Socionomernas råd till socialministern

Publicerad 20 januari 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socionomernas råd till ansvarig minister för sociala frågor och socialtjänsterna, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Socionomernas råd till ansvarig minister för sociala frågor och socialtjänsterna, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Om du skulle vara ansvarig minister för sociala frågor och socialtjänsterna, vilka frågor skulle du prioritera då? Den frågan fick ett slumpmässigt urval av socionomer i hela landet den 3–8 december 2015. Många socionomer skulle prioritera ökade resurser till det sociala arbetet med barn och en strukturerad yrkesintroduktionssatsning för samtliga ny­utexaminerade socionomer.

Det finns en stor spännvidd i socionomernas åsikter angående vad socialministern bör prioritera i det sociala arbetet. Många socionomer anser att ansvarig minister bör prioritera satsningar som minskar arbetsbelastningen och säkerställer både löneutveckling och arbetsmiljö för socionomer. Andra vill anställa fler socialsekreterare.

Fler yrkesroller inom socialtjänsten
På temat socionomers professionella utveckling efterlyses även möjligheten att skapa fler yrkesroller inom socialtjänsten, vilket kan bidra till att behålla erfarna socionomer. Andra satsningar som många anser bör prioriteras är obligatorisk rätt till kontinuerlig fortbildning, mentorer till nyblivna socionomer och obligatorisk handledning för alla yrkesverksamma socionomer två gånger per vecka.
Ökad samverkan mellan socialtjänstens förvaltningar och ett minskat dokumentationskrav hamnade också högt på mångas prioriteringslista, liksom en rimlig arbetsbelastning och mer metodstöd. När det gäller satsningar för olika målgrupper anser många socionomer att ministern bör prioritera satsningar för äldre och funktionshindrade.

Mer resurser till barn och unga
Flest anser dock att behovet av utökade resurser är som störst när det gäller barnutredningar och ett utökat utrymme för ett mer evidensbaserat förebyggande arbete med barn och unga. Önskemål kring ett ökat utrymme för forskning och metodutveckling överlag förekommer också. En annan önskan var hur socionomer kan ta hjälp av andra professioner i sitt utredningsarbete när det gäller barn, exempelvis förskollärare. En vanligt förekommande prioritering var också ett ökat fokus på olika typer av långsiktigt preventiva åtgärder.

Viktigaste prioriteringar till social­ministern:
1. Ökade resurser till ensamkommande flyktingbarn i synnerhet och integrationsarbete i allmänhet.
2. Genomtänkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade socionomer, obligatorisk handledning och regelbunden kompetensutveckling för samtliga yrkesverksamma socionomer.
3. Utökade resurser till arbetet med barn och unga.
4. Ökad samverkan, både inom socialtjänsten och med externa aktörer.
5. Satsningar som minskar arbetsbelastningen samt säkerställer löneutvecklingen och arbetsmiljön för socionomer.