Handlingsplan ska stärka attraktionskraft

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Kjerstin Bergman, som är socionom och SKL:s nationella samordnare för social barn-och ungdomsvård.
Kjerstin Bergman, som är socionom och SKL:s nationella samordnare för social barn-och ungdomsvård.
En av socialtjänstens strategiskt viktigaste utmaningar är hur de myndighetsutövande arbetena kan bli mer attraktiva för socionomer. En av de aktörer som arbetar aktivt med frågan är Sveriges Kommuner och Landsting. I juni 2015 antogs SKL:s handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”. Handlingsplanen innehåller 44 konkreta förslag som ska ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag.

– Vår omvärld har förändrats och den sociala barn- och ungdomsvårdens uppdrag är både större och svårare än tidigare. Det är bakgrunden till vår handlingsplan, som ska stärka skyddet för barn och unga, säger Kjerstin Bergman, som är socionom och SKL:s nationella samordnare för social barn- och ungdomsvård. Tidigare har hon även arbetat på Socialstyrelsen och med regeringens Barnskyddsutredning.

Fyra faktorer ökar attraktivitet
– Forskning visar att det främst är fyra faktorer som bidrar till att stärka attraktiviteten för socialtjänstens myndighetsutövande arbete: att det är tillräckligt god bemanning, d.v.s. att socialsekreterarna har ett rimligt antal ärenden, närhet till arbetsledning, ett strukturerat kompetensstöd för både nya och erfarna medarbetare samt att man är försiktig med omorganisationer. Det kan nämligen öka risken för att medarbetare säger upp sig, säger Kjerstin Bergman.
Ett exempel på en kommun som framgångsrikt tillämpat de fyra faktorerna i sin socialtjänst är Mölndals stad. Satsningen har bland annat gjort det lättare för Mölndals stad att rekrytera och behålla socialsekreterare. De har dessutom minskat sjukfrånvaron. Ytterligare ett exempel är Göteborgs stad, som skapat ett system där socialsekreterare får poängsätta sina ärenden utifrån typ av ärende. Poängsättningen ligger till grund för en dialog mellan arbetsledaren och varje enskild socialsekreterare om arbetsbelastningen.

Vidareutbildning på avancerad nivå
En utmaning för socialtjänsten är att använda kompetensen rätt. Idag ägnar sig socialsekreterare åt enkel administration omkring en timme per dag. Genom att kommunerna nu börjar anställa fler administratörer kan handläggare avlastas och få mer tid för barnen och ungdomarna. En åtgärd som kan göra socialtjänstens myndighetsutövande arbeten mer attraktiva är, enligt Kjerstin Bergman, att socialsekreterare och arbetsledare som ska arbeta med barn och unga erbjuds att gå en vidareutbildning på avancerad nivå som förser dem med rätt kompetens för att arbeta med komplexa barn- och ungdomsärenden.
– Ytterligare en viktig åtgärd är fler samordnande insatser där socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård samarbetar kring förebyggande insatser för barn och unga innan de når stadiet då händelserna leder till en anmälan, säger hon.