Digitaliseringen stor potential för socialtjänsten

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Digitaliseringen medför en omfattande potential för socialtjänstens verksamhet. En ökad digitaliseringsgrad kan både stärka klientsamverkan, underlätta informationsflödet och effektivisera vardagen för socialsekreterare.

Mats Rundkvist, strateg för välfärdsteknologi i Västerås stad.
Mats Rundkvist, strateg för välfärdsteknologi i Västerås stad.
Socialtjänstens digitaliseringssatsningar kräver förstås initiala investeringar, men kan ge stora effekter på sikt.
– Hela samhället befinner sig mitt i en spännande digitaliseringsutveckling som medför många nya möjligheter. Digitaliseringsutvecklingen har hittills inte kommit lika långt i socialtjänstens verksamheter som i andra delar av samhället, men i dagsläget arbetar drygt femtio svenska kommuner med digitaliseringsutveckling. Fler kommuner lär tillkomma framöver, säger Mats Rundkvist, strateg för välfärdsteknologi i Västerås stad.
Till de faktorer som hittills bromsat socialtjänstens digitaliseringsutveckling hör, enligt Mats Rundkvist, bland annat att lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen, att socialtjänsten inte varit särskilt förändringsbenägen samt en benägenhet att klamra sig fast vid en gammaldags tolkning av den gällande lagstiftningen.
– För klientens del medför en ökad digitalisering bland annat en ökad självständighet och en ökad trygghet. Med digital teknik ökar äldre människors trygghet och möjlighet att bo kvar i det egna hemmet och genom att öka digitaliseringsgraden i försörjningsstödsverksamhetens ärendehantering kan klienter följa sitt ärende och ansöka om försörjningsstöd digitalt, säger Mats Rundkvist.

Effektiviserad dokumentation
Digitaliseringen kan även göra det lättare att erbjuda klienter terapi via nätet och en ökad möjlighet till delaktighet i handläggningen av olika ärenden. För socialtjänstens medarbetare kan mer digitalisering innebära att dokumentationsarbetet effektiviseras, till exempel genom utökade möjligheter att dokumentera direkt i dator eller på läsplatta ute på fältet.
– Genom att strukturera dokumentationsprocessen, exempelvis med hjälp av olika mallar, kan socialsekreterare spara mycket dokumentationstid och istället spendera mer tid med klienterna. En ökad digitaliseringsgrad i socialtjänsten gör det lättare att komma åt rätt information vid rätt tidpunkt, vilket gör att informationsflödet fungerar bättre, säger Mats Rundkvist.
Hans råd till socialtjänster runtom i landet är att involvera medarbetarna redan på ett tidigt stadium i digitaliseringsprocessen och att samverka med andra kommuner.
– För att socialtjänstens digitaliseringsutveckling ska bli effektiv så ska varje enskild kommun inte behöva uppfinna hjulet på nytt. Ett framgångsrikt exempel på regional samverkan finns i Skaraborgs län, där den regiongemensamma socialjouren har digitaliserats, vilket bland annat gjort det möjligt att digitalt signera ordförandebeslut samt att information förmedlas på ett effektivt sätt mellan socialjouren och socialtjänsten, säger Mats Rundkvist.