Malmö rustar för framtiden

Publicerad 20 januari 2016

Eva-Britt Holmberg, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Malmö norr och Rikard Vroland, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Malmö innerstad. Foto: Caroline Jacobsen
Eva-Britt Holmberg, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Malmö norr och Rikard Vroland, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Malmö innerstad. Foto: Caroline Jacobsen
Malmö erbjuder storstadens hela bredd, variation och utmaningar inom socialt arbete. Samtidigt finns här hög ledartäthet och en stark fokus på kunskapsutveckling och god introduktion.

Som en av Sveriges största kommuner har Malmö stad en välutbyggd socialtjänst och styrka att möta de många utmaningar som samhället står inför.
– Det satsas stora resurser på kompetensutveckling och utbildning för våra socialsekreterare och vi har en mycket hög chefstäthet. För oss är det helt avgörande att vi kan skapa en bra arbetsmiljö, så att våra socialsekreterare ska hinna med och orka, berättar Rikard Vroland, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Malmö innerstad.
Det ställs höga krav på socialsekreterare och därför arbetar Malmö stad systematiskt med att ge en god introduktion för nya medarbetare. Individ- och familjeomsorgen sjösätter under 2016 ett nytt introduktionsprogram för nyanställda socialsekreterare, med handfast lokal introduktion på arbetsplatsen och en mer övergripande yrkesintroduktion, med mentorer och handledare. Det finns också en kompetensstrategi för alla delar av socialförvaltningen, som gäller samtliga medarbetare inom förvaltningen, med tydligt formulerade karriärvägar och kompetensutvecklingsmöjligheter.
– Vi lägger stor fokus vid att kontinuerligt utveckla vår organisation och att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att möta de utmaningar som vi står inför. Det läggs stor vikt vid att man ska få möjlighet att utveckla sin kompetens och pröva på olika arbetsuppgifter. Tjänstemännen har stor handlingsfrihet och hög delegation, samtidigt som de alltid ska ha tryggheten av ett starkt chefsstöd, framhåller Rikard Vroland.

Stora rekryteringsbehov
Med det stora antalet nyanlända som kommit till Malmö är rekryteringsbehoven inom socialtjänsten idag mycket omfattande. Eva-Britt Holmberg, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen (IOF) i Malmö norr, har arbetat inom IOF i Malmö i 35 år. Hon menar att situationen idag är extraordinär, men att den samtidigt skapar stora möjligheter för socialsekreterare som vill ha ett jobb där man verkligen kan göra skillnad.
– Inom socialtjänsten är vi vana vid utmaningar, men jag har aldrig sett en liknande situation som den vi har idag. Samtidigt är det otroligt givande och meningsfullt att som socialsekreterare få jobba med de svåra frågor som vi står inför idag, säger hon.
Eva-Britt Holmberg lyfter fram att Arbetsmiljöverket under 2015 granskat socialsekreterarnas arbetssituation och att detta satt ljus på vilka förbättringar och justeringar som behövs. Målet är att skapa en balans mellan behov och resurser för att få en rimlig arbetsbelastning. Det pågår även ett arbete med att skapa en likvärdig organisation i Malmö stads fem stadsområden och en översyn av arbetsbördan för medarbetare och chefer.
– Som socialarbetare har man stora möjligheter att påverka både arbetets innehåll och organisationen. Man kan driva projekt och goda idéer tas verkligen tillvara, menar hon.

Barnfokus
Linda Widelo-Malm arbetar på en nyinrättad tjänst som barnets socialsekreterare inom familjehemsvården. En viktig del av hennes arbete är att fånga upp och motverka psykisk ohälsa hos familjehemsplacerade barn.
– Det finns en stark barnfokus i vårt sätt att arbeta i Malmö och denna tjänst är ett led i detta. Det är ett otroligt spännande arbete, där hälften av jobbet är myndighetsutövande och hälften öppenvård. Jag märker att vi når resultat och skapar förtroende hos barnen. I år har familjehems- och jourhemsplaceringar ökat mycket i takt med den stora strömmen av ensamkommande barn- och ungdomar och det är enormt roligt att få chansen att arbeta med olika kulturer och familjesammansättningar, säger hon.
Linda Widelo-Malm tycker att Malmö stad värnar om sina socialsekreterare och att man är mån om att vårda deras kompetens och karriärmöjligheter. Det finns mycket kompetensutveckling att ta del av, bland annat i form av temadagar i olika ämnen. Socialtjänsten har också ett gott samarbete, både internt och med olika externa myndigheter, sjukvård och skola.
– Det finns en gemensam syn om att alltid lösa problem och möta utmaningar med medborgarnas bästa för ögat. Det finns ett utpräglat helhetsperspektiv och alla strävar mot samma mål. Vi har stort stöd i våra kolleger, är måna om varandra och har väldigt kul tillsammans!

Linda Widelo-Malm arbetar på en nyinrättad tjänst som barnets socialsekreterare inom familjehemsvården. Foto: Caroline Jacobsen
Linda Widelo-Malm arbetar på en nyinrättad tjänst som barnets socialsekreterare inom familjehemsvården. Foto: Caroline Jacobsen
Malmö stad
Malmö är Sveriges tredje största stad. I Malmö finns fem stadsområden och sociala resursförvaltningen som ansvarar för individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt kultur och fritid. Med sin centrala placering mitt i Öresundsregionen, sitt rika kulturutbud och varierade näringsliv är Malmö en av Sveriges mest dynamiska städer. Staden växer snabbt och idag är cirka en tredjedel av invånarna födda i utlandet.

Följ oss här:
Facebook: facebook.com/jobbaimalmostad
Instagram: @jobba_i_malmostad
LinkedIn: Malmö stad
YouTube: Filmserie ”Jobba i Malmö stad”

Om du är intresserad av att jobba hos oss så hittar du mer information på: malmo.se/jobb

malmo.se/jobb