Lyckad satsning på arbetsmiljöfrågor och personlig utveckling

Publicerad 7 september 2016

Inger Dorrian, enhetschef, Sanna Kjellin Anderson, enhetschef och Cecilia Eurenius, biståndshandläggare i Täby kommun. Foto: Ian Johnson
Inger Dorrian, enhetschef, Sanna Kjellin Anderson, enhetschef och Cecilia Eurenius, biståndshandläggare i Täby kommun. Foto: Ian Johnson
Uppmuntran till att utvecklas, bra karriärvägar och möjlighet att bredda sin kompetens. Det finns många skäl till att socionomerna i Täby kommun trivs på sin arbetsplats. Inte minst en tydlig prioritering av arbetsmiljön där chefer ser positivt på medarbetares engagemang och genomför förändringar för att förbättra. Här har du som medarbetare möjlighet att vara med och påverka.

Annie Jonsson började arbeta inom Täby kommun för fyra år sedan och har redan hunnit prova på en rad olika arbetsuppgifter. Det första klivet in i verksamheten tog hon som ganska nyutexaminerad socionom och började då som socialsekreterare på Familjeenheten. När hon var varm i kläderna på den posten kände hon att hon ville bredda sin kompetens och välkomnades på en ny tjänst som socialsekreterare i en mottagningsgrupp. Hon trivdes bra men såg saker som skulle kunna förbättra arbetsmiljön ytterligare.
– Tillsammans med några kollegor organiserade vi oss fackligt och jag utsågs till skyddsombud. Vårt engagemang togs emot positivt från arbetsgivarsidan. De lyssnade på våra synpunkter och flera av de frågor vi har drivit har vi lyckats påverka och förändra, säger Annie Jonsson, och exemplifierar med att man idag arbetar i mindre arbetsgrupper på Familjeenheten och att man fått mer tillgång till stöd från arbetsledare.

Annie Jonsson, socionom i Täby kommun.
Annie Jonsson, socionom i Täby kommun.
Sade sin mening och avancerade uppåt
Att medarbetare uppmuntras till att påverka verksamheten är Annie själv ett slags bevis för. Att hon har gjort sin röst hörd har gynnat henne i karriären. I våras rekryterades hon som gruppledare för en utredningsgrupp.
Bilden av Täby kommun som en lyhörd arbetsgivare delar Annie Jonsson med sina kollegor. Inger Dorrian är enhetschef på Individ- och familjeomsorgens familjeenhet och hon värdesätter att det ges tillräckliga resurser för att kunna genomföra bra lösningar, både när det gäller arbetsbelastningen och möjligheten att hjälpa klienterna.
– Arbetsmiljön är prioriterad. Ingen ska behöva känna sig stressad eller vara för ansvarstyngd. På Familjeenheten har vi utvecklat vår organisation och utökat antalet tjänster. Och även om vi såklart har krav på oss att hålla budget märks det att Täby värnar om de sociala frågorna. Är det en klient som behöver en viss åtgärd i en utsatt situation har jag under alla mina år aldrig blivit nekad medel för att lösa den typen av problem. Att kommunen tror på oss och ger oss stöd bidrar till att mitt jobb känns tillfredställande, säger Inger Dorrian.

Modern arbetsplats
På flera sätt är modern ett ord som passar in på Täby kommun som arbetsgivare. Exempelvis är datorstödet, som socialsekreterarna så gott som dagligen använder i sitt jobb, webbaserat och ger därför möjlighet till både arbetsro och variation i yrket.
– Det är lätt och smidigt att jobba hem­ifrån. Jag brukar göra det ungefär en dag i veckan. Det är skönt när man vill koncentrera sig på att skriva, säger Cecilia Eurenius, biståndshandläggare för personer med funktionsnedsättning.
Men det är inte bara den tekniska utvecklingen som ligger i framkant. Med stöd av forskning har man i Täby även arbetat aktivt med ett gott bemötande. Det handlar både om att skapa ett vänligt klimat kollegor emellan och gentemot andra myndigheter, klienter och brukare.
– Vi värnar om en trevlig stämning. Från flera av dem vi hjälper och samarbetar med har vi fått fin respons på att vi uppfattas som mycket vänliga och tillmötesgående. Som myndighet tvingas vi ju säga nej i flera ärenden. Det är viktigt att kunna göra det på ett empatiskt sätt, säger Sanna Kjellin Anderson, enhetschef för avdelningen Äldreomsorg.
Bland annat har man i Täby strävat efter att sudda ut bilden av att vara en auktoritär myndighet genom att öka transparensen. På Familjeenheten har man fortsatt att utveckla arbetet enligt Signs of Safety vilket bland annat innebär att familjerna kommer till tals mer i utredningarna. I möten med barn görs dokumentationen numer alltid tillsammans med barnen och deras familj med hjälp av färgpennor på en whiteboard eller blädderblock.
– Vår strävan att öka klienternas delaktighet har dessutom gjort socialsekreterarjobbet roligare, säger Inger Dorrian.
Modernt är också det helt nya kommunhuset som växer fram mitt i Täby centrum. Flytten som är beräknad till våren 2017 kommer inte bara innebära att det blir större, ljusare och fräschare. Den nya kontorsbyggnaden kommer också vara bättre anpassad för den kommunala verksamheten eftersom alla olika avdelningar nu kommer att rymmas under samma stora nya tak.
– Jag måste erkänna att jag också gillar att vårt nya kontor är så centralt beläget, alldeles vid en av Sveriges största shoppinggallerior – Täby centrum, säger Sanna Kjellin Anderson.

Täby kommun
Idag bor det drygt 68 000 människor i Täby men kommunen växer och det pågår ett omfattande arbete med att planera för framtiden. Det byggs främst i de centrala delarna samtidigt som kommunens stora grönområden bevaras. Med expansionen av kommunen ökar även behovet av det sociala stödet. Nu söker Täby kommun engagerade socionomer som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten i samma positiva anda.

Kontaktpersoner:
Kotte Wennberg, Avdelningschef individ- och familje­omsorg
E-post: kotte.wennberg@taby.se
Tel: 08-55 55 9182

Marie Bildhjerd, Avdelningschef funktionsnedsättning
E-post: marie.bildhjerd@taby.se
Tel: 08-55 55 9165

Sanna Kjellin-Anderson, Enhetschef myndighet äldreomsorg
E-post: sanna.kjellinanderson@taby.se
Tel: 08-55 55 9948
www.taby.se

www.taby.se