Korta beslutsvägar och satsningar på samarbete i Simrishamns kommun

Publicerad 7 september 2016

Mats Bengtsson, enhetschef för barn- och ungdomsenheten, Helén Arvidsson, enhetschef för enheten för vuxna och Margareta Blom, chef för integrationsenheten i Simrishamns kommun. Foto: Peter Carlsson
Mats Bengtsson, enhetschef för barn- och ungdomsenheten, Helén Arvidsson, enhetschef för enheten för vuxna och Margareta Blom, chef för integrationsenheten i Simrishamns kommun. Foto: Peter Carlsson
Socialtjänsten i Simrishamn arbetar aktivt för att locka nya socionomer till förvaltningen. Snabba beslutsvägar och satsningar på samarbete i kombination med den lilla kommunens närhet och lyhördhet gör Simrishamn till en attraktiv och omväxlande arbetsgivare.

Socionomen Sofia Spetz är chef för handläggarenheten. Efter fem år i Simrishamn tog hon över rollen som chef med inriktning på myndighetsutövning inom vård och omsorg och LSS.
– Det finns många fördelar med att arbeta som socionom i en mindre kommun. Jag tror mig kunna säga att vi har mer tid för enskilda ärenden. Möjligheten för den enskilde medarbetaren att påverka sitt arbete är stor och delaktigheten för att utveckla kvaliteten i verksamheten är hög. Naturligtvis finns även andra styrkor – vi är en liten enhet med nära samarbete, internt, mellan olika avdelningar och förvaltningar och beslutsvägarna är korta.
Ett av Socialnämndens utvecklingsmål för socialförvaltningen 2016 är just samarbete. Arbetet fungerar ännu inte perfekt på alla plan men utvecklingen går snabbt framåt. Bland annat finns ett väl uppbyggt samarbete med kommunens skolväsende, arbetsförmedling och försäkringskassa, men det finns fortfarande förbättringar att göra.
– Exempelvis har kommunen gjort en specifik investering i utbytet mellan skolorna och individ- och familjeomsorgen för att tydliggöra processer och kvalitetssäkra arbetet, säger Sofia Spetz.

Sofia Spetz, chef för handläggarenheten.
Sofia Spetz, chef för handläggarenheten.
Öppenhet och lyhördhet
Inriktningen mot samverkan genomsyrar förvaltningen, både internt och med externa aktörer. Chefen för integrationsenheten, Margareta Blom, framhäver att det finns ett nätverk och en öppenhet i Simrishamn som hon trivs väldigt bra med. Förvaltningen strävar efter att ha en öppen, lyhörd dialog med sina medarbetare och inkludera dem i förändrings- och förbättringsarbete.
– Jag arbetade tidigare som enhetschef i Stockholm och flyttade hit för bara fyra månader sedan för att leda integrationsenheten och det har jag verkligen inte ångrat. Alla är måna om att hjälpa och stödja varandra och klimatet är lyhört för nya idéer och tankar.
Integrationsenheten arbetar med många initiativ, både för ensamkommande flyktingbarn och gentemot kommunens asylboenden. Margareta Blom betonar särskilt samspelet med olika frivilligorganisationer och ett flertal integrationsaktiviteter.
– Verksamheten omfattar allt från språkvän och SFI till bokklubbar, gåvobutiker och mamma/barn-aktiviteter och framöver siktar vi på att utvecklas än mer.

Samverkan mellan kommuner
Kommunen verkar även inom SÖSK, Sydöstra Skånes kommuner, som omfattar Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad och Tomelilla. Där kan kommunerna kan dra nytta av varandras styrkor.
– Vi har samverkan mellan kommunerna, exempelvis jourfamiljehem, alkoholhandläggning, familjerådgivning och en social jour som också inkluderar Vellinge, Staffanstorp och Svedala. Det är en mycket väl fungerande kollaboration, säger Mats Bengtsson, enhetschef för barn- och ungdomsenheten. Han lyfter även ett projekt förvaltningen har tillsammans med LSS för att överbrygga det glapp mellan åtgärder för barn och ungdom respektive vuxen som ibland kan uppstå.
Kollegan Helén Arvidsson, enhetschef för enheten för vuxna ger sitt bifall och passar på att poängtera att det inte alltid bra är med starka gränser mellan olika enheter utan att det är viktigt att hjälpas åt. Enheten för vuxna har till exempel en väl inarbetad samverkan med arbetsförmedling och vuxenpsykiatri.
– Vi har en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen, både vad gäller våra vanliga biståndstagare och våra nyanlända. Ett led i detta är att vi har socialsekreterare som en eller två dagar i veckan arbetar från arbetsförmedlingen så att de lätt kan organisera möten och konsultera övrig personal. Därutöver sker en form av samverkan mellan SÖSK-kommunerna då såväl chefer som handläggare har regelbundna nätverksträffar där vi tar oss an gemensamma utmaningar och bollar idéer.

Fokus på nya medarbetare
Liksom många andra kommuner runt om i landet finns det i nuläget en viss brist på socionomer i Simrishamn, men det finns redan en mängd satsningar som för att nya medarbetare ska känna sig både trygga och utmanade. Mats Bengtsson berättar att förvaltningen har utformat en hållbar organisation med bra chefsstöd.
– Vi ger mycket stöd till nya medarbetare, allt från en slags mentorskap till en introduktionsperiod. Vi siktar även på att man alltid ska kunna hantera ärenden i samverkan med någon – det resulterar i ett stimulerande kunskapsutbyte, vilket vi alla drar nytta av. Vi tar också emot kandidater från högskolan till varje enhet, något som innebär både ett stöd och en bra praktiktermin för kandidaterna och möjlighet för oss att sörja för vårt personalbehov, avslutar han.

Simrishamns kommun
Simrishamns kommun ligger i sydöstra hörnet av Skåne, i hjärtat av Österlen. Kommunen är stor med skånska mått mätt. Med en största längd av 45 km och bredd av 15 km blir den totala ytan 393 kvadratkilometer. Ungefär hälften är odlad åkermark och hälften skogs- och ängsmarker. Av runt 19 000 invånare bor cirka 6 000 i centralorten Simrishamn.

Socialförvaltningen
272 80 Simrishamn
Tel: 0414-81 90 00
E-post: social@simrishamn.se
www.simrishamn.se

www.simrishamn.se