Karriärutveckling och kompetens i centrum i Borås

Publicerad 20 januari 2016

Annica Abrahamsson, Cecilia Klaesson, Ulrika Johansson och Linda Regnér. Foto: Ulf Ekström
Annica Abrahamsson, Cecilia Klaesson, Ulrika Johansson och Linda Regnér. Foto: Ulf Ekström
Liksom på de flesta andra håll står Borås inför stora framtidsutmaningar inom socialtjänsten. Därför arbetar man systematiskt med framtiden i fokus för att skapa de bästa förutsättningarna för det sociala arbetet och för att ge socionomer spännande och utvecklande karriärvägar.

Ett led i detta är att 2017 skapa facknämnder, där man redan nu i ett första skede slår ihop biståndshandläggningen inom äldreomsorgen till en enhet för hela staden. Biståndshandläggare och vårdplaneringsteam samlokaliseras och blir till ett team. Som stöd för detta arbete pågår processkartläggning av verksamheten som kommer att följas av analyser, förbättring, utveckling och implementering av nya arbetssätt.
– Det är en spännande resa, som ska resultera i ännu större likställdhet för brukarna. Genom det här arbetet kan vi skapa en tydlig struktur, där vi chefer ger de bästa förutsättningar för våra medarbetare att jobba mot gemensamma mål, säger Ulrika Johansson, områdeschef på IFO Barn och Familj och Ärendehandläggning ÄO.
Ett annat viktigt arbete är att utarbeta en plan för den framtida personalförsörjningen. En erfarenhetssatsning som sjösätts nästa år ger myndighetsutövande personal 1 000 kronor i lönetillägg efter två års anställning och 2 000 kronor efter fyra år, utöver ordinarie löneökningar. Det handlar också om att ge förutsättningar för kompetensutveckling och att skapa olika karriärvägar för socionomer, vilket även har fått politisk förankring. Borås har ett avtal med Göteborgs universitet om att ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och i utbyte har universitetet erbjudit mentorsutbildning för socialförvaltningens medarbetare.
– Att bli mentor är en karriärväg som många uppskattar. Det är också enormt värdefullt för alla här att det finns kvalificerade mentorer som tar ett extra ansvar för studenter och introduktion av nyanställd personal, framhåller Ulrika Johansson.
Det finns även förslag på att Borås högskola ska få socionomutbildning, vilket ytterligare skulle öka möjligheten för såväl VFU, mentorskap och framtida personalförsörjning.

Visar karriärvägar
En central del i arbetet med att säkra personalförsörjningen är att granska orsaker till personalomsättning och att tydliggöra olika karriärvägar. Linda Regnér, verksamhetsutvecklare på IFO, har utvecklat en kompetensförsörjningsmodell, som omfattar allt från det redan befintliga VFU- och Mentorsarbetet med studenter och nyutexaminerade till att visa på ytterligare karriärvägar och ge förutsättningar för bra avslut. Modellen ska utformas som ett klickbart system på intranätet för att visualisera hur allt hänger ihop och tydliggöra för alla medarbetare på IFO vilka utvecklingsmöjligheter det finns för varje individ.
– Vi vill ha systematik på såväl organisations- som grupp- och individnivå för att tydliggöra för varje medarbetare hur alla tre delar hänger ihop i en gemensam helhet. En karriär kan ju se ut på så många olika sätt, med steg både uppåt och i sidled. Därför behövs tydliga rollbeskrivningar och konkreta verktyg för cheferna att utifrån IFOs uppdrag identifiera kommande utmaningar, behov av kompetenser och förutsättningar samt konkreta aktiviteter som fordras för att tillgodose dessa. Lika viktigt är att vända på resonemanget och analysera vad konkreta åtgärder kan generera för resultat så att vi fokuserar på rätt saker, säger hon.

Varierat arbete
Annica Abrahamsson, socialsekreterare på IFO har arbetat i Borås i fyra år. Hon framhåller att arbetet är enormt varierat och att ingen dag är den andra lik.
– Det är utvecklande att få möta så många olika människor och lyssna in deras behov. Det gäller att vara flexibel och kreativ. Man behöver kunna arbeta självständigt, samtidigt som vi ofta samarbetar kollegor emellan. Vi har ett starkt stöd från ledningen och även ett bra och stimulerande samarbete med andra professioner. Att det finns en välstrukturerad ram med tydliga rutiner och många möjligheter till kompetensutveckling underlättar vårt arbete enormt, säger hon.
Hon får medhåll av biståndshandläggaren Cecilia Klaesson. Cecilia, som tidigare arbetat som socialsekreterare, vill framhålla att arbetet inom äldreomsorgen, likväl som inom socialtjänsten, innebär möten med människor med olika social och kulturell bakgrund, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Detta gör arbetet som biståndshandläggare väldigt intressant och stimulerande.
– Arbetet inom äldreomsorgen har ett lika starkt individfokus och vi arbetar även med motiverande och uppsökande insatser. Vi har nära kontakter med bland annat hemtjänsten och vården och arbetet ställer höga krav på flexibilitet och individanpassade lösningar.
De framhåller också att Borås har ett väl utvecklat introduktionsprogram för nya medarbetare, med handledning, mentorer och närvarande enhetschefer.

Borås stad
Borås ligger naturskönt och centralt i Västsverige, med 1,5 miljoner människor inom 10 mils radie. Kommunen har mer än 107 000 invånare och omfattar förutom Borås även 20 andra tätorter. Borås har en lång tradition av handel och design och ett rikt och varierat näringsliv. Genom Borås högskola är kommunen även ett nav för forskning och utveckling. Borås stad arbetar målmedvetet med att utveckla de kommunala tjänsterna för att kunna ge medborgarna service av hög kvalitet. Ledstjärnorna är professionalism, engagemang och lärande.
www.boras.se

www.boras.se