9 av 10: Arbetsbelastning och per­sonal­omsättning allvarliga problem

Publicerad 7 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Jenny Ek, förbundsstyrelseledamot i Akademikerförbundet SSR (Foto: Kalle Assbring) och Karl Gudmundsson, ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (Foto: Mark Harris; frozentime.se).
Jenny Ek, förbundsstyrelseledamot i Akademikerförbundet SSR (Foto: Kalle Assbring) och Karl Gudmundsson, ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (Foto: Mark Harris; frozentime.se).
Över 90 procent av socionomerna betraktar arbetsbelastningen och personalomsättningen inom socialtjänsten som ett allvarligt eller mycket allvarligt problem. Motsvarande siffra för arbetsvillkoren är 76 procent. Hela 70 procent anser att personalomsättningen är ett mycket allvarligt problem inom socialtjänsten.

Det visar undersökningen som Framtidens Karriär – Socionom genomfört bland ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.

Tydlig signal till kommunerna
– Undersökningsresultatet illustrerar hur vardagen sett ut i flera år i socialtjänsten. Att så många betraktar arbetsbelastningen och personalomsättningen som så stora problem är en tydlig signal till kommunerna att åtgärda frågan, säger Jenny Ek, förbundsstyrelseledamot i Akademikerförbundet SSR och enhetschef på socialtjänsten på Alingsås kommun.
Hon anser att om socialtjänsten inte tar tag i dessa utmaningar så riskerar allt fler socialsekreterare att tvingas ägna sig åt brandsläckning snarare än att kunna ta ett helhetsgrepp genom att genomföra grundliga utredningar. Hög personalomsättning dränerar socialtjänstens erfarenhetskapital och försämrar kontinuiteten för den enskilda klienten. Den kommunala ledningen måste satsa sig ur situationen, det går inte att vänta.

Administrativ avlastning
– Kommuner bör avlasta socialsekreterarna med andra yrkesgrupper, exempelvis administrativ personal. Det är också viktigt att socialtjänstens medarbetare får tillgång till en pålitlig och effektiv IT-infrastruktur som underlättar dokumentationen samt att socialtjänsten inte kompromissar och försöker lösa kompetensförsörjningen genom att anställa andra yrkesgrupper än socionomer. Det riskerar att minska socialtjänstens attraktivitet bland socionomer och öka svårigheten att rekrytera, säger Jenny Ek.
– Ett klientnära arbete baseras på relationer. Hög personalomsättning minskar socialsekreterares möjlighet att etablera förtroendefulla relationer med sina klienter. Även kompetensöverföringen kollegor emellan blir lidande. Konsekventa och långsiktiga kompetensutvecklingssatsningar samt tillräcklig tid för reflektion och återhämtning är särskilt viktigt för socialsekreterare som möter människor med komplexa livssituationer, säger Jenny Ek.

Inte förvånad
– Bristen på socialsekreterare med rätt erfarenhet och kompetens leder till att personalomsättningen är hög samt att det uppstår vakanser som arbetsgivarna inte alltid lyckas fylla direkt. Det medför i sin tur en ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna som är kvar i organisationen. Dessa faktorer hänger ihop, undersökningsresultatet förvånar mig därför inte, säger Karl Gudmundsson, ordförande i Föreningen Sveriges social­chefer och socialdirektör i Jönköpings kommun.

Nationell yrkesintroduktion
Han anser att flera nationella initiativ kan bidra till att vända situationen för socialtjänsten.
– Introduktionen för nyexaminerade socionomer i socialtjänsten bör genomföras i form av en nationell satsning som kan erbjuda samtliga nyexaminerade socionomer en strukturerad och gemensam introduktion som är likvärdig i hela landet. Här kan även flera kommuner göra gemensam sak. I Jönköpings län har kommunerna valt att erbjuda en gemensam introduktion för nyrekryterade socialsekreterare, säger Karl Gudmundsson.

Specialistutbildning
Ytterligare en nationell åtgärd som kan bidra till att hantera socialtjänstens utmaningar är, enligt Karl Gudmundsson, specialistutbildningar för socionomer. Socionomer som arbetat ett par år inom socialtjänsten och vill specialisera sig ska ha möjlighet att gå en högskoleutbildning och kunna ta en specialistexamen, enligt ett system som påminner om sjuksköterskors specialistutbildningar.
– Likvärdiga möjligheter till såväl yrkesintroduktion som specialistutbildning kan få fler socionomer att vilja söka sig till och stanna kvar i socialtjänsten, även på längre sikt, säger Karl Gudmundsson.

Hur allvarligt problem anser du att arbetsbelastningen är för personalen inom social­tjänsten? Skala 1–5 där 1 = Inget problem alls och 5 = Mycket allvarligt problem.
problem_graf_1
Hur allvarligt problem anser du att personalomsättningen är inom socialtjänsten? Skala 1–5 där 1 = Inget problem alls och 5 = Mycket allvarligt problem.
problem_graf_2
Hur allvarligt problem anser du att arbetsvillkoren för personalen är inom socialtjänsten? Skala 1–5 där 1 = Inget problem alls och 5 = Mycket allvarligt problem.
problem_graf_3
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Socionom genomförde den 23–27 juni 2016 en trendundersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige.