Mjölby satsar på samverkan

Publicerad 20 januari 2016

Socialsekreterarna Lars Murling, Jenny Nybacka och Maria Wingmo hos Mjölby kommun. Foto: Malin Wahlin
Socialsekreterarna Lars Murling, Jenny Nybacka och Maria Wingmo hos Mjölby kommun. Foto: Malin Wahlin
Socialförvaltningen i Mjölby kommun befinner sig i ett utvecklingsstadium, där fokus ligger på att strömlinjeforma arbetet, metodutveckla och etablera tydliga strukturer för samverkan. Det finns en vilja att utvecklas som återspeglas i verksamhetens alla led.

Mjölby kommun befinner sig i ett skede där medarbetarna tillsammans arbetar för att hitta nya arbetssätt som ska komma både förvaltningen och medborgarna till gagn. För socialsekreterarna Lars Murling, Jenny Nybacka och Maria Wingmo genomsyrar nytänkandet det vardagliga arbetet i allra högsta grad och de framhåller att det finns ett starkt fokus på att skapa en stimulerande arbetsmiljö.
– Vi vill kunna säkerställa en hög kvalitet i behandlingsarbetet och kunna erbjuda hjälp som gör skillnad i människors liv; för att göra det krävs ett tätt samarbete mellan olika enheter redan från första kontakt. Därför utgår vi i de flesta ärenden från team bestående av socialsekreterare, handläggare, utredare och oss behandlingssekreterare på öppenvården, säger Lars Murling, förste behandlingssekreterare.

Handledning i vardagen
Arbetet har en anmärkningsvärd bredd och inkluderar såväl föräldrautbildningar och barngrupper som arbete med ungdomar, fältarbete, HVB-enhet, stöd i boende, missbruk och kriminalitet samt kvinnofridsfrågor och samarbetssamtal. En förutsättning för att åstadkomma en smidig ruljangs är distinkta strukturer och väl utstakade roller.
– Vi arbetar med att tydliggöra arbetsflödet, bland annat genom gemensamma utbildnings- och planeringsdagar. Dessutom har vi den nyligen etablerade rollen daglig handledare, vars uppgift är att avlasta och handleda i arbetet och som fungerar som ett led mellan handläggare och enhetschefer, framhåller socionomen Jenny Nybacka, som sedan i somras arbetar som just daglig handledare.

Tydlig vilja till utveckling
Maria Wingmo framhåller arbetsklimatet i Mjölby som stöttande och uppmuntrande generellt och hon poängterar särskilt att det från ledningshåll finns en tydlig vilja att utveckla och förbättra förvaltningen.
Det finns stora möjligheter till kompetensutveckling, för att inte nämna att det finns tillfällen för att nischa sig eller prova nya roller om man vill ägna sig åt det. Arbetet kräver en viss flexibilitet, särskilt med tanke på att vi har många och goda kontakter med andra förvaltningar såsom skola och barnomsorg, men är man bara nyfiken och intresserad kommer man att känna sig hemma här i Mjölby, avslutar hon.

Mjölby kommun
I Mjölby kommun bor drygt 26 000 personer och befolkningen ökar. De tre centralorterna Mjölby, Skänninge och Mantorp omges av mindre samhällen och en levande landsbygd. Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under omsorgs- och socialnämnden och ansvarar för socialt stöd och service till barn, unga och familjer, personer med funktionsnedsättningar och till äldre.

Mjölby kommun
Burensköldsvägen 11
595 80 Mjölby
Tel: 0142-850 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
www.mjolby.se

www.mjolby.se