis byta arbetsgivare. Det är också viktigt att cheferna ges rätt förutsättning att verkligen finnas där för och stötta sina medarbetare, säger hon.

Vilka av följande faktorer anser du är viktigast för att socionomer ska stanna hos sin arbetsgivare inom socialt arbete?
stanna_diagram
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma socionomer i Sverige. Undersökningen genomfördes 13–17 januari 2017. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.