I Lidköping får du jobba med det du är utbildad för

Publicerad 20 januari 2016

Anders Svensson, Annika Skoglund-Jakobsson och Åsa Björklund. Foto: Martin Frick
Anders Svensson, Annika Skoglund-Jakobsson och Åsa Björklund. Foto: Martin Frick
Lidköpings kommun har utvecklat ett administrativt stöd som innebär att handläggare och socialsekreterare kan ägna sig mer åt socialt förändringsarbete snarare än att behöva fokusera på pappersarbete, logistik och efterforskningar.

För familjehemssekreteraren Åsa Björklund var det en anmärkningsvärd skillnad när hon för ett år sedan började arbeta som socialsekreterare i Lidköpings kommun. Hon framhåller flera aspekter som positiva, men det var i synnerhet de administrativa stödfunktionerna som gjorde skillnad i vardagen.
– Våra kollegor som har en administrativ stödfunktion har betytt mycket för mig sedan jag kom hit. Många gånger kan man lägga stora mängder tid på pappersarbete och det underlättar verkligen att kunna få stöd i den delen av arbetet. Dessutom finns de tillgängliga om det uppstår frågor kring olika system eller rutiner.

Fokus på familjerna
Det administrativa stödet har mottagits väldigt väl överlag av kommunens personal och utgör dessutom en stabil grund för en stark kvalitetssäkring och förbättringsarbeten. Annika Skoglund-Jakobsson, enhetschef på barn- och ungdomsenheten understryker att dylika åtgärder utformas i nära samverkan med socialsekreterarna på de olika enheterna för att säkerställa att eventuella förändringar kommer att vara till nytta i praktiken.
– Vi siktar på att utveckla den här typen av stöd än mer så att socialsekreterarnas fokus kan läggas på familjerna och deras behov. Det frigör dessutom tid för att vidareutveckla och driva vår verksamhet framåt, något jag är övertygad om spelar en viktig roll för att våra medarbetare ska känna sig delaktiga.
Lidköping har flera gånger gått i bräschen vad gäller förbättringsarbete och den senaste satsningen kretsar kring ett kvalitetsledningssystem som samlar alla rutiner och processer på kommunens intranät. Syftet är att utforma ett effektivt sätt att utföra uppföljningar för att utvärdera arbetet.

Flera stödstrukturer på plats
Utöver det administrativa stödet har Lidköpings kommun flera ytterligare stödstrukturer på plats; bland annat har barn- och ungdomsenheten två stycken första socialsekreterare, vars funktion är att arbetsleda socialsekreterarna i deras dagliga arbete för att både underlätta för cheferna och stötta medarbetarna. Ett annat exempel är utredningsarbetet, som alltid sker två och två för att skapa en extra trygghet både för handläggarna och för familjerna. Dessutom har kommunen nyligen anställt två nätverksledare som hanterar all logistik kring nätverksmöten, vilket leder till att familjer ofta har kunnat få hjälp snabbare. Därutöver finns ett årslångt introduktionsprogram som ger nyutexaminerade socionomer en fördjupning i bland annat dokumentation och lagstiftning.
– Det kan röra sig om frågor som kan tyckas självklara när man arbetat i några år men som kan vara förbryllande då man är ny. Programmet drivs i samverkan med två av våra grannkommuner vilket dessutom skapar utmärkta möjligheter för nätverkande med andra i liknande yrkesroll, berättar Annika.
Att kommunen har sina medarbetare i centrum reflekteras också i tydliga satsningar på bland annat friskvård, arbetsmiljö, kompetensutveckling och en positiv inställning till att medarbetarna provar på nya roller eller blir chefer inom förvaltningen. Åsa Björklund och Annika Skoglund-Jakobsson säger båda att det finns goda möjligheter att utvecklas så länge man själv aviserar vilken riktning man vill ta.

Satsar på egen verkställighet
Anders Svensson är områdeschef för vuxenområdet. Han berättar att Lidköpings kommun sedan flera år har satsat på egen verkställighet och insatser i egen regi på hemmaplan, dels för att själva kunna ha kontroll över kvaliteten på verksamheten och dels för att få en större resurseffektivitet.
– Inom ramarna för arbetet finns bland annat en arbetsmarknadsenhet, ett rådgivningscentrum för öppenvård missbruk och en resursenhet, varav den senare är inriktad på barnfamiljer i första hand. Vi tror inte på att skicka iväg människor till andra instanser utan vill ge ett kraftfullt och effektivt stöd åt Lidköpingsborna.
Samma grundtanke går igen i en satsning på ett TSI-råd, alltså tidigt samordnade insatser, bestående av olika förvaltningar inom kultur och fritid, socialtjänst och funktionshinder, utbildning och räddningstjänst. Socioekonomisk forskning visar att ju tidigare människor får stöd desto större chanser har de att bryta ett destruktivt beteende.
– Det är aldrig för sent att vända skutan, men arbetet blir lättare ju tidigare man börjar och vi har stabila system på plats för att hjälpa till, avslutar Anders.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 39 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand med 22 mil kustremsa. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden och sina anställda, bland annat får personalen tillgång till ett eget brett friskvårdsutbud.

Lidköpings kommun
531 88 Lidköping
Tel: 0510-77 00 00
E-post: kommun@lidkoping.se
www.lidkoping.se

lidkoping_LKFARGL1